En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
UtvecklingsledareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: CT 96 PTR
Fabrikat: Ford
Typ: Mondeo
Ursprunglig uppställningsplats: Lantmannavägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000537

Protokoll justerat, Kommunstyrelsens ekonomiutskott 19-03-06. Anslaget tas ned 19-04-09.

Ansvarig sekreterare Dan Jonasson

Ärendelista
KS EU § 6 Dnr 2019/00030 013
Befolkningsprognos 2019-2024 3
KS EU § 7 Dnr 2019/00217 040
Ekonomisk bedömning SKL 4
KS EU § 8 Dnr 2019/00218 044
Skatteunderlagsprognos februari 2019 5
KS EU § 9 Dnr 2019/00234 041
Anvisningar för budget 2020 / Plan 2021-2022 6
KS EU § 6 Dnr 2019/00030 013
Befolkningsprognos 2019-2024
Sammanfattning
Göran Carlsson, Kontoret tillväxt och utveckling, informerade om den uppdaterade befolkningsprognosen.
Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut
Informationen antecknas till protokollet.


KS EU § 7 Dnr 2019/00217 040
Ekonomisk bedömning SKL
Sammanfattning
Ekonomikontoret informerade om SKL:s senaste samhällsekonomiska bedömning från februari 2019.
Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut
Informationen antecknas till protokollet.


KS EU § 8 Dnr 2019/00218 044
Skatteunderlagsprognos februari 2019
Sammanfattning
Ekonomikontoret informerade om skatteprognosen utifrån SKL:s senaste prognos från februari 2019.
Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut
Informationen antecknas till protokollet.


KS EU § 9 Dnr 2019/00234 041
Anvisningar för budget 2020 / Plan 2021-2022
Sammanfattning
Ekonomikontoret informerade om övergripande budgetanvisningar för budget 2020, plan 2021- 2022.
Investeringsplanen för 2020 förutsätter tidsförskjutning på drygt 80 mkr, vilket bedöms som orealistiskt..
Beslutsunderlag
Anvisning övergripande budgetförutsättningar 2020, plan 2021-2022
Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut
Ekonomiutskottet ställde sig bakom övergripande budgetanvisningar för budget 2020, plan 2021 – 2022.
Ekonomiutskottet ger stadsdirektören och ekonomichefen i uppdrag att i samråd med SDL redovisa förslag till möjliga tidsförskjutningar/neddragningar av investeringsobjekt för 2020 och 2021. Förslaget återredovisas till ekonomiutskottet före nämnderna påbörjar budgetarbetet.

 

Protokoll justerat, Kommunstyrelsens personalutskott 19-03-06. Anslaget tas ned 19-04-05.

Sekreterare: Elisabeth Funck

 

 

Omsorgsnämnden sammanträder onsdagen den 20 mars 2019 kl. 15:00 i Åsaka/Velandarummet.

Ansvarig nämndsekreterare: Lena Johansson

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde onsdag den 20 mars klockan 08:30 i Sjuntorpsrummet.

Vid förhinder meddela ulla.andersson@trollhattan.se

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Sammanträdesdatum 2019-03-07. 

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll har justerats 2019-03-13. Sista dag för överklagan 2019-04-04.

Ansvarig utskottssekreterare Mette Fossum

rotokoll justerat kommunfullmäktiges sammanträde 19-03-12. Anslaget tas ned 19-04-02.

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll 

Sammanträdesdatum 2019-02-28. 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll har justerats 2019-03-08. Sista dag för överklagan 2019-04-01.

Ansvarig nämndssekreterare Jenny Adamsson

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Protokoll justerat, Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 19-02-28. Anslaget tas ned 19-03-29.

Ansvarig nämndsekreterare Lena Andersson

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll

 

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2019-03-28.
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Sammanträdesdatum 2019-02-21. 

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll har justerats 2019-03-04. Sista dag för överklagan 2019-03-25.

Ansvarig utskottssekreterare Jenny Adamsson

Sammanträdesdatum 2019-03-01. 

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll har justerats 2019-03-04. Sista dag för överklagan 2019-03-26.

Ansvarig utskottssekreterare Mette Fossum

Sammanträdesdatum 2019-02-28. 

Omedelbar justering §§ 57, 58, 63 Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-01. Sista dag för överklagan 2019-03-25.

Ansvarig nämndssekreterare Jenny Adamsson

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Protokoll justerat valnämndens sammanträde 2019-02-26. Anslaget tas ned 2019-03-21.

Ansvarig nämndsekreterare Per Gertow

Omval till kommunfullmäktige i Falun

Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval till kommun-fullmäktige i Falun.
Valmyndigheten har efter samråd med länsstyrelsen beslutat att den 7 april 2019 ska vara valdag för omvalet i Falun.
Enligt vallagen 4 kap 23 § är det vid omval obligatoriskt för alla kommuner att ordna förtidsröstning. Vid omval är perioden för förtidsröstning förkortad till 10 dagar före valdagen.
Kommunerna bestämmer vilka datum och tider de erbjuder förtidsröstning. Valnämnderna ska ge väljarna goda möjligheter att rösta.
Valmyndigheten rekommenderar att så få kommuner som möjligt har öppet på valdagen och att öppettiderna helst sätts så att rösterna kan lämnas in till PostNord senast på fredagen.
Valnämndens kansli bedömer att det kommer att vara få personer som befinner sig i Trollhättan, som är röstberättigade i omvalet i Falun, och som kommer att förtidsrösta.

Organisation m.m. för förtidsröstning
Valnämndens kansli föreslår utifrån angivna förutsättningar följande organisation för förtidsröstningen:

Röstningslokal
Stadshuset – i anslutning till receptionen.
Öppettider
Måndagen den 1 april 13.00- 16.00, den 2 april 08.00-12.00, den 3 april 13.00-16.00 och den 4 april kl 08.00-12.00.
Bemanning – röstmottagare och ambulerande röstmottagare
Birgitta Olsson, Hanna Olsson, Björn Zetterström, Per Gertow, Mats Dahlbom, Marie Johansson Nordqvist, Ulla Andersson, Annette Hallenberg, Lisbeth Romo, Katja Saari.

 

 

Kommunikationsplan
Publicera information om förtidsröstningen på Trollhättans stads hemsida och Facebook.
Fullmakt att kvittera ut och lämna in valnämndens handlingar
Hanna Olsson, Björn Zetterström, Per Gertow ges fullmakt att kvittera ut och lämna in valnämndens handlingar till PostNord AB.
Fullmakt för valnämndens ordförande
Jane Larzon ges fullmakt att utse röstmottagare samt ambulerande röstmottagare.

 


Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar om organisation m.m. enligt valnämndens kanslis förslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Utdrag
Akten

Vn § 7

 


Fullmakt för PostNord AB att öppna försändelser med förtidsröster
från andra kommuner till Valnämnden i Trollhättans stad vid valet till Europaparlamentet 2019

Trollhättans Stad och PostNord AB har ingått ett avtal som bl.a. innebär att PostNord
AB ska sortera de förtidsröster som lämnats in till röstningslokaler i Trollhättan per
valdistrikt och sedan leverera dem till respektive vallokal på valdagen den 26 maj 2019.
För att PostNord AB även ska kunna sortera förtidsröster från andra kommuner per
valdistrikt och leverera dem på valdagarna behöver PostNord AB fullmakt från val-
nämnden i Trollhättans Stad att öppna försändelserna.


.
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att ge fullmakt till PostNord AB att öppna försändelser med förtidsröster från andra kommuner till Valnämnden i Trollhättans stad vid valet till Europaparlamentet 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Utdrag
Akten

 

 

 

VN § 8

 


Kommunikationsplan – Europaparlamentsvalet 2019

Information till väljarna
För att information om aktuella röstningslokaler och dess öppettider samt om hur man beställer dubblettröstkort ska nå så många som möjligt föreslår valnämndens kansli att Valnämnden annonserar om detta i TTela och i 7dagar (som delas ut till alla hushåll) samt publicerar information på Trollhättans Stads hemsida och Facebook samt att göra en riktad Facebookannons.

För att personer som inte behärskar svenska språket ska kunna tillgodogöra sig information om valet föreslår valnämndens kansli att valmyndighetens informationsblad på främmande språk (de som är vanliga i Trollhättan) görs tillgängliga på bibliotek, medborgarservice - Kronan, Stadshuset m.fl.

Information till partierna
För att partierna ska få information om vad som gäller avseende inlämning av valsedlar, partifunktionärer i anslutning till vallokalerna m.m. föreslår valnämndens kansli att information om detta publiceras på Trollhättans stads hemsida samt att gruppledarna för partierna bjuds in till ett informationsmöte i nära anslutning till att förtidsröstningen börjar.

 


Valnämndens beslut

Valnämndens beslutar om kommunikationsplan enligt valnämndens förslag.

 

 

 

 

 

 

 


Utdrag
Akten

 


Vn § 9

 


Valsedlarnas och valsedelställens placering vid valet till Europaparlamentet 2019

Valsedlarna ska placeras och exponeras på ett likvärdigt sätt i vallokalen.
Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlarna ska ordnas och placeras. Val-myndigheten kan inte ge bindande instruktioner men rekommenderar valnämnderna att valsedlarna placeras i valsedelställ i bokstavsordning.

Valnämndens kansli föreslår valnämnden att valsedlarna ska placeras i valsedelställ i bokstavsordning enligt följande:

Valsedelställ 1 Valsedlar för partier som har rätt att få sina valsedlar utlagda enligt vallagen placeras i bokstavsordning efter partinamn fr.o.m. översta raden i valsedelställ nr 1. Blanka valsedlar placeras på raden längst ned.

Valsedelställ 2 Valsedlar från övriga partier, som inte har rätt till utläggning enligt vallagen, placeras i bokstavsordning efter partinamn i valsedelställ nr 2.

 

 

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar om placering av valsedlar enligt valnämndens kanslis förslag.

 

 

 

 

 

 

Utdrag
Akten
¬¬

 

 

Vn § 10

Motion – ”Spara valsedlar”

Maj-Britt Elmvik (-) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion där hen föreslår att kommunen beslutar:

• Att Trollhättans kommun beslutar att spara överblivna namnvalsedlar från röstlokaler och från vallokaler ifall det blir omval.
• Att kommunen uppmanar andra kommuner i Västra Götaland att också göra det.

Hantering av överblivet valmaterial

Inför varje val ger Valmyndigheten ut en handbok. I Handbok – Kommunens uppgifter vid valen 2018, under avsnitt 13.5 Överblivet valmaterial ålägger Valmyndigheten kommunerna att bl.a. spara valsedlar till det att valet vunnit laga kraft.

Valnämnden i Trollhättans stad följer Valmyndighetens instruktioner och förutsätter att valnämnderna i övriga kommuner i Västra Götalands län gör det.
 

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att:

• anse den första att-satsen som besvarad
• avslå den andra att-satsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag
Kommunstyrelsen
Akten

 

 

Vn § 11


Motion – ”Vis valsedelsdistribution”

Maj-Britt Elmvik (-) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion där hon föreslår att kommunen beslutar ”Att alla partier som vill ha hjälp med distributionen av namnvalsedlar kan lämna dessa före ett bestämt datum”.

Maj-Britt Elmvik menar bl.a. att detta ”spar tid för valförrättarna som slipper ta emot valsedlar och spar dessutom på miljön eftersom varje parti slipper åka till varje vallokal”.

En motion med liknande innehåll har tidigare behandlats av Kommunfullmäktige, KF § 218, dnr 2017/00295 009. Dan Möllengård (-) föreslog att ”kommunen ger en datum samt en plats för partierna att lämna in valsedlar och övrig distribution görs av Trollhättans stad till valet 2018”. Kommunfullmäktige avslog motionen.


Ansvaret för utläggning av valsedlar
Det finns tre sorters valsedlar:
• valsedlar med enbart valbeteckning (s.k. blanka valsedlar)
• valsedlar med parti- och valbeteckning (s.k. partivalsedlar)
• valsedlar med parti- och valbeteckning samt namn på kandidater (s.k. namnvalsedlar)
Valnämndens skyldighet enligt vallagen 8 kap. 2 § är att tillhandahålla valsedlar på röstmottagningsställena så att väljarna har tillgång till:
• valsedlar med enbart valbeteckning
• valsedlar med parti- och valbeteckning (se särskilt om Europaparlamentsvalet i stycke c)

De partier som har rätt att dessa valsedlar utlagda, under förutsättning att de begärt det enligt vallagen 6 kap. 7 §, är:
a) för val till riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige för varje parti som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet,
b) för val till landstings- och kommunfullmäktige för varje parti som redan är representerat där och som inte uppfyller kraven i (a) ovan, när det gäller röstmottagningsställen inom det landsting eller den kommun där partiet är representerat.
c) valsedlar med parti- och valbeteckning för val till Europaparlamentet för varje parti som vid något av de senaste två valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 % av rösterna i hela landet eller valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgift om kandidater om ett parti deltar med endast en valsedel.
I övrigt ansvarar partierna som ställer upp i valet själva för utläggning av valsedlar.
Valnämndens kanslis bedömning

Valnämnden ansvarar för att genomföra effektiva och säkra val. Valnämnden måste använda befintliga valadministrativa resurser för att säkerställa att vallagens krav efterlevs.

Valadministrationen har bl.a. att sköta logistiken för 4 röstningslokaler under förtidsröstningen samt 35 vallokaler på valdagen. Det innebär ett omfattande och resurskrävande arbete med att beställa, packa, kontrollera och transportera valmaterial.  Valmaterial kan även behöva kompletteras omgående under både förtidsröstningen och under valdagen.

Om valadministrationen skulle misslyckas med att upprätthålla den ordning och reda som krävs för att uppfylla vallagens krav, på att t.ex. tillhandahålla de lagstadgade valsedlarna, skulle konsekvenserna kunna bli allvarliga.

Valnämnden bedömer att det ytterligare ansvar som Elmviks förslag innebär inte är förenligt med att genomföra effektiva och säkra val.

 

 

 

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.

 

 

 

 

 

 

Utdrag
Kommunstyrelsen
Akten

 

Sammanträdesdatum 2019-02-20. Omsorgsnämndens protokoll har justerats, sista dagen för överklagan 2019-03-23.

Ansvarig nämndssekreterare Lena K Johansson

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Protokollet har justerats 2019-02-28. Sista dag för eventuell överklagan är 2019-03-22. Ansvarig för protokollet är Birigitta Åkerlund

Kultur- och fritidsnämndens handlingar

Protokoll justerat, kommunstyrelsens sammanträde 19-01-20. Anslaget tas ned 19-03-19.

Ansvarig nämndsekreterare: Lisbeth Romo.

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Protokoll justerat från Överförmyndarnämndens sammanträde 19-02-20. Anslaget tas ned 19-03-20.

 

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: utan registreringsskyltar
Fabrikat: Chrysler
Typ: Sebring
Ursprunglig uppställningsplats: Parkering på Citronfjärilen, Lextorpsvägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000347

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: Fordon utan registreringsskylatr
Fabrikat: Volvo
Typ: V70
Ursprunglig uppställningsplats: Parkeringsplats på Citronfjärilen, Lextorp

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000347

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: PRA 909
Fabrikat: Ford
Typ: Transit
Ursprunglig uppställningsplats: Installatörvägen 9

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000159

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TOO 930 
Fabrikat: Peugeot 
Typ: Boxer 
Ursprunglig uppställningsplats: Installatörvägen 9

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000158

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TLL 150
Fabrikat: Mazda
Typ: 6
Ursprunglig uppställningsplats: Östra Margaretavägen mem 76

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2019-000020

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: KEO 735
Fabrikat: Mercedes Benz
Typ: 307 D
Ursprunglig uppställningsplats: Torparegatan mittemot nr 36

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-002057

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: JHE 316
Fabrikat: Volkswagen
Typ: Fox TDi
Ursprunglig uppställningsplats: Torparegatan mittemot nr 36

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-002056

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TTD 270
Fabrikat: Volvo
Typ: S60
Ursprunglig uppställningsplats: Stomgårdsvägen, Ridskolans mark i Sjuntorp

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-002008

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: SND 474
Fabrikat: Hyundai
Typ: Santa Fe
Ursprunglig uppställningsplats: Östra Margaretavägen mem 56

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001981

Senast granskad 2019-03-19 av Johanna Berg