Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande. I vårt Planarkiv hittar du övriga lagakraftvunna detaljplaner.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Flygfoto med planområdet markerat med röd linje.

Eken 4 och 9

LAGA KRAFT– Detaljplan för Eken 4 och 9, bostäder i centrala staden. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vann laga kraft 2024-04-18.

En bild tagen ovanifrån som visar Sjölanda

Sjölanda östra

LAGA KRAFT - Detaljplan för Sjölanda östra. Planens syfte är att möjliggöra för en utveckling av befintlig bebyggelse och säkerställa att det finns förutsättningar för en trafiksäker lösning för kollektivtrafik i Sjölanda.

Flygfoto med planområdet markerat med vitstreckad linje.

Läkaren 1 och 3 med flera, södra delen

LAGA KRAFT - Detaljplan för Läkaren 1 med flera, södra delen. Aktuellt planområdet ingick tidigare i ett större planområde som nu delats upp i två delar.

Flygfoto med planområdet markerat med vit linje.

Överby vattenverk

LAGA KRAFT - Detaljplan för Överby 7:9 m.fl. Överby vattenverk. Planen möjliggör för ett nytt vattenverk och anläggningar i vatten. I området ingår även ett naturområde samt en ny dragning av gång- och cykelväg mot Vänersborg.

Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Knorren, Vårvik

LAGA KRAFT - Detaljplan för Knorren, Vårvik. Planen möjliggör nya bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende samt lokaler för centrumservice, kontor och vård. I området ingår även park- och naturområde samt en ny lekplats.

Flygfoto över planområdet.

Del av kvarteret Rödjan

LAGA KRAFT - Detaljplan för del av kvarteret Rödjan, Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny byggnad inom fastigheten Rödjan 8 och del av Rödjan 1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Flygfoto med planområdet markerat med svart streckad linje.

Förskola Sylte

LAGA KRAFT - Detaljplan för del av Sylte 4:1, Förskola Sylte. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av ny förskola. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

fotomontage som visar föreslagna hus

Fotkvarnen 2 med flera, Hjortmossen

LAGA KRAFT- Detaljplan för Fotkvarnen 2 med flera, Hjortmossen. Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för två nya flerbostadshus innehållande ca 50 lägenheter. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Vy över bostädernas placering.

Kvarteret Oden

LAGA KRAFT - Detaljplan för kvarteret Oden, Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för olika typer av verksamheter i befintlig centrumbyggnad samt att pröva påbyggnad med bostadshus i 2-4 våningar.

Flygfoto med planområdet utritat.

Del av Kvarteret Rostvingen

LAGA KRAFT – Ändring av detaljplan för del av KV Rostvingen, Lextorp. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheterna för byggrätt för verksamheter inom fastigheten Rostvingen 4. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Flygfoto med planområdet utritat med streckad vit linje.

Ekoxen 6 med flera

LAGA KRAFT- Detaljplan för del av Ekoxen 6 med flera, Sylte. Detaljplanens syfte är möjliggöra för byggnation av flerbostadshus. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Del av Nyckleby 1:34 med flera

LAGA KRAFT - Detaljplan för del av Nyckleby 1:34 med flera, Upphärad. Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för två bostadsfastigheter längs Smedvägen. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Flygfoto med planområdet utritat.

Kuratorn 2 med flera

LAGA KRAFT - Detaljplan för Kuratorn 2 med flera, Karlstorp. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för nya bostäder i 4-8 våningar samt en mindre livsmedelsbutik inom området. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen

Ny bebyggelse i enlighet med detaljplanen.

Kvarteret Gullön

LAGA KRAFT - Detaljplan för del av Kvarteret Gullön, Centrala staden. Planförslaget ger möjlighet till utveckling av kvarteret med fler bostäder och förbättrad utomhusmiljö. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ett flygfoto över planområdet i Alingsåker

Alingsåker 4:8, verksamheter

LAGA KRAFT - Detaljplan för verksamheter inom del av Alingsåker 4:8, västra delen, etapp 1. Planens syfte är att pröva området för nya verksamheter, kontor och drivmedelstation. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Flygfoto med planområdet utritat

Fönstersmygen 1

LAGA KRAFT - Detaljplan för Fönstersmygen 1, Upphärad. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna att upprätta bostäder samt skola. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

bild som visar Kungsportsvägen med parkmiljö och villabebyggelse

Del av Hjulkvarnelund, Stallbacka 4:1 med flera

LAGA KRAFT - Detaljplan för del av Hjulkvarnelund, Stallbacka 4:1 med flera. Detaljplanen syftar till att säkerställa utbyggnaden av en ny huvudgata väster om Kungsportsvägen. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Flygfoto med planområdet utritat.

Plankan 9 med flera, etapp 2

LAGA KRAFT- Detaljplan för Plankan 9 med flera, etapp 2, Hojum. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

En illustration över förslagen bebyggelse

Heimer 7, Strömslund

LAGA KRAFT - Detaljplan för Heimer 7, Strömslund. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Bild som visar naturmiljö med träd som växer invid Göta älv

Knorretorpet, Vårvik

LAGA KRAFT - Detaljplan för Knorretorpet, del av Källstorp 4:5 med flera, Vårvik. Detaljplanen är en av flera detaljplaner för den nya stadsdelen Vårvik. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Bild som visar en äldre industribyggnad i Stridsbergsområdet

Stridsbergsområdet, Vårvik

LAGA KRAFT - Detaljplan för Stridsbergsområdet, Källstorp 4:3 med flera, Vårvik. Detaljplanen är en av flera detaljplaner för den nya stadsdelen Vårvik. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ett flygfoto över planområdet i Sjuntorp

Del av Fors 1:1, Sjuntorp

LAGA KRAFT - Detaljplan för Del av Fors 1:1, Sjuntorp. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Bild som visar utformningen av den nya bron över Göta älv

Stridsbergsbron, Vårvik & Hjulkvarn

LAGA KRAFT - Detaljplan för Stridsbergsbron, del av Källstorp 4:1 och Stallbacka 6:1 med flera. Detaljplanen syftar till att säkerställa utbyggnaden av en ny bro över Göta Älv. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

En illustrationskarta över området

Lärketorpet nordvästra delen

LAGA KRAFT - Detaljplan för Lärketorpet nordvästra delen, etapp 1. Planen föreslår nya bostäder, förskola och särskilt boende i en ny stadsdel, söder om Norra Älvsborgs Länssjukhus. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

En illustration över hur det nya boastadsområdet kan se ut

Gärdhems-Artorp

LAGA KRAFT - Detaljplan för del av Gärdhems-Artorp 1:3 och del av Högen 1:3. Planförslaget innebär en utveckling av ett område kring Hullsjövägen med cirka 30 nya bostäder. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Översiktlig bild över planområdet i Velanda

Skinnmo 1:157, Velanda

LAGA KRAFT - Detaljplan för Skinnmo 1:157, Velanda.  Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 24 oktober. Beslutet att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandena.

Översiktligt karta över Innovatumområdet

Innovatum norra, ändring

LAGA KRAFT - Ändring av detaljplan för del av Innovatum norra, Nohab 2 med flera. Planen föreslår några justeringar av gällande detaljplan för nordöstra Innovatumområdet.

Ortofot över planområdet

Plankan 1, Hojum

LAGA KRAFT - Ändring av detaljplan för Plankan 1, Hojum. Detaljplanen innebär utvidgning av byggrätten inom fastigheten för att inrymma en biltvätt. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

ett flygfoto över förskola och kringliggande område

Toppluvan 1 med flera

Detaljplan för Toppluvan 1 med flera, Strömslund. Planen möjliggör en utbyggnad av förskolan Toppluvan till 8 avdelningar.

Översiktlig bild över befintlig verksamhet och ytan som ska utökas

Vevstaken 5, Skogstorpa

Detaljplan för Vevstaken 5 med flera, Skogstorpa. Planen möjliggör utökning av pågående verksamhet.

Bilden visar Stamkullevägen och de parkeringsplatser som ingår i planområdet

Tranan 6, Stamkullevägen

Planen föreslår justering av parkeringsplatser för att förbättra trafiksäkerheten. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Bild på planområdet

Stjärtmesen

Planområdet innefattar omsorgsboendet Stavregården, Kastanjegården, Örtagården och Syréngården samt en förskola. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ett fotokollage med naturbilder och skisser på hur föreslagna tomter ser ut

Sjölanda Etapp 1

Planen föreslår tomter för villabebyggelse. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ett foto som visar radhusen från 1950-talet inom kvarteret Springholmen

Springholmen

Detaljplan för kv. Springholmen omfattar befintligt kvarter med radhus från slutet av 1950-talet. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ett flygfoto som visar bostadsområdet Tingvalla med villor uppförda under 40-talet

Tingvalla småhusområde

Detaljplan för Tingvalla småhusområde omfattar befintlig småhusbebyggelse som uppfördes under 40-talet. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

En illustrationsplan med föreslag till utformning av de nya bostadshusen med omnejd

Skoftebyn 1:1, Nysätra

Planen föreslår tio stycken mindre flerbostadshus. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ortofoto på detaljplaneområdet

Fönsterlisten 3 med flera

Ändring av detaljplan för del av Fönsterlisten 3 med flera, Upphärad. Antagandebeslutet har nu vunnit laga kraft.

Ett foto som visar hur Bergslagsparken såg ut innan ett cykelgarage byggdes

Bergslagsparken

Planen ger möjlighet att uppföra ett låst cykelgarage i den södra delen av parken. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

En illustrationsbild över hur kvarteret Lodjuret kan se ut med de nya bostadshusen

Lodjuret

Planen medger flerbostadshus med cirka 30 lägenheter på Dicksonplatsen i Tingvalla. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Skiss över Nohabgatan och genomgrottet

Innovatum norra, Nohab 2 m fl

Planen medger byggrätter för verksamheter och bostäder. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ett flygfoto över förskolan som fanns på platsen innan detaljplanen genomfördes

Vällingklockan

Planens syfte är att pröva förutsättningarna för en utveckling av förskoleverksamheten. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta planen har vunnit laga kraft.

Två sammanfogade bilder över Öresjö. Himlen är klarblå och på marken ligger höstens löv i gult och oranget.

Öresjö

Områdesbestämmelser för fritidsområden vid Öresjö. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta planen har vunnit laga kraft.

Detaljplan över Alingsåker 4:8

Alingsåker 4:8, södra delen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 50 bostäder. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Flygfoto där man ser lokalens placering vid väg och parkering.

Tandvingen 1

Planen innebär en ökad byggrätt för befintlig verksamhet. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta planen har vunnit laga kraft.

Presentationsbild över fastigheter på von Döbelns väg.

Del av TORSRED 3:1

Planens syfte är att pröva möjligheten till nybyggnad av 5 parhus utefter von Döbelns väg. Illustration Contekton.

Flygfoto över Sylteskolan med omgivning.

Sylte 4:1 m fl

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förbättrad trafiksituation till Sylteskolan. Detaljplanen är antagen av Byggnads- och trafiknämnden.

Översiktsfoto, presentationsbild av flerbyggnadshus på Offerhäll.

Sandhem 3:1 och Stavrelund 2:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus i kanten av Offerhällsparken. Illustration Contekton. Antagandebeslutet har nu vunnit laga kraft.

Illustrerad detaljplan över Sandhem.

Utökning av kvarteret Gulärlan, Gökängen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett parhus/två bostäder. Antagandebeslutet har vunnit laga kraft.

Kartbild över Skogstorpa och Halvorstorp, området för Drivhjulet 4 är rödmarkerat.

Drivhjulet 4 m.m.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökat område för industriändamål. Antagen av byggnads- och trafiknämnden 2017-06-21. Antagandebeslutet har vunnit laga kraft.

Illustrationsbild över Innovatum, även omgivning med gröna skogar och Göta Älv.

Innovatum södra delen, etapp 2

Planen föreslår nya byggrätter för bostäder. Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19. Antagandebeslutet har vunnit laga kraft.

Flygfoto över parkeringsplats med omgivningar.

Smedjans Parkeringshus

På- och tillbyggnad av Smedjans parkeringshus. Ca 200 nya parkeringsplatser. Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 23 november 2016.

Plankarta över Gulsparven och omgivning.

Kvarteret Gulsparven

Planen föreslår bostäder i form av flerfamiljshus samt skola/förskola. Antagen av Byggnads- och trafiknämnden 2016-02-29.

Illustration av kvarteret Mars, även grönområde och rondell mot Resecentrum.

Mars, Etapp 2

Planen föreslår byggrätter för bostäder/centrumfunktioner. Planen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 21 juni 2016.

Plankarta över Stämporten.

Kv Stämporten

Planen föreslår uppförande av ny förskola i Hjortmossen. Antagen av Byggnads- och trafiknämnden 2015-01-28.

Plankarta över Vårvinden.

Kv Vårvinden mm

Detaljplan för Kv Vårvinden antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 26 november 2015.

Plankarta över Velanda med rödmarkering kring Skinnmo.

SKINNMO 1:15, Etapp 2

Planen föreslår nya bostäder/ lägenheter i mindre flerbostadshus, samt att anlägga en mindre lekplats. Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2015-12-17.

Svartvit historisk bild på rysskranen där man även kan se ett fartyg och två tåg på spåren som då gick genom området.

Rysskranen

Detaljplan för Rysskranen, Skoftebyn. Detaljplanen föreslår skydds-bestämmelser. Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 26 november 2015.

Illustration av kvarteret Mars en solig dag. Barn leker och det cyklas på vägen utanför.

Mars, Etapp 1

Detaljplanen för Kvarteret Mars, Etapp 1 är antagen av Byggnads- och trafiknämnden den 29 oktober 2015. Detaljplanen föreslår byggrätter för bostäder/centrumfunktioner.

Plankarta där Hälltorpsgård är markerat i rött.

Hälltorps gård Norra

Detaljplanen för Hälltorps gård norra, Torsred antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 24 september 2015.

Översiktskarta som visar Gullön och omgivande fastigheter.

Gullön 12 m fl

Detaljplan antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2015-06-17. Den föreslagna nybyggnationen omfattar ca 50 lägenheter med möjlighet till verksamheter i bottenplanet.

Plankarta över Stallbacka.

Katoden 1 m fl

Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 2015-06-02.

Bilden visar en illustration över Överby västra

Överby Västra

Planen för Överby västra betyder en utbyggnad med sammanlagt 65 000 kvm volymhandel. Nu tar vi de första stegen genom att förbereda infrastruktur för ett utbyggt Överby. 

Illustrerad översiktsbild av området.

Skördetröskan

Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 29 januari 2015.

Översiktskarta där Gåsen är rödmarkerat.

Gåsen

Detaljplanen för Kv Gåsen är antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2014-12-16

Illustration av segelbåtar som ligger i hamnen på Spikön.

Spikön

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2014-10-13

Satellitbild som visar Hyacinten i kanten mot Skoftebyrondellen.

Hyacinten

Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 27 september 2012.

Gatan utanför Trollet en solig dag. En blå bil bromar in för att svänga till vänster.

Trollet 10

Planen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2012-12-18.

Flygfoto som med gul markering visar Zebrans placering i omgivningen.

Zebran

Planen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2012-11-15.

Flygfoto över Velanda som visar Skinnmos placering i området med gul markering.

Skinnmo 1:117

Planen antogs av Byggnads- och trafiknämnden den 27 juni 2012.

Illustrerad bild över flerbostadshusen längs älven vid Innovatum.

Innovatum Södra delen

Planen antogs av Kommunfullmäktige 2010-03-01.

Solig dag med blå himmel, åkermark med en röd lada i bakgrunden.

Hälltorps gård

Planen antogs av Byggnadsnämnden 2008-09-25.

Karta över området kring Hultsjön, Liljedal är utmarkerat med rött.

Liljedal

Planen antogs av Byggnadsnämnden 2007-09-27.

Karta över Källstorp, förskolans placering är utmarkerad i rött.

Källstorpslyckan

Antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2014-02-27

Bilden visar en översikt över planområdet

Alingsåker

Detaljplanen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2007-12-14.

Senast granskad 2024-06-17 av HJAOSK