En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
Utvecklingsledare Ulla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Behöver du överklaga?

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll från 2020-05-26 med paragrafer 18 - 24 är justerat 2020-05-28. Sista dag för överklagan 2020-06-19.

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Beslut om införande av eldningsförbud, lägre nivå. Beslutet gäller från och med 2020-05-29 kl 12:00. 

Motiv till beslut: På grund av stor fara för att brand ska uppstå i  skog och mark har Trollhättans Stad beslutat om eldningsförbud. Eldningsförbudet omfattar hela Trollhättans kommuns geografiska område och innebär förbud för eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) Du kan elda/grilla på iordningställda eld/grillplatser samt villaträdgård. 

Beslutet i sin helhet hittas i vårt diarium med Dnr KS 2020/00357.

Läs mer om vår beredskap inför eldningsförbud och vad de olika nivåerna innebär

Omedelbar justering av §229 Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskott. Sammanträdesdatum 2020-05-28.

Sista dag för överklagan 2020-06-22.

Ansvarig utskottssekreterare Jenny Adamsson

Samhällsnyggnadsnämndens protokoll med §§ 149-152 har omedelbart justerats. 
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-06-19.

Ansvar nämndsekreterare: Sofia Lindström

Samhällsbyggnadsförvaltningen handlingar och protokoll.

Kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott sammanträder 2020-06-02 klockan 15.00 i holmsrummet, stadshuset.

Kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskotts handlingar och protokoll

Överförmyndarnämndens mötesprotokoll

Sammanträdesdag                 2020-05-20

Protokoll justerat                       2020-05-26

                                                          §1-7

Anslaget sätts upp                   2020-05-27

Anslaget tas ned                       2020-06-17

Kommunstyrelsens samordningsutskott sammanträder 2020-06-01 klockan 13.00 i stadsrummet, stadshuset.

Kommunstyrelsens samordningsutskotts handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens protokoll med §§ 59-60 har justerats omedelbart.
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-06-19.
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2020-06-19.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2020-06-22

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Kommunstyrelsens ekonomiutskott sammanträder 2020-06-02 klockan 08:30 i sessionssalen, stadshuset.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts handlingar och protokoll

Omsorgsnämnden sammanträder fredagen den 29 maj 2020 kl. 8:30 i Sessionssalen.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens miljöutskott sammanträder 2020-06-02 klockan 13.00 i holmsrummet, stadshuset.

Kommunstyrelsens miljöutskotts handlingar och protokoll

Utbildningsnämnden sammanträder den 26 maj klockan 15:00 i Högskolan Väst, lokal F 123.

Utbildningsnämndens protokoll och handlingar.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat. Sammanträdesdatum 2020-05-19.

Sista dag för överklagan 2020-06-11.

Ansvarig utskottssekreterare Mette Fossum

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat. Sammanträdesdatum 2020-05-14.

Sista dag för överklagan 2020-06-11.

Ansvarig utskottssekreterare Mette Fossum

Kommunstyrelsens protokoll från 2019-05-13 med paragrafer 119-145 är justerat 2020-05-18. Sista dagen för eventuell överklagan är 2020-06-09. 

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Direktjustering av §181 Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskott. Sammanträdesdatum 2020-05-14.

Sista dag för överklagan 2020-06-08.

Ansvarig utskottssekreterare Mette Fossum

Protokoll justerat, Kommunrevisionen 2020-04-29. Sista dag för överklagan är 2020-06-06.

Kommunrevisionens handlingar och protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden protokoll har justerats.

Sista dag för eventuell överklagan är 2020-05-28.

Ansvarig nämndsekreterare: Sofia Lindström

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-05-28.
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2020-05-26.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2020-05-26

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Detaljplan för del av kvarteret Gullön, Centrala staden är ute på granskning till och med den 18 maj 2020.

Kvarteret Gullön

Underrättelse om granskning.pdf

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: ANR 164
Fabrikat: Volvo
Typ: S70
Ursprunglig uppställningsplats: (Övre) Drottninggatan mittemot nr 78

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-22

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: FFK 119
Fabrikat: VW Passat
Ursprunglig uppställningsplats: Myrgången

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-20

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: SLN762
Fabrikat: Opel
Typ: Astra Kombi
Ursprunglig uppställningsplats: Parkeringsplats på Resecentrum i Trollhättan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-21

Ansökan har inkommit för byggetablering med uppsättande av byggbodar i två plan, om ca 160 kvm. Området kommer att hägnas in med staket.

Etableringen föranleds av att en ny torgbyggnad kommer att uppföras på torget.

Ansökan av lovet gäller till och med 2020-11-30, Lovbeslutet kommer att samordnas med tiden för upplåtelsen av tomtmarken som har beviljats till och med 2020-10-09.

Synpunkter:

Ev synpunkter över ansökan kan lämnas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
461 83 Trollhättan

eller samhallsbyggnad@trollhattan.se senast 2020-03-16.

Fullständiga handlingar finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen, vån 3 i Stadshuset.

I enlighet med barnkonventionen kan även barn och ungdomar inkomma med synpunkter.

Tidsbegränsat bygglov för torgbyggnad har beviljats 2020-02-27. Beslutet vinner laga kraft 2020-04-01.

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: RXN 212
Fabrikat: Peugeot
Typ: 206
Ursprunglig uppställningsplats: Myrtuvevägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-18

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TZZ 826
Fabrikat: Audi
Typ: A4
Ursprunglig uppställningsplats: Karlstorpsvägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-14

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: NDS351
Fabrikat: Fiat
Typ: Ducato Frankia 570TR
Ursprunglig uppställningsplats: Skrällebergsvägens 14-dagarsparkering

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-16

Ansökan har inkommit för nybyggnad av torgbyggnad på Nya Drottningtorget, tidsbegränsat bygglov i 10 år, tom 2030-02-27.

För fastigheten gäller detaljplan. Platsen är avsedd för gata eller torg, någon byggrätt finns inte på föreslagen plats. Beslut har tagits av Byggnads- och trafiknämnden (numera Samhällsbyggnadsnämnden) 2018-12-13 om att påbörja ändring av gällande detaljplan 1:a halvåret 2020 för att möjliggöra för ett permanent bygglov.

Byggnaden kommer att innehålla turistinformation och servering med tre olika kök. Byggnadens fasad kommer att till största delen bestå av trä och glas. På fasaden mot den öppna torgytan placeras en storbildsskärm.

Visualisering över förslag till ny byggnad på Drottningtorget.

 

Synpunkter

Ev synpunkter på byggnaden kan lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 461 83 Trollhättan eller samhallsbyggnad@trollhattan.se senast 2020-02-26.

Fullständiga handlingar finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen, vån 3 i Stadshuset.

I enlighet med barnkonventionen kan även barn och ungdomar inkomma med synpunkter.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Nedan angivna fordon har kortflyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till Norrelidsparkeringen i Trollhättan.

Registreringsnummer: NDG 887
Fabrikat: Jaguar
Ursprunglig uppställningsplats: Folkets parks parkering
Diarienummer: Bilflytt 2020-11

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TUH 526
Fabrikat: Renault
Typ: Laguna
Ursprunglig uppställningsplats: Slåttervägen 105

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-3

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: CKJ 919
Fabrikat: Ford 
Typ: Mondeo
Ursprunglig uppställningsplats: Stridsbergsgatan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr Bilflytt 2020-9

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TTW 651
Fabrikat: Audi
Typ: A6 Quattro
Ursprunglig uppställningsplats: Trafikplats Vittene

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-8

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: XSH 813
Fabrikat: Audi
Typ: A4 Quattro
Ursprunglig uppställningsplats: Slåttervägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-7

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TCT870
Fabrikat: Saab
Typ: 9-5 Vector Sportcombi
Ursprunglig uppställningsplats: Kungsgatan

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-6

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TWX027
Fabrikat: Volvo
Typ: S + V70
Ursprunglig uppställningsplats: På gräsmatta vid sidan av Lexingtons fritidsgård

Fordonet kommer att skrotas.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-4

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: GGU 810
Fabrikat: Opel
Typ: Vivaro
Ursprunglig uppställningsplats: Norra Malögavägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-1

Ansökan om bygglov, tidsbegränsat t.o.m. 2024-07, har inkommit från KB Älvshögsborg om uppställning av airdome över 50-metersbassängen tillhörande badanläggningen inom fastigheten Älvhög 3. Airdome är ett tält i vit PVC som bärs av övertryck från ventilationsaggregat. Tältet har en bredd på 25 m, en längd på 60 m och en höjd på 9 m.

Tältet kommer att vara uppställt under perioden oktober–april så att 50-metersbassängen kan nyttjas vintertid. Under perioden maj-september kommer tältet inte vara uppställt.

Har ni synpunkter på ansökan ska dessa vara inlämnade till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 5 augusti 2019. Fullständiga handlingar finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

E-post: samhallsbyggnad@trollhattan.se eller

Brev: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 461 38 TROLLHÄTTAN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Illustration tillfälligt tält

Senast granskad 2020-05-29 av hanna.melin@trollhattan.se