En hög med gula post-it-lappar. På den översta står det "GDPR"

Dataskydd och personuppgifter

Trollhättans Stad värnar om din personliga integritet. Här förklarar vi hur kommunen samlar in och använder dina personuppgifter, enligt GDPR, samt beskriver dina rättigheter i förhållande till oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd och vår behandling av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@trollhattan.se

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet. Det kan vara självklara uppgifter som namn eller personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt som vi i Trollhättans Stad gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi samlar in, sorterar, bearbetar eller lagrar personuppgifter.

När får vi in personuppgifter om dig?

Hos Trollhättans Stad kan dina personuppgifter registreras när du till exempel skickar e-post, lämnar ett förslag eller en synpunkt, ställer en fråga eller gör en felanmälan, använder sociala medier eller en e-tjänst.

Känsliga personuppgifter är exempelvis information om etniskt ursprung, religiösa och politiska åsikter, hälsotillstånd eller medlemskap i fackförening. Tänk även på att inte skicka till exempel personnummer, information om personliga förhållanden och sekretessbelagd information via e-post, eftersom all information som skickas till staden är allmän handling och kan komma att lämnas ut vid begäran..

Vem har ansvar för personuppgifterna?

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för gemensamma nämndövergripande behandlingar, såsom till exempel e-postsystemet. Varje nämnd inom Trollhättans Stad är personuppgiftsansvarig för sin egen specifika verksamhet. Du kontaktar dem via uppgifter nedan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Trollhättans Stad ska kunna erbjuda sina tjänster och fullgöra sina åtaganden mot dig behöver vi hantera uppgifter om dig. I hanteringen av personuppgifter värnar vi din personliga integritet. Det finns en förteckning som beskriver syftet varje nämnd har med sin behandling, de rättsliga grunderna som rättfärdigar behandlingen enligt dataskyddslagstiftningen, kategorier av personuppgifter, och hur länge vi har kvar personuppgifterna.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen. Personuppgifter som behandlas av kommunen ingår i så kallade allmänna handlingar. Då man avgör om en allmän handling ska bevaras eller gallras, ska en värdering av informationen göras, med hänsyn till informationens betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn, samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning. De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap. 18 § Tryckfrihetsförordningen och i arkivlagen. Trollhättans Stad är dessutom skyldig att behålla personuppgifter enligt krav från olika författningar som patientdatalagen, socialtjänstlagen och bokföringslagen.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Enligt offentlighetsprincipen, som tillhör en av Sveriges grundlagar, har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Eftersom dina personuppgifter kan ingå i allmänna handlingar betyder det till exempel att andra personer samt mediebolag eller marknadsföringsbolag har rätt att se dessa handlingar om deras ändamål inte strider mot dataskyddslagstiftning eller på annat sätt är sekretessbelagda i offentlighets- och sekretesslagen.

Trollhättans Stad kan komma behöva lämna nödvändig information till polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det, enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Trollhättans Stad strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES (Europeiska Unionen/Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, länder utanför EU/EES eftersom en del av våra leverantörer eller underleverantörer är internationella organisationer som Microsoft och Google. Trollhättans Stad kommer att vidta rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå både inom och utanför EU/EES. 

Dina rättigheter 

Varje enskild person äger sina egna personuppgifter, därför har du vissa rättigheter som Trollhättans Stad är skyldig att iaktta under vissa omständigheter. Enligt dataskyddslagstiftningen har du rättigheter som du kan åberopa. För att åberopa dina rättigheter kan du kontakta dataskyddsombudet, dataskyddsombud@trollhattan.se 

Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan inges till Integritetskyddsmyndigheten. E-post: imy@imy.se

Rätt till tillgång

Enligt dataskyddsförordningen har du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som Trollhättans Stad har registrerade om dig. Skicka en förfrågan via respektive nämnds personuppgiftsansvarig, som du hittar i listan längst ner på sidan, så skickar vi ett registerutdrag till dig som innehåller dina personuppgifter som vi behandlar.

Rätt till rättelse och begränsning

Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära att den rättas eller används på ett mer begränsat sätt i vissa fall. Kontakta i sådana fall respektive nämnds registrator och förklara vad du anser är felaktigt och varför.

Du hittar en komplett lista över alla nämnder/förvaltningar genom att klicka på den lilla pilen och fälla ut listan precis under denna text.

 

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som lagras av Trollhättans Stad om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

  • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar ditt samtycke
  • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du invänder mot att uppgifterna behandlas för det ändamålet
  • personuppgifterna har behandlats olagligt
  • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (e-tjänster, sociala medier).

Du har inte rätt att få dina personuppgifter raderade om Trollhättans Stad behöver behandla personuppgifterna för att utföra en uppgift av allmänt intresse, inom ramen för en avtalsrelation med dig, som ett led i sin myndighetsutövning, för arkivändamål, för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot Trollhättans Stads behandling av dina personuppgifter och att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan när som helst invända mot direktmarknadsföring. Däremot kan en invändning inte påverka offentlighetsprincipen och andra parter kan fortfarande använda din information för marknadsföring.  Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill veta mer.

Kameraövervakning

Trollhättans stad bedriver både tillståndspliktigt och icke tillståndspliktig kamerabevakning. Tydliga skyltar som uppfyller gällande lagstiftning finns på de platser där kamerabevakning bedrivs.
Kamerabevakning sker utifrån laglig grund Allmänt intresse. Kan syftet med kamerabevakning uppnås med andra insatser görs detta i första hand.
Trollhättans Stad ser kamerabevakning som en av flera åtgärder för att öka tryggheten, minska antalet brott och olyckor. Kamerabevakning bedrivs i enlighet med lagen Kameraövervakningslagen (2013:460) samt dataskyddsförordningen (GDPR). I de fall där inspelning sker sparas material i maximalt 14 dagar.  Endast utsedd personal i Trollhättans Stad kan ta del av inspelat material. Material kan på eget initiativ eller på begäran lämnas vidare till polismyndigheten.
Anser du att du blivit felaktigt övervakad kan du vända dig till Trollhättans Stads dataskyddsombud eller Integritetsskyddsmyndigheten.
 

Så här kontaktar du oss

Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt nedan. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. E-post: dataskyddsombud@trollhattan.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. E-post: imy@imy.se

Senast granskad 2023-11-21 av KLALIW