En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
Utvecklingsledare Ulla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll med paragrafer 89-116 har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-04-23.
Ansvarig nämndsekreterare: Sofia Lindström

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll.

Kommunstyrelsens samordningsutskott sammanträder 2020-04-06 klockan 13.30 i stadsrummet, stadshuset.

Kommunstyrelsens samordningsutskotts handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2020-04-24.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2020-04-24

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens paragrafer 30 och 35 har justerats omedelbart.
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-04-24
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott sammanträder 2020-04-07 klockan 08:30 i holmsrummet, stadshuset.

Kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskotts handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens miljöutskott sammanträde 2020-04-07 klockan 13:30 i holmsrummet, stadshuset.

Kommunstyrelsens miljöutskotts handlingar och protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll från 2020-03-26 är justerat.
Sista dag för överklagan 2020-04-22.

Ansvarig nämndsekreterare Jenny Adamsson

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Protokoll justerat, kommunstyrelsens personalutskott 2020-03-24. Sista dagf ör överklagan är 2020-04-21.

Kommunstyrelsens personalutskotts handlingar och protokoll

Utbildningsnämnden sammanträder den 31 mars klockan 15:00 i Sessionssalen.

Utbildningsnämndens protokoll och handlingar.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: ANR 164
Fabrikat: Volvo
Typ: S70
Ursprunglig uppställningsplats: (Övre) Drottninggatan mittemot nr 78

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-22

Protokoll från 2020-03-18 med paragrafer 56–64, 66–91 är justerat 2020-03-23.
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-04-14.

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskotts protokoll är justerat. Sammanträdesdatum 2020-03-19.

Sista dag för överklagan 2020-04-14.

Ansvarig utskottssekreterare Mette Fossum

Detaljplan för Stridsbergsområdet, Källstorp 4:3 med flera, Vårvik, är ute på granskning till och med den 20 april 2020.

Stridsbergområdet, Vårvik

Underrättelse om granskning.pdf

Detaljplan för Knorretorpet, del av Källstorp 4:5 med flera, Vårvik, är ute på granskning till och med den 20 april 2020.

Knorretorpet, Vårvik

Underrättelse om granskning.pdf

Omsorgsnämnden sammanträder onsdagen den 27 mars 2020 kl. 8:30 i Sessionssalen.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens grundskoleutskott sammanträder den 25 mars klockan 15:00.

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll och handlingar.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens förskoleutskott sammanträder den 24 mars klockan 8:30.

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll och handlingar.

Ansvarig nämndsekreterare Bente Budau

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskotts protokoll är justerat. Sammanträdesdatum 2020-03-19.

Sista dag för överklagan 2020-04-14.

Ansvarig utskottssekreterare Mette Fossum

Arbetsmarknads- och socialnämnden sammanträder den 26 mars 2020 klockan 15.00 i Åsaka-Velanda rummet.

Ansvarig nämndsekreterare Jenny Adamsson

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Protokoll från kommunstyrelsen 2020-03-18 med paragraf 65 är justerat 2020-03-18. Sista dag för eventuell överklagan är 9 april.

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Protokoll justerat, kommunstyrelsens ekonomiutskott 2020-03-04. Sista dag för överklagan är 2020-04-07.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts handlingar och protokoll

Med anledning av Coronaviruset är Kommunfullmäktiges sammanträde 30 mars inställt.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde onsdagen den 18 mars klockan 08:30 i Sjuntorpsrummet.

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Protokoll justerat, kommunrevisionen 2020-02-26. Sista dag för överklagan är 2020-04-02.

Kommunrevisionens handlingar och protokoll

Information om att bygglov har beviljats för uppförande av Torgbyggnad på Drottningtorget har varit införd i TTELA onsd 4 mars 2020.

Rättelse:

Bygglov beviljades för Torgbyggnaden på Drottningtorget 2020-02-27. Beslutet kungörs genom meddelande i post och inrikes tidningar (www.bolagsverket.se/poit). Enligt 9 kap 41b§ plan- och bygglagen ska också meddelandet skickas med post till grannar m fl. Denna kungörelse ersätter post.

Beslutet vinner laga kraft 4 veckor efter det att beslutet har kungjorts i TTELA. Beslutet i sin helhet finns att ta del av hos samhällsbyggnadsförvaltningen i stadshuset, vån 3 eller förfrågan via e-post: samhallsbyggnad@trollhattan.se

Beslutet kan överklagas.

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: FFK 119
Fabrikat: VW Passat
Ursprunglig uppställningsplats: Myrgången

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-20

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll med paragrafer 41-88 har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-03-29. 

Ansvarig nämndsekreterare: Sofia Lindström

 

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens protokoll med paragrafer 12-13, 15-20 och 23-28 har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-03-27.
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: SLN762
Fabrikat: Opel
Typ: Astra Kombi
Ursprunglig uppställningsplats: Parkeringsplats på Resecentrum i Trollhättan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-21

Ansökan har inkommit för byggetablering med uppsättande av byggbodar i två plan, om ca 160 kvm. Området kommer att hägnas in med staket.

Etableringen föranleds av att en ny torgbyggnad kommer att uppföras på torget.

Ansökan av lovet gäller till och med 2020-11-30, Lovbeslutet kommer att samordnas med tiden för upplåtelsen av tomtmarken som har beviljats till och med 2020-10-09.

Synpunkter:

Ev synpunkter över ansökan kan lämnas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
461 83 Trollhättan

eller samhallsbyggnad@trollhattan.se senast 2020-03-16.

Fullständiga handlingar finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen, vån 3 i Stadshuset.

I enlighet med barnkonventionen kan även barn och ungdomar inkomma med synpunkter.

Tidsbegränsat bygglov för torgbyggnad har beviljats 2020-02-27. Beslutet vinner laga kraft 2020-04-01.

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: RXN 212
Fabrikat: Peugeot
Typ: 206
Ursprunglig uppställningsplats: Myrtuvevägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-18

Samhällsbyggnadsnämndens paragrafer 39-40 har justerats omedelbart.
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-03-20
Ansvarig nämndsekreterare: Sofia Lindström

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Samhällsbyggnadsförvaltningens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2020-03-23.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2020-03-23.

Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson

Utbildningsnämndens paragrafer 14 och 21-22 har justerats omedelbart.
Sista dag för eventuell överklagan är 2020-03-23
Ansvarig nämndsekreterare Julia Leonsson.

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TZZ 826
Fabrikat: Audi
Typ: A4
Ursprunglig uppställningsplats: Karlstorpsvägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-14

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: NDS351
Fabrikat: Fiat
Typ: Ducato Frankia 570TR
Ursprunglig uppställningsplats: Skrällebergsvägens 14-dagarsparkering

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-16

Ansökan har inkommit för nybyggnad av torgbyggnad på Nya Drottningtorget, tidsbegränsat bygglov i 10 år, tom 2030-02-27.

För fastigheten gäller detaljplan. Platsen är avsedd för gata eller torg, någon byggrätt finns inte på föreslagen plats. Beslut har tagits av Byggnads- och trafiknämnden (numera Samhällsbyggnadsnämnden) 2018-12-13 om att påbörja ändring av gällande detaljplan 1:a halvåret 2020 för att möjliggöra för ett permanent bygglov.

Byggnaden kommer att innehålla turistinformation och servering med tre olika kök. Byggnadens fasad kommer att till största delen bestå av trä och glas. På fasaden mot den öppna torgytan placeras en storbildsskärm.

Visualisering över förslag till ny byggnad på Drottningtorget.

 

Synpunkter

Ev synpunkter på byggnaden kan lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 461 83 Trollhättan eller samhallsbyggnad@trollhattan.se senast 2020-02-26.

Fullständiga handlingar finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen, vån 3 i Stadshuset.

I enlighet med barnkonventionen kan även barn och ungdomar inkomma med synpunkter.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Nedan angivna fordon har kortflyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till Norrelidsparkeringen i Trollhättan.

Registreringsnummer: NDG 887
Fabrikat: Jaguar
Ursprunglig uppställningsplats: Folkets parks parkering
Diarienummer: Bilflytt 2020-11

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TUH 526
Fabrikat: Renault
Typ: Laguna
Ursprunglig uppställningsplats: Slåttervägen 105

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-3

Detaljplan för Läkaren 1 och 3 m.fl., Karlstorp, är ute på samråd till den 18 mars 2020.

Läkaren 1 och 3 m.fl.

Kungörelse om samråd.pdf

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: CKJ 919
Fabrikat: Ford 
Typ: Mondeo
Ursprunglig uppställningsplats: Stridsbergsgatan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr Bilflytt 2020-9

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TTW 651
Fabrikat: Audi
Typ: A6 Quattro
Ursprunglig uppställningsplats: Trafikplats Vittene

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-8

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats hos Sjuntorps Biltjänst på Herrman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: XSH 813
Fabrikat: Audi
Typ: A4 Quattro
Ursprunglig uppställningsplats: Slåttervägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-7

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TCT870
Fabrikat: Saab
Typ: 9-5 Vector Sportcombi
Ursprunglig uppställningsplats: Kungsgatan

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-6

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TWX027
Fabrikat: Volvo
Typ: S + V70
Ursprunglig uppställningsplats: På gräsmatta vid sidan av Lexingtons fritidsgård

Fordonet kommer att skrotas.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-4

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: GGU 810
Fabrikat: Opel
Typ: Vivaro
Ursprunglig uppställningsplats: Norra Malögavägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-1

Ansökan om bygglov, tidsbegränsat t.o.m. 2024-07, har inkommit från KB Älvshögsborg om uppställning av airdome över 50-metersbassängen tillhörande badanläggningen inom fastigheten Älvhög 3. Airdome är ett tält i vit PVC som bärs av övertryck från ventilationsaggregat. Tältet har en bredd på 25 m, en längd på 60 m och en höjd på 9 m.

Tältet kommer att vara uppställt under perioden oktober–april så att 50-metersbassängen kan nyttjas vintertid. Under perioden maj-september kommer tältet inte vara uppställt.

Har ni synpunkter på ansökan ska dessa vara inlämnade till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 5 augusti 2019. Fullständiga handlingar finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

E-post: samhallsbyggnad@trollhattan.se eller

Brev: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 461 38 TROLLHÄTTAN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Illustration tillfälligt tält

Senast granskad 2020-04-02 av rebecca.gustavsson@trollhattan.se