En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Person
UtvecklingsledareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

Tillhörande projektet att bygga en ny bro över Göta älv har samrådsunderlag tagits fram inför ansökan om vattenverksamhet. Handlingen är ute på samråd till den 21 december.

Samråd inför ansökan om vattenverksamhet

Kungörelse ansökan om vattenverksamhet.pdf

Detaljplan för Stridsbergsbron, del av Källstorp 4:1 och Stallbacka 6:1 med flera, är ute på samråd till den 21 december.

Stridsbergsbron, Vårvik & Hjulkvarn

Kungörelse detaljplan för Stridsbergsbron.pdf

Protokoll justerat, Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-05. Anslaget tas ned 2018-12-03.

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll.

Ansökan om bygglov har inkommit för nybyggnad av äldreboende, inrymmande 45 lägenheter samt anläggande av parkeringsplatser på fastigheten Stjärtmesen 12.

Förslag till nytt äldreboende avviker från planbestämmelserna vad avser att tillåten yta överskrids med 600 kvm. Fullständiga handlingar finns tillgängliga på Stadsarkitektkontoret, vån 3, Stadshuset Trollhättan.

Nära grannar kan inkomma med synpunkter senast den 30 november 2018.

Synpunkterna kan skriftligen inlämnas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
461 83 Trollhättan, eller

samhallsbyggnad@trollhattan.se 

/Byggnads- och trafiknämnden

Sammanträdesdatum 2018-11-01. 

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll har justerats 2018-11-08. Sista dag för överklagan 2018-11-30.

Ansvarig utskottssekreterare Mette Fossum.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 14 november klockan 08:30.

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo. 

Byggnads- och trafiknämndens protokoll för sammanträdet 2018-10-25 är justerat.

Ansvarig nämndsekreterare Lena Andersson

Handlingar och protokoll, byggnads- och trafiknämnden.

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: TMB 727
Fabrikat: Ford
Typ: Mondeo
Ursprunglig uppställningsplats: Eidars parkering på Humlevägen 22-26

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001840

Sammanträdesdatum 2018-11-01. 

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll har justerats 2018-11-02. Sista dag för överklagan 2018-11-26.

Ansvarig nämndssekreterare Mette Fossum

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll är justerat.  

Protokollet har justerats 2018-11-02. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-11-26.

Ansvarig nämndsekreterare är Jenny Adamsson.

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Protokollet från Personalutskottets sammanträe 2018-10-24 har justerats.

Anslaget tas ned 2018-11-22.

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.

Sista dag för överklagan är 2018-11-23.

Ansvarig nämndsekreterare är Bente Budau.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Protokollet från Byggnads- och trafiknämnnens sammanträde 2018-10-25 är justerat.

Anslaget tas ned 2018-11-22

Ansvarig nämndsekreterare Lena Andersson

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.
Sista dag för eventuell överklagan är 2018-11-21.
Ansvarig nämndsekreterare Bente Budau

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-24 är justerat.
Anslaget tas ned 2018-11-21.

Ansvarig nämndsekretare: Lisbeth Romo

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens förskole- och grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2018-11-21.

Ansvarig nämndsekreterare Bente Budau

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat.  

Protokollet har justerats 2018-10-26. Sista dag för eventuell överklagan är 2018-11-19.

Ansvarig nämndsekreterare är Jenny Adamsson.

Sammanträdesdatum 2018-10-25. 

Direktjustering av protokoll Arbetsmarknads- och socialnämnden av §§306 och 325 2018-10-26. Sista dag för överklagan 2018-11-19.

Ansvarig nämndssekreterare Jenny Adamsson

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Detaljplan för Tranan 6 m fl, Stavrelund, är ute på granskning till den 19 november.

Tranan 6, Stamkullevägen

Underrättelse om granskning.pdf

Sammanträdesdatum 2018-10-24.

Omsorgsnämndens protokoll har justerats, sista dagen för överklagan 2018-11-24.

Ansvarig nämndssekreterare Kristina Rynvall

Handlingar och protokoll, Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-10-22.

Kommunfullmäktiges protokoll har justerats 2018-10-25. Anslaget tas ned 2018-11-19

Handlingar och protokoll kommunfullmäktige

Överförmyndarnämndens protokoll är justerat.
Protokollet justerades 2018-10-22.

Sista dag för eventuell överklagan är 2018-11-13. Ansvarig för protokollet är Carina Jansson

Utbildningsnämnden sammanträder 2018-10-29 kl 15:00 i Stenströmsrummet.

De ärenden som tas upp, hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: NXS 685
Fabrikat: Volvo
Typ: 
Ursprunglig uppställningsplats: Resecentrums parkering söder om järnvägsspåren

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001697

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: oregistrerat fordon
Fabrikat: Audi
Typ: A7
Ursprunglig uppställningsplats: Eidars parkering på Humlan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001696

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till Folkets parks parkering.

Registreringsnummer: GPX 499 Fabrikat: Volvo Typ: S80 Ursprunglig uppställningsplats: Järnvägsgatan 16

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001684

Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingar tar vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun. Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner livsåskådningar och begravningsseder.

Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får tillmlle att senast den 16 november 2018 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till länsstyrelsen.

För upplysning om hur ett förslag lämnas och vad ett begravningsombud gör, se länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Utbildningsnämnden

  • Sammanträdet 30 oktober flyttas till måndag den 29 oktober kl 15.00
  • Sammanträdet 27 november flyttas till måndag den 26 november kl 13.00

Förskole- och grundskoleutskottet

  • Sammanträdet 23 oktober flyttas till måndag den 22 oktober kl 15.00
  • Sammanträdet 20 november flyttas till måndag den 19 november kl 15.00

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: WYY 377
Fabrikat: Chrysler
Typ: Sebring
Ursprunglig uppställningsplats: Ulfsparregatan mittemot nr 11

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001524

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: DJJ 938
Fabrikat: Volkswagen
Typ: Passat
Ursprunglig uppställningsplats: Torparegatan 22 på brf Stigbygelns parkering

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001413

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: SNA 497
Fabrikat: Chrysler
Typ: Grand Voyager
Ursprunglig uppställningsplats: Lidl:s parkering i Trollhättan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001396

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: KGA 020
Fabrikat: Saab
Typ: 9000
Ursprunglig uppställningsplats: Hallebergsgatan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr SBF 2018-001343

Senast granskad: 2018-11-13 av: Per Ivarsson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)