Analog anslagstavla i kork, med massor av post-it-lappar på

Anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
KommunsekreterareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat.  

Protokollet har justerats 2018-01-18. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-02-12. Ansvarig för protokollet är Mette Fossum

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 januari 2018 kl. 08:30 i Sjuntorpsrummet

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.

Tillgängliga handlingar

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Omsorgsnämnden sammanträder onsdagen den 24 januari 2018 klockan 16:00 i Sjuntorpsrummet. 

OBS! Onsdagen den 24/1-18 är det studiebesök för ledamöter och ersättare. Studiebesöket är på Grundstenen, Installatörsvägen 26. Samling kl 14:45 vid Stadshusets parkering (framsida) för samåkning. 

Vid förhinder meddela snarast till kristina.rynvall@trollhattan.se

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.

Tillgängliga handlingar

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TTJ 768
Fabrikat: Peugeot
Typ: 206
Ursprunglig uppställningsplats: Göteborgsvägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-000025

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat.  

Protokollet har justerats 2018-01-11. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-02-05. Ansvarig för protokollet är Mette Fossum

Protokollet har justerats 2018-01-09. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-02-01. Ansvarig för protokollet är Jenny Adamsson

GRANSKNING – Utökat förfarande

Ett förslag till detaljplan för utökning av kv Lodjuret, upprättat av Stadsbyggnadsförvaltningen i december 2017, översändes härmed för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap. 11§.

Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för att uppföra flerbostadshus med ca 30 lägenheter på Dicksonplatsen. Byggnadernas placering och utformning ska ta hänsyn till den omgivande kulturhistoriska miljön.
Detaljplanen ger förutsättningar till att uppföra bostadshus i 4-5 våningar. Byggnaderna placeras i riktning med Dicksonsgatan och Bangårdsgatan. På den sydvästra sidan om föreslagna byggnader, mot kv. Lodjuret, föreslås bostadsgård finnas där komplementbyggnader får uppföras. Boendeparkering kan lösas i underjordiskt garage med angöring från Dicksonsgatan.
Då detaljplanen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse handläggs den med utökat förfarande enligt 5 kap. 7§ plan- och bygglagen.
När detaljplan upprättas eller ändras ska de som har ett väsentligt intresse av detaljplanen beredas tillfälle till samråd. Samrådet för aktuell detaljplan genomfördes under tiden 2017-10-09 t.o.m. 2017-11-24. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga och regionala organ m.fl. har tillsänts planförslaget och getts möjlighet att lämna synpunkter.
Inkomna synpunkter under samrådet sammanfattas och kommenteras i samrådsredogörelse daterad december 2017. Där framkommer de ändringar som gjorts i planhandlingarna till granskningsskedet.

Eventuella synpunkter på förslaget vill vi ha senast den 29 januari 2018 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, 461 83 Trollhättan eller via e-post till stadsbyggnad@trollhattan.se.

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: SBF 335
Fabrikat: Renault
Typ: BA
Ursprunglig uppställningsplats: Gärdhemsvägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-000011

Protokoll för Kommunfullmäktige 2017-12-18

Protokollet har justerats 2017-12-20. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-01-11. Ansvarig för protokollet är Ulla Andersson

Kallelse till Kommunfullmäktige i Trollhättan. Fullmäktige sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen den 18 december 2017 klockan 17.30.

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.

Tillgängliga handlingar

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Protokoll för Kommunstyrelsen 2017-12-06

Protokollet har justerats 2017-12-11. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-01-03. Ansvarig för protokollet är Ulla Andersson

Kommunfullmäktige i Trollhättan sammanträder i Stadshuset, sessionssalen, måndagen den 18 december 2017 klockan 17.30.

Alla som vill, är varmt välkomna att delta i kommunfullmäktiges möten! 

Ärenden

 1. 1. Justering av budget 2018, MRP 2016-2019
  2. Taxa färdtjänst, komplettering
  3. Överlåtelser av fastigheter till AB Eidar
  4. Renovering av inomhusbassäng Älvhögsborg, igångsättning, borgensbeslut och ökat driftbidrag
  5. LSS-boende, kv Gulsparven, projektering, upphandling och byggnation
  6. Beslut med anledning av motion ”Ett proaktivt och transparent arbete för nybyggnation av bostäder”
  7. Beslut med anledning av motion ”Miljövänlig distribuering av valsedlar”
  8. Beslut med anledning av motion ”Ökad trygghet med kameraövervakning på Drottningtorget”
  9. Beslut med anledning av motion ”Brottspreventivt arbete”

Byggnads- och trafiknämnden beslöt 2017-02-28 att ställa ut detaljplan för del av Skoftebyn 1:1 (Nysätra) för samråd. Samråd genomfördes mellan 2017-03-08 och 2017-04-19.  Sakägare samt kommunala instanser, statliga och regionala organ m.fl. har tillsänts planförslaget och getts möjlighet att lämna synpunkter. Planförslaget har även varit tillgängligt i Stadsbyggnadsförvaltningens foajé och på Stadsbiblioteket.  Inkomna synpunkter under samrådet sammanfattas och kommenteras i en samrådsredogörelse daterad november 2017. Där framkommer en del av de ändringar som gjorts i planhandlingarna till granskningsskedet.

Planområdet omfattas av stadsplan S:II-1949 som inom planområdet medger användningen ”Allmänt ändamål”. Planområdet innefattar Nysätra idrottsplats och kringliggande skogsområde, totalt är planområdet ca 6.3 ha.

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för förtätning i området med tio stycken mindre flerfamiljshus, totalt 40 lägenheter, samt att befästa användningen ”Idrott” för den befintliga idrottsanläggningen.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt PBL 5 kap 6§ då den bedöms vara av betydelse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Du som fastighetsägare ombeds att informera hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, boende m fl om planändringen. Handlingarna finns på hemsidan.

Eventuella synpunkter på ändringarna vill vi ha senast den 22 december 2017 på adress Stadsbyggnadsförvaltningen, 461 83 Trollhättan, eller via e-post till stadsbyggnad@trollhattan.se 

Senast granskad: 2018-01-19 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)