En sotare uppe på ett tak

Sotning och brandskyddskontroll

Från och med 1 juni 2024 har Trollhättans stad det övergripande ansvaret för att det sker brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i brandförebyggande syfte (tidigare Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund). En upphandlad entreprenör utför sotning och brandskyddskontroll.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Från 1 juni tar Trollhättans stad över ansvaret för brandskyddskontroll och sotning i Trollhättan, genom en ny upphandlad entreprenör, Norra Älvsborgs Sotaren (NÄSAB).

 

Skillnaden för dig som har sotning och brandskyddskontroll är att du blir kontaktad av vår nya upphandlade entreprenör när det är dags för sotning och kontroll. 

Om du vill ansöka om egensotning så ska du göra det till Trollhättans stads bygglovskontor från och med 1 juni 2024. 

Om du har frågor som rör brandskyddskontroll och sotning tar du kontakt med sotaren. Rör dina frågor taxor, frister eller egensotning är du välkommen att kontakta bygglovskontoret på Trollhättans stad via Kontaktcenter. Kontaktuppgifter hittar du högre upp på sidan. 

Kommunen har det övergripande ansvaret för att det sker brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i brandförebyggande syfte, men tänk på att det i första hand är du som äger en bostad eller fastighet som ansvarar för ditt brandskydd. Har du en fungerande eldstad i form av öppen spis, kamin eller liknande är du skyldig att se till att skorstenar och rökkanaler håller tätt och är rena från tjära och hinder.

Som fastighetsägare är du också skyldig att anmäla till bygglovskontoret på Trollhättan stad:

  • förändringar om exempelvis byte av bränsleslag eller annat som kan föranleda ändring av sotnings- eller kontrollfristerna
  • om du slutar använda pannan/kaminen till följd av byte av värmekälla till exempelvis värmepump.
 
 
 

 

Sotning

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Hur ofta det ska sotas, så kallad sotningsfrist, beror på vilken typ av anläggning du har och hur den används. I Trollhättan är det Norra Älvsborgs Sotaren som utför sotningen på uppdrag av kommunen. 

Egensotning

Som fastighetsägare har du möjlighet att själv utföra sotning av din anläggning. Grundkravet är att du har gått en kurs i egensotning och fått ett intyg. Du måste också, efter genomförd kurs, ansöka om egensotning hos Trollhättans stad.

  • När du tar över ansvaret för sotning är duskyldig att följa de sotningsfrister som gäller för din eller dina eldstäder/kaminer.
  • Utförda sotningar ska dokumenteras i en särskild liggare. Denna ska kunna visas upp i samband med att brandskyddskontroll utförs.
  • Om du som egensotare säljer din fastighet ska du omgående meddela detta till ditt Trollhättans stad. Medgivande för egensotning kommer då att upphöra.
  • Möjligheten att själv sota sin egen anläggning gäller endast "rengörings"-momentet. Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av en yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning.

För att själv få utföra sotning av din anläggning behöver du ha gått en kurs och fått ett intyg. Därefter skickar du in en ansökan om egensotning till bygglovskontoret på Trollhättans stad. Kom ihåg att bifoga ditt kursintyg på genomförd utbildning.

Blankett för ansökan om egensotning

Blanketten kan du sedan skicka via mejl eller e-post: 

E-post:samhallsbyggnad@trollhattan.se
Post: Trollhättans stad, Bygglovskontoret, Gärdhemsvägen 9, 461 83 Trollhättan

 
 
 

 

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll innebär en systematisk och regelbunden inspektion av eldstäder, rökkanaler och andra delar av en byggnads brandskyddssystem. Syftet med kontrollen är att identifiera och förebygga brandrisker samt säkerställa att alla brandförebyggande åtgärder fungerar korrekt. Brandskyddskontrollen får endast utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning och som är utsedd av kommunen. I Trollhättan är det Norra Älvsborgs Sotaren som utför brandskyddskontrollen på uppdrag av kommunen. 

 
 

Taxor för sotning och brandskyddskontroll

Det är Trollhättans stad som beslutar om taxor för sotning och brandskyddskontroll. Nedan kan du läsa om vad som gäller för 2024.

Taxan har beslutats av kommunfullmäktige 2023-09-11. Den här taxan gäller för 2024 i Trollhättan.

Taxa sotning och eldstadsrengöring

Sotning/rengörning Enhet Helårsbostad Fritidsbostad
Värmepanna, grundavgift, sotsugning ingår St. 660 kr 660 kr
Lokal eldstad, grundavgift, sotsugning ingår St. 660 kr 660 kt
Tillkommande objekt St. 424 kr 424 kr
Förgävesbesök Tillfälle 434 kr 434 kr

I avgiften ingår grundavgift, sotsugning, kostnad för administration, resa, fordon och duschtid.

Taxa brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll Enhet Helårsbostad Fritidsbostad
Grundavgift Tillfälle 234 kr 286 kr
Kontroll av första objekt St. 568 kr 568 kr
Tillkommande objekt St. 248 kr 248 kr
Förgävesbesök Tillfälle 467 kr 541 kr

Taxa övriga sotnings- och rengörningsarbeten

Åtgärd Enhet Helårsbostad Fritidsbostad
Administrativ kostnad Tillfälle 127 kr 127 kr
Brandskyddskontroll Timma 654 kr 654 kr
Sotning/rengöring Timma 499 kr 499 kr
Bistande takskydd Tillfälle 530 kr 530 kr
Servicearbete rensning Timma 640 kr 640 kr

Avbokningsavgift

Ågärd Enhet Helårsbostad Fritidsbostad
Avbokningsavgift vid avbokning senare än 48
timmar före
Tillfälle 434 kr 434 kr
 
 

Elda säkert utomhus

Om du har tänkt att elda utomhus - se alltid till att du kan släcka elden när du är ute i naturen.

Senast granskad 2024-05-31 av JOSÅKEBEN