En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Behöver du överklaga?

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

Kallelse till Utbildningsnämndens sammanträde den 27 april 2021.

Ansvarig sekreterare Ingela Näslund

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde måndagen den 26 april 2021 kl. 17:30 i Sessionssalen/distans.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Webbsändning, kommunfullmäktige 2021-04-26

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Kommunstyrelsens protokoll från 2021-04-14 med paragrafer 75-99 är justerat 2021-04-19. Sista dagen för eventuell överklagan är 2021-05-11. 

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskotts protokoll från 2021-04-19 med paragrafer 234-237 är justerat. Sista dag för överklagan 2021-05-12.

Ansvarig utskottssekreterare Jenny Adamsson

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens sociala utskottsprotokoll är justerat. 
Sammanträdesdatum 2021-04-08.

Sista dag för överklagan 2021-05-12.

Ansvarig utskottssekreterare Jenny Adamsson

Kultur- och fritidsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 28 april 2021 kl. 16:00 i Sessionssalen. 

 

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Protokoll justerat, kommunstyrelsens samordningsutskott 2021-04-06. Sista dag för överklagan är 2021-05-08.

Kommunstyrelsens samordningsutskotts handlingar och protokoll

 

Kallelse till Utbildningsnämndens grundskoleutskott den 20 april 2021.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens grundskoleutskott

Kallelse till Utbildningsnämndens förskoleutskott den 20 april 2021.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens förskoleutskott

Kommunfullmäktiges protokoll från 2021-03-29 med paragrafer 51-76 är justerat 2021-04-12. Sista dagen för eventuell överklagan 2021-05-04.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Omdelbar jusering av Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskotts §225. Sammanträdesdatum 2021-04-08.

Sista dag för överklagan 2021-05-03.

Ansvarig utskottssekreterare Jenny Adamsson

Valnämndens protokoll från 2021-04-06 med paragraf 3 har justerats 2021-04-09.

Överklagandetid: 2021-04-12 - 2021-05-02

Protokoll justerat, kommunrevisionen 2021-03-24. Sista dag för överklagan är 2021-04-30.

Kommunrevisionens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde onsdagen den 14 april 2021 kl. 08:30 i Sessionssalen.

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Protokoll justerat, kommunstyrelsens personalutskott 2021-03-30. Sista dag för överklagan är 2021-04-28.

Kommunstyrelsens personalutskotts handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.

Sista dag för eventuell överklagan är 2021-04-28.

Ansvarig nämndsekreterare Ingela Näslund

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Omedelbar justering §202 i Arbetsmarknads- och socialförvaltningens sociala utskott. Sammanträdesdatum 2021-03-31.

Sista dag för överklagan 2021-04-23.

Ansvarig utskottssekreterare Ylva Friggerdal

Sammanträdesdatum 2021-03-25.

Omsorgsnämndens protokoll har justerats, sista dag för överklagan 2021-04-23.

Ansvarig nämndssekreterare Lena Johansson.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: WOU 088
Fabrikat: Peugeot
Typ: 607
Ursprunglig uppställningsplats: Mjölnaregatan, fastighetsparkering tillhörande Eidar

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2021-12

Omedelbar justering § 18 Utbildningsnämnden. Sammanträdesdatum 2021-03-30.

Sista dag för överklagan är 2021-04-22.

Ansvarig nämndsekreterare Ingela Näslund

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2021-04-22.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2021-04-22.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 2021-03-35 är justerat 2021-03-30. 
Sista dag för eventuell överklagan är 2021-04-21. 

Ansvarig nämndsekreterare: Sofia Lindström

Samhällsbyggnadsnämnden handlingar och protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens sociala utskottsprotokoll är justerat. Sammanträdesdatum 2021-03-25.

Sista dag för överklagan 2021-04-21.

Ansvarig utskottssekreterare Ylva Friggerdal

Kallelse till Utbildningsnämndens sammanträde den 30 mars 2021.

Ansvarig sekreterare Ingela Näslund

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Överförmyndarnämndens protokoll från 2021-03-17 med paragrafer §16-23 är justerat 2021-03-22.

Sista dag för eventuell överklagan 2021-04-13.

Kommunstyrelsens protokoll från 2021-03-17 med paragrafer 53–73 är justerat 2021-03-22.

Sista dagen för eventuell överklagan är 2021-04-13.

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde måndagen den 26 april 2021 kl. 17:30 i Sessionssalen/distans.

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Webbsändning, kommunfullmäktige 2021-04-26

Ansvarig nämndsekreterare Lisbeth Romo

Omsorgsnämnden sammanträder torsdagen den 25 mars 2021 kl. 8:30 i Folkets Hus, Clio.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Lena Johansson

Kommunstyrelsens protokoll från 2021-03-17 med paragraf 74 är justerat 2021-03-17. Sista dagen för eventuell överklagan är 2021-04-01.

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Kallelse till Utbildningsnämndens grundskoleutskott den 23 mars 2021.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens grundskoleutskott

Kallelse till Utbildningsnämndens förskoleutskott den 23 mars 2021.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens förskoleutskott

Detaljplan för kvarteret Oden, Centrala Staden, är ute på granskning till och med den 1 april 2021. 

Kvarteret Oden

Underrättelse om granskning.pdf

 

Detaljplan för kvarteret Oden, Centrala Staden, är ute på granskning till och med den 1 april 2021. 

Kvarteret Oden

Underrättelse om granskning.pdf

 

Detaljplan för Ekoxen 6 med flera, Sylte, är ute på granskning till och med den 1 april 2021.

Ekoxen 6 med flera

Underrättelse om granskning.pdf 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 2021-02-25 är justerat 2021-03-04. 
Sista dag för eventuell överklagan är 2021-03-26. 

Ansvarig nämndsekreterare: Sofia Lindström

Samhällsbyggnadsnämndens handligar och protokoll

Sammanträdesdatum 2021-02-25.

Omsorgsnämndens protokoll har justerats, sista dag för överklagan 2021-03-26.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Lena Johansson

Protokoll från 2021-02-17 med paragraf §9 är justerat 2021-03-01. Sista dag för eventuell överklagan 2021-03-23.

Kultur- och fritidsnämndens protokoll från 2021-02-22 är justerat. Sista dag för eventuell överklagan är 2021-03-23.

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: KJC 018
Fabrikat: BMW
Typ: 320i
Ursprunglig uppställningsplats: Södra Malögavägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2021-6

Kommunerna Ale, Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg har tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde för Vänersborgsviken och Göta Älv. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har samordnat kommunernas arbete.

De har nu ansökt om att länsstyrelsen skall besluta om att inrätta vattenskyddsområde enligt inlämnad ansökan.

Karta över vattenskyddsområdet och förslag till föreskrifter finns på länsstyrelsens och kommunernas hemsidor.

Tekniskt underlag, interaktiv karta och information om vad ett vattenskyddsområde innebär finns på gavso.se

Berörda markägare och övriga sakägare bereds härmed möjlighet att yttra sig över förslaget.

Eventuellt yttrande skall via E-post (vastragotaland@lansstyrelsen.se) eller per brev (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 40340 Göteborg) ha inkommit till länsstyrelsen senast den 1 april 2021. Ange länsstyrelsens diarienummer 36723-2019.

Diarienummer: 36723-2019

Kontaktperson: Roger Rudolfsson

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: WPL 43057
Fabrikat: Volkswagen
Typ: Passat
Nationalitet: polsk
Ursprunglig uppställningsplats: Karolinervägen, Velanda

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2021-2

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: STM 634
Fabrikat: Saab
Typ: 9-5
Ursprunglig uppställningsplats: Kobergs egendom (slottet)

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2021-3

Senast granskad 2021-04-21 av Bente Budau