Personuppgifter, Valnämnden

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt, det vill säga tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till dig. Valnämnden behandlar personuppgifter i forma av personnummer, namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser och fastighetsbeteckningar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Valnämnden behandlar personuppgifter i forma av personnummer, namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser och fastighetsbeteckningar.

Varför hanterar vi dessa personuppgifter?

Valnämnden behandlar personuppgifter för att kunna utföra de uppgifter som Valnämnden ansvarar för enligt lag, förordning eller avtal.

Var kommer personuppgifterna ifrån?

De personuppgifter som Valnämnden behandlar kommer från den registrerade själv.

Vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter är rättslig förpliktelse och avtal.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Personuppgifter inom Valnämnden sparas eller gallras enligt dokumenthanteringsplan.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Mottagare av personuppgifterna är till exempel Skatteverket.

Överföring till land utanför EU/EES

Personuppgifter överförs via Facebook.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta Valnämnden om du vill ha ut information om de uppgifter Valnämnden har om dig, för att begära rättelse, överföring eller begära att Valnämnden begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller i vissa fall begära radering av uppgifter. Du har även rätt att kräva att personuppgifter flyttas från Valnämnden till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter du själv tillhandahållit Valnämnden.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här

Så här kontaktar du oss

Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt nedan. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Valnämnden i Trollhättans Stad

Organisationsnummer: 212000-  1546

Förvaltning/Bolag

Valnämndens kansli

Telefon: 0520- 49 50 00

e-post: valnamnden@trollhattan.se

Postadress: Gärdhemsvägen 9, 461 83 Trollhättan

Dataskyddsombud

dataskyddsombud@trollhattan.se

Vid kontakt med oss önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 24 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Senast granskad 2018-12-12 av KATLOO