Bygga nytt, ändra eller riva

Samhällsbyggnadsnämnden har till uppgift att besluta i ärenden som rör planläggning och byggande. Nämnden ska verka för god byggnadskultur och goda stads- och landskapsmiljöer. Att ge råd och vägledning är en annan viktig del av verksamheten.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ta reda på vilka regler som gäller för din fastighet innan du påbörjar bygglovs-processen. För att få en så snabb handläggning som möjligt se till att ansökan eller anmälan är komplett och lämna in de handlingar som behövs för prövningen.

Kontaktpersoner för bygglov

Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller för att ändra en byggnad. Murar och plank kräver också bygglov samt att ändra en byggnads utseende väsentligt. Även andra åtgärder är bygglovpliktiga, se Bygglovsguiden.

För en- och tvåbostadshus finns det vissa lättnader i bygglovsplikten. Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder bland annat så kallade Attefallshus. Men det krävs en anmälan. 

Bygglovsguiden - Sök i Handboken 

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan 1 ex - skala 1:400 eller 1:500, format A4 eller A3
 • Planritning 1 ex - skala 1:100, måttsatt, format A4 eller A3
 • Fasadritningar 1 ex - skala 1:100, glöm inte befintliga och blivande marklinjer. format A4 eller A3
 • Sektionsritning 1 ex - skala 1:100, format A4 eller A3
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Ansökningsblankett 

E-tjänster och blanketter

Exempelritning för tillbyggnader och komplementbyggnader

Exempelritning för nybyggnad.

Ett förhandsbesked innebär att nämnden prövar om man får bygga på den tilltänkta platsen (lokaliseringsprövning), det vill säga om platsen är lämplig för den avsedda åtgärden. Förhandsbesked söks främst på platser utan detaljplan och där inte klara riktlinjer framgår av kommunens översiktsplan.

Bygglovsguiden  - Förhandsbesked

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan som visar tänkt placering av hus och ev garage samt tillfartsväg. Om du kan lämna mer information vid ansökningstillfället är det bra.
 • Ansökningsblankett 

E-tjänster och blanketter

Det finns åtgärder som inte kräver lov men som istället kräver en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är väsentligt ändrad planlösning, ändring i den bärande konstruktionen eller nyinstallation eller väsentlig ändring av ventilation och eldstad. Även rivning kan kräva anmälan. 

Länk till Bygglovsguiden - Sök i Handboken - Anmälningspliktiga arbeten

Följande handlingar ska alltid lämnas in:

 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Ansökningsblankett 

Följande handlingar ska lämnas in vid behov:

 • Situationsplan 1ex - skala 1:500, format A4 eller A3
 • Planritning 1 ex - skala 1:100, måttsatt, format A4 eller A3
 • Fasadritningar 1 ex - skala 1:100, glöm inte befintliga och blivande marklinjer, format A4 eller A3
 • Sektionsritning 1 ex - skala 1:100, format A4 eller A3
 • Om det är en bygglovsbefriad åtgärd som kommer närmare tomtgräns än 4,5 meter ska medgivande från grannar finnas med

E-tjänster och blanketter

Exempelritning 

Rivningslov behövs för att riva byggnad eller del av byggnad inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Bygglovsguiden - Sök i Handboken - Rivningslov

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan 1 ex, markera vad som ska rivas.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • Ansökningsblankett

E-tjänster och blanketter

Exempelritning 

Marklov behövs för markarbeten som avsevärt ändrar markens höjdläge inom område med detaljplan. Det kan även behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering inom detaljplanerat område. Motsvarande krav kan gälla inom område med områdesbestämmelser.

Bygglovsguiden - Sök i Handboken - Marklov

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan 1 ex - skala 1:500, format A4 eller A3
 • Sektionsritning 1 ex - skala 1:100, med befintliga och blivande marklinjer, format A4 eller A3
 • Förslag till kontrollplan
 • Ansökningsblankett

E-tjänster och blanketter

Exempelritning

Strandskyddsdispens kan behövas för att genomföra vissa åtgärder inom ett område som omfattas av strandskydd. Strandskyddsbestämmelser innebär förbud att genomföra vissa åtgärder inom strandskyddad zon, som kan sträcka sig upp till 300 m från strandkanten vid sjöar och vattendrag inom kommunen. Om särskilda skäl föreligger kan man söka dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Du kan ta reda på om din fastighet berörs av strandskyddsbestämmelser med hjälp av bestämmelsevisaren.

Bygglovsguiden - Sök i  Handboken - Strandskydd

Följande handlingar ska lämnas in:

 • Situationsplan
 • Ansökningsblankett

E-tjänster och blanketter

 

Tänk alltid på att fråga om råd om du är osäker innan du bygger. Kommunen är enligt lag skyldig att ta ut sanktionsavgifter om lovpliktiga åtgärder utförs utan lov. 

Bygglovsguiden - Sök i Handboken - Byggsanktionsavgift

Kontaktpersoner på bygglov

Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda. Kopierade på vitt papper.

Pappersritningar ska inlämnas i A4 eller A3, skalenliga i lämplig skala.

Större handlingar ska inlämnas digitalt tillsammans med en uppsättning kopior i A3 format, skalenliga i lämplig skala. 

På fasadritningarna ska befintliga och blivande marklinjer vara inritade.

På situationsplanen ska mått till tomtgräns finnas utsatta.

Exempelritning för nybyggnad

Exempelritning för tillbyggnad

 Exempelritning för uterum

bild visar bygglovsguiden

Bygglovsguiden

Ansök online eller läs om olika begrepp. Här kan du ansöka och anmäla direkt, utan papper. Tjänsten har en informationsdel och en ansökansdel med möjlighet att sända in ansökan och ritningar via e-legitimation

E-tjänster, Bygga och Bo

Här kan du bland annat ansöka om ändrad sophantering, bygglov och anmäla dig till tomtkön. 

Senast granskad 2019-03-22 av Josefin Åkesson