Bilden föreställer två män som bygger grunden till en altan. I förgrunden syns en man som står med ryggen vänd mot kameran i en blå skjorta och borrar. I bakgrunden syns en annan som håller i ett gult vattenpass.

Bygga nytt, ändra eller riva

Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller för att förändra en byggnad. På denna sida har vi samlat all information om bygglov för att förenkla för dig.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ta reda på vilka regler som gäller för din fastighet innan du påbörjar bygglovs-processen. För att du ska få en så snabb handläggning som möjligt se till att ansökan eller anmälan är komplett från start. Tänk på att alltid fråga om råd om du är osäker innan du lämnar in din ansökan. Trollhättans Stad är enligt lag skyldiga att ta ut sanktionsavgifter om lovpliktiga åtgärder utförs utan lov.

Vad behövs för mitt byggprojekt? 

Många typer av förändringar och byggnationer kräver bygglov - även om inte alla gör det. Nedan har vi listat exempel på när du behöver ansöka om bygglov, när en anmälan räcker och exempel på åtgärder som inte kräver bygglov eller anmälan. Ha i åtanke att alla planer och platser är unika, detaljplaner och områdesbestämmelser styr vad man får och inte får göra. Kontakta alltid Bygglovskontoret vid minsta osäkerhet. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på denna sida.

OBS! Det krävs alltid bygglov om det du vill bygga placeras närmare än 4,50 meter från gata, väg eller park. Vill du bygga något bygglovsfritt, exempelvis en friggebod, närmare än 4,50 meter från din grannes tomt kan de ge dig ett medgivande. Dokumentera gärna medgivandet.  

Bygglov behövs bland annat för att:

 • bygga nytt
 • bygga till (men det finns vissa undantag)
 • flytta en befintlig byggnad till en ny plats
 • ändra användningen av en byggnad (från exempelvis bostad till företagslokal)
 • väsentligt ändra utseendet på en byggnad (exempelvis måla om, byta fasad och/eller fönster med mera. Detta gäller för byggnader inom områden med detaljplan.)
 • bygga murar över 50 centimeter höga

Flera åtgärder kan vara bygglovspliktiga. Kontakta alltid Bygglovskontoret vid osäkerhet. Läs mer om bygglov via länken längre ner på sidan. 

Anmälan krävs bland annat för att: 

Göra följande attefallsåtgärder:

 • bygga högst två takkupor
 • ändra byggnaden så att den bärande konstruktionen berörs eller att planlösningen påverkas avsevärt
 • bygga till huvudbyggnaden med maximalt 15 kvadratmeter
 • bygga Attefallshus, garage eller carport

Dessa åtgärder krävs också anmälan:

 • installera eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp samt hissar
 • göra en ändring som påverkar brandskyddet i byggnaden

När din åtgärd är anmälningspliktig betyder det att du måste få ett startbesked från Samhällsbyggnadsnämnden innan du påbörjar dina byggåtgärder. Du får således inte börja bygga förrän du fått ett besked från Bygglovskontoret. Läs mer om anmälningspliktiga lov via länken längre ned på sidan. 

 Du behöver varken bygglov eller anmälan för att: 

 • bygga en friggebod
 • bygga murar som är lägre än 50 centimeter 
 • runt bostadstomter bygga staket upp till 1,50 meter högt med minst 50 % genomsiktlighet. Regler om fri sikt för trafiken ska alltid följas.

Vad ansvarar Samhällsbyggnadsnämnden för? 

Kommunen ansvarar för att planläggningen och användningen av kommunens mark och vatten följer plan- och bygglagen. Det är Samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. Nämnden ska verka för god byggnadskultur och goda stads- och landskapsmiljöer. Att ge råd och vägledning är en annan viktig del av verksamheten.

Ansök

Du hittar ansökningsblanketter för bygglov och anmälan via länken nedan. Handlingarna skickas till oss via e-post eller brev. Det går också bra att lämna in dina handlingar till oss i stadshuset.   

Blanketter 

Bygglov

Vill du göra förändringar på en befintlig byggnad eller bygga en helt ny krävs ett bygglov.

Anmälningspliktiga åtgärder

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan. Dessa kallas för anmälningspliktiga åtgärder.

Bygglovsfria åtgärder

Vissa åtgärder behöver varken bygglov eller anmälan. Dessa kallas för bygglovsfria åtgärder.

Rivningslov

Vill du riva en byggnad eller en del av en byggnad som är placerad inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser behöver du rivningslov.

Marklov

Marklov behövs för markarbeten som avsevärt ändrar markens höjdläge inom område med detaljplan.

Förhandsbesked

Vill du veta om du får lov att stycka av/bygga innan du börjar planera för fullt? Då kan du ansöka om ett förhandsbesked.

Strandskyddsdispens

Strandskyddsdispens kan behövas för att genomföra vissa åtgärder inom ett område som omfattas av strandskydd.

Ritningar

För att handläggningen av ditt ärende ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att Bygglovskontoret får in fackmannamässiga ritningar och handlingar.

Senast granskad 2021-09-20 av JOSÅKEBEN