Bygga nytt, ändra eller riva

Samhällsbyggnadsnämnden har till uppgift att besluta i ärenden som rör planläggning och byggande. Nämnden ska verka för god byggnadskultur och goda stads- och landskapsmiljöer. Att ge råd och vägledning är en annan viktig del av verksamheten.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ta reda på vilka regler som gäller för din fastighet innan du påbörjar bygglovs-processen. För att få en så snabb handläggning som möjligt se till att ansökan eller anmälan är komplett och lämna in de handlingar som behövs för prövningen.

Kontaktpersoner för bygglov

Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller för att ändra en byggnad. Murar och plank kräver också bygglov samt att ändra en byggnads utseende väsentligt. Även andra åtgärder är bygglovspliktiga.

För en- och tvåbostadshus finns det vissa lättnader i bygglovsplikten. Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder bland annat så kallade Attefallshus. Men det krävs en anmälan. 

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan 1 ex - skala 1:400 eller 1:500, format A4 eller A3. Om du skickar in handlingar digitalt ska de levereras i PDF-format. Därutöver tar vi gärna emot en kopia av situationsplanen i CAD-format (DWG eller DXF).
 • Planritning 1 ex - skala 1:100, måttsatt, format A4 eller A3
 • Fasadritningar 1 ex - skala 1:100, glöm inte befintliga och blivande marklinjer. format A4 eller A3
 • Sektionsritning 1 ex - skala 1:100, format A4 eller A3
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Ansökningsblankett 

E-tjänster och blanketter

Exempelritning för tillbyggnader och komplementbyggnader

Exempelritning för nybyggnad.

Ett förhandsbesked innebär att nämnden prövar om man får bygga på den tilltänkta platsen (lokaliseringsprövning), det vill säga om platsen är lämplig för den avsedda åtgärden. Förhandsbesked söks främst på platser utan detaljplan och där inte klara riktlinjer framgår av kommunens översiktsplan.

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan som visar tänkt placering av hus och ev. garage samt tillfartsväg. Om du skickar in handlingar digitalt ska de levereras i PDF-format. Därutöver tar vi gärna emot en kopia av situationsplanen i CAD-format (DWG eller DXF).
  Om du kan lämna mer information vid ansökningstillfället är det bra.
 • Ansökningsblankett 

E-tjänster och blanketter

Det finns åtgärder som inte kräver lov men som istället kräver en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är väsentligt ändrad planlösning, ändring i den bärande konstruktionen eller nyinstallation eller väsentlig ändring av ventilation och eldstad. Även rivning kan kräva anmälan. 

Följande handlingar ska alltid lämnas in:

 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Ansökningsblankett 

Följande handlingar ska lämnas in vid behov:

 • Situationsplan 1ex - skala 1:500, format A4 eller A3. Om du skickar in handlingar digitalt ska de levereras i PDF-format. Därutöver tar vi gärna emot en kopia av situationsplanen i CAD-format (DWG eller DXF).
 • Planritning 1 ex - skala 1:100, måttsatt, format A4 eller A3
 • Fasadritningar 1 ex - skala 1:100, glöm inte befintliga och blivande marklinjer, format A4 eller A3
 • Sektionsritning 1 ex - skala 1:100, format A4 eller A3
 • Om det är en bygglovsbefriad åtgärd som kommer närmare tomtgräns än 4,5 meter ska medgivande från grannar finnas med

E-tjänster och blanketter

Exempelritning 

Rivningslov behövs för att riva byggnad eller del av byggnad inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan 1 ex, markera vad som ska rivas.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Ansökningsblankett

E-tjänster och blanketter

Exempelritning 

Marklov behövs för markarbeten som avsevärt ändrar markens höjdläge inom område med detaljplan. Det kan även behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering inom detaljplanerat område. Motsvarande krav kan gälla inom område med områdesbestämmelser.

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan 1 ex - skala 1:500, format A4 eller A3. Om du skickar in handlingar digitalt ska de levereras i PDF-format. Därutöver tar vi gärna emot en kopia av situationsplanen i CAD-format (DWG eller DXF).
 • Sektionsritning 1 ex - skala 1:100, med befintliga och blivande marklinjer, format A4 eller A3
 • Förslag till kontrollplan
 • Ansökningsblankett

E-tjänster och blanketter

Exempelritning

Strandskyddsdispens kan behövas för att genomföra vissa åtgärder inom ett område som omfattas av strandskydd. Strandskyddsbestämmelser innebär förbud att genomföra vissa åtgärder inom strandskyddad zon, som kan sträcka sig upp till 300 m från strandkanten vid sjöar och vattendrag inom kommunen. Om särskilda skäl föreligger kan man söka dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Du kan ta reda på om din fastighet berörs av strandskyddsbestämmelser med hjälp av bestämmelsevisaren.

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan, format A4 eller A3.  Om du skickar in handlingar digitalt ska de levereras i PDF-format. Därutöver tar vi gärna emot en kopia av situationsplanen i CAD-format (DWG eller DXF).
 • Ansökningsblankett

E-tjänster och blanketter

 

Tänk alltid på att fråga om råd om du är osäker innan du bygger. Kommunen är enligt lag skyldig att ta ut sanktionsavgifter om lovpliktiga åtgärder utförs utan lov. 

Kontaktpersoner på bygglov

Ritningar ska vara skalenliga. De ska ha tydlig kontrast, svart linje och text på vit olinjerad bakgrund utan skuggor och gråtoner.

På situationsplanen ska byggnaders avståndsmått till tomtgräns finnas utsatta. Ett av byggnadshörnen ska ha vinkelräta mått mot två gränssidor och ett hörn ska vara måttsatt mot en tomtgränssida. Om ärendet gäller ny huvudbyggnad, ska även sockel- eller golvhöjd anges i ritningen.

På fasadritningarna ska befintliga och blivande marklinjer vara inritade. Se ritningsexempel.

Väljer du att lämna in ritningar i pappersformat gäller storlek A4 eller A3.

Om du skickar in ritningarna digitalt ska de levereras i PDF-format. Därutöver tar vi gärna emot en kopia av situationsplanen i CAD-format (DWG eller DXF).

Handlingar till större byggprojekt ska inlämnas digitalt (PDF och gärna också CAD) tillsammans med en uppsättning papperskopior i A3-format. 

Exempelritningar

Exempelritning för nybyggnad

Exempelritning för tillbyggnad

 Exempelritning för uterum

Beställa kart- och ritningsunderlag

Plan- sektions- och fasadritningar

Du kan beställa äldre ritningar på din fastighet från vårt bygglovsarkiv. De kan oftast användas som underlag för nya ritningar och du kan välja om du vill ha leverans på papper eller digitalt.

Kontakt ritningsarkiv:
johanna.lindkvist@trollhattan.se

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt inom tätbebyggt område krävs normalt att du beställer en nybyggnadskarta som underlag för din situationsplan. Ta kontakt med oss för att beställa en nybyggnadskarta eller för att få information om vilken typ av kartunderlag som krävs för just ditt byggprojekt.

Kontakt nybyggnadskarta:
eva.mollborn@trollhattan.se
jonas.gustafsson@trollhattan.se

E-tjänster, Bygga och Bo

Här kan du bland annat ansöka om ändrad sophantering, bygglov och anmäla dig till tomtkön. 

Senast granskad 2019-05-20 av Clara Bengtsson