Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande. I vårt Planarkiv hittar du övriga lagakraftvunna detaljplaner.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Översiktlig bild över befintlig verksamhet och ytan som ska utökas

Vevstaken 5, Skogstorpa

Detaljplan för Vevstaken 5 med flera, Skogstorpa. Planen möjliggör utökning av pågående verksamhet.

Bilden visar Stamkullevägen och de parkeringsplatser som ingår i planområdet

Tranan 6, Stamkullevägen

Planen föreslår justering av parkeringsplatser för att förbättra trafiksäkerheten. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Bild på planområdet

Stjärtmesen

Planområdet innefattar omsorgsboendet Stavregården, Kastanjegården, Örtagården och Syréngården samt en förskola. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ett fotokollage med naturbilder och skisser på hur föreslagna tomter ser ut

Sjölanda Etapp 1

Planen föreslår tomter för villabebyggelse. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ett foto som visar radhusen från 1950-talet inom kvarteret Springholmen

Springholmen

Detaljplan för kv. Springholmen omfattar befintligt kvarter med radhus från slutet av 1950-talet. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ett flygfoto som visar bostadsområdet Tingvalla med villor uppförda under 40-talet

Tingvalla småhusområde

Detaljplan för Tingvalla småhusområde omfattar befintlig småhusbebyggelse som uppfördes under 40-talet. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

En illustrationsplan med föreslag till utformning av de nya bostadshusen med omnejd

Skoftebyn 1:1, Nysätra

Planen föreslår tio stycken mindre flerbostadshus. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ortofoto på detaljplaneområdet

Fönsterlisten 3 med flera

Ändring av detaljplan för del av Fönsterlisten 3 med flera, Upphärad. Antagandebeslutet har nu vunnit laga kraft.

Ett foto som visar hur Bergslagsparken såg ut innan ett cykelgarage byggdes

Bergslagsparken

Planen ger möjlighet att uppföra ett låst cykelgarage i den södra delen av parken. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

En illustrationsbild över hur kvarteret Lodjuret kan se ut med de nya bostadshusen

Lodjuret

Planen medger flerbostadshus med cirka 30 lägenheter på Dicksonplatsen i Tingvalla. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Skiss över Nohabgatan och genomgrottet

Innovatum norra, Nohab 2 m fl

Planen medger byggrätter för verksamheter och bostäder. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ett flygfoto över förskolan som fanns på platsen innan detaljplanen genomfördes

Vällingklockan

Planens syfte är att pröva förutsättningarna för en utveckling av förskoleverksamheten. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta planen har vunnit laga kraft.

Öresjö

Områdesbestämmelser för fritidsområden vid Öresjö. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta planen har vunnit laga kraft.

Alingsåker 4:8, södra delen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 50 bostäder. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Tandvingen 1

Planen innebär en ökad byggrätt för befintlig verksamhet. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta planen har vunnit laga kraft.

Del av TORSRED 3:1

Planens syfte är att pröva möjligheten till nybyggnad av 5 parhus utefter von Döbelns väg. Illustration Contekton.

Sylte 4:1 m fl

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förbättrad trafiksituation till Sylteskolan. Detaljplanen är antagen av Byggnads- och trafiknämnden.

Sandhem 3:1 och Stavrelund 2:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus i kanten av Offerhällsparken. Illustration Contekton. Antagandebeslutet har nu vunnit laga kraft.

Utökning av kvarteret Gulärlan, Gökängen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett parhus/två bostäder. Antagandebeslutet har vunnit laga kraft.

Drivhjulet 4 m.m.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökat område för industriändamål. Antagen av byggnads- och trafiknämnden 2017-06-21. Antagandebeslutet har vunnit laga kraft.

Innovatum södra delen, etapp 2

Planen föreslår nya byggrätter för bostäder. Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19. Antagandebeslutet har vunnit laga kraft.

Smedjans Parkeringshus

På- och tillbyggnad av Smedjans parkeringshus. Ca 200 nya parkeringsplatser. Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 23 november 2016.

Kvarteret Gulsparven

Planen föreslår bostäder i form av flerfamiljshus samt skola/förskola. Antagen av Byggnads- och trafiknämnden 2016-02-29.

Mars, Etapp 2

Planen föreslår byggrätter för bostäder/centrumfunktioner. Planen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 21 juni 2016.

Kv Stämporten

Planen föreslår uppförande av ny förskola i Hjortmossen. Antagen av Byggnads- och trafiknämnden 2015-01-28.

Kv Vårvinden mm

Detaljplan för Kv Vårvinden antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 26 november 2015.

SKINNMO 1:15, Etapp 2

Planen föreslår nya bostäder/ lägenheter i mindre flerbostadshus, samt att anlägga en mindre lekplats. Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2015-12-17.

Rysskranen

Detaljplan för Rysskranen, Skoftebyn. Detaljplanen föreslår skydds-bestämmelser. Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 26 november 2015.

Mars, Etapp 1

Detaljplanen för Kvarteret Mars, Etapp 1 är antagen av Byggnads- och trafiknämnden den 29 oktober 2015. Detaljplanen föreslår byggrätter för bostäder/centrumfunktioner.

Hälltorps gård Norra

Detaljplanen för Hälltorps gård norra, Torsred antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 24 september 2015.

Gullön 12 m fl

Detaljplan antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2015-06-17. Den föreslagna nybyggnationen omfattar ca 50 lägenheter med möjlighet till verksamheter i bottenplanet.

Katoden 1 m fl

Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 2015-06-02.

Bilden visar en illustration över Överby västra

Överby Västra

Planen för Överby västra betyder en utbyggnad med sammanlagt 65 000 kvm volymhandel. Nu tar vi de första stegen genom att förbereda infrastruktur för ett utbyggt Överby. 

Skördetröskan

Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 29 januari 2015.

Gåsen

Detaljplanen för Kv Gåsen är antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2014-12-16

Spikön

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2014-10-13

Hyacinten

Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 27 september 2012.

Trollet 10

Planen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2012-12-18.

Zebran

Planen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2012-11-15.

Skinnmo 1:117

Planen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 27 juni 2012.

Innovatum Södra delen

Planen antogs av Kommunfullmäktige 2010-03-01.

Hälltorps gård

Planen antogs av Byggnadsnämnden 2008-09-25.

Liljedal

Planen antogs av Byggnadsnämnden 2007-09-27.

Källstorpslyckan

Antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2014-02-27

Bilden visar en översikt över planområdet

Alingsåker

Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2007-12-14.

Senast granskad 2019-05-29 av Josefin Åkesson Bengtsson