En sotare uppe på ett tak

Sotning och brandskyddskontroll

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har efter årsskifte 14/15 det övergripande ansvaret för att det sker brandskyddskontroll och rengöring (sotning) i brandförebyggande syfte.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vem har ansvar?

Fastighetsägaren och/eller nyttjanderättshavaren har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd och ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det innebär bland annat att du måste se till att minimera risk för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder.

Norra Älvsborgs Räddningstjänsts webbplats, http://brand112.se

Brandskyddskontroll

Lagen om skydd mot olyckor, som gäller fr.o.m. 2004-01-01, ersätter den tidigare Räddningstjänstlagen.

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstaden och det utrymme där eldstaden är placerad, skorstenen genom samtliga våningsplan inklusive vindsutrymmen och ovan yttertak samt skyddsanordningar på tak. 

Vi skall ha tillträde till alla utrymmen där skorsten passerar.
 
Kontroll av hela eldstaden samt rökkanaler invändigt sker med hjälp av kamerautrustning och en mera omfattande okulär besiktning.
 
Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand.

Vi utför inte längre nybyggnads- eller ombyggnadsbesiktningar. Detta på grund av att vi konkurrerar med den privata marknaden. Dessa besiktningar går under Plan- och bygglagen och inte under Lagen om skydd mot olyckor.

Värmepannor Intervall
Fastbränsleeldad panna (ved) 3 år
Oljeeldad panna, pelletspannor 6 år
Köksspisar och lokaleldstäder 3 år
Primär värmekälla för uppvärmning /matlagning 3 år
Sekundär värmekälla (trivseleldning) 6 år
Eldstad belägen i Fritidshus
(beroende på hur mycket man eldar)
3-6 år
Imkanaler i restaurang och storkök 2 år

Sotning

Välkommen till en yrkeskår med 500 år i rikets tjänst! Vi jobbar för att vara så servicevänliga vi kan och vår förutsättning är att våra fastighetsägare ska vara nöjda.

I Trollhättan utförs sotning i det kommunala räddningstjänstförbundets regi, som ansvarar för brandskyddskontroll och sotning.

Fastighetsägaren

Fastighetsägaren ansvarar för att hålla ett rimligt brandskydd i sin fastighet. Det innebär bland annat att du måste se till att risken för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder blir så liten som möjligt.

Ansvaret för rengöring av köksfläkt med tillhörande imkanal (i bostadshus) är sedan 2004 utlagt på fastighetsägarens egna ansvar.

Energibesparing

Energibesparing är något som blir allt viktigare. Det finns många sätt att förebygga och hålla driftskostnaderna nere. Ett bra sätt är en ekonomisotning av pannan. Sot fungerar som isolering och redan 1 mm:s sotbeläggning ökar rökgastemperaturen ca 50oC och därmed bränsleförbrukningen med ca 3 %.

Senast granskad 2019-10-09 av CLABEN