En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Behöver du överklaga?

Som kommuninvånare kan du överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En laglighetsprövning ska lämnas skriftligen till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan.

Kommunstyrelsens personalutskott sammanträder 2021-03-08 klockan 10.00 i frendbergsrummet, stadshuset.

Kommunstyrelsens personalutskotts handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott sammanträder 2021-03-09 klockan 08.30.

Kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskotts handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens miljöutskott sammanträder 2021-03-09 klockan 13.30.

Kommunstyrelsens miljöutskotts handlingar och protokoll

Protokoll från 2021-02-17 med paragraf §9 är justerat 2021-03-01. Sista dag för eventuell överklagan 2021-03-23.

Kultur- och fritidsnämndens protokoll från 2021-02-22 är justerat. Sista dag för eventuell överklagan är 2021-03-23.

Kultur- och fritidsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens protokoll har justerats.

Sista dag för eventuell överklagan är 2020-03-21.

Ansvarig nämndsekreterare Ingela Näslund

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Omedelbar justering §109 i Arbetsmarknads- och socialförvaltningens sociala utskott. Sammanträdesdatum 2021-02-25.

Sista dag för överklagan 2021-03-22.

Ansvarig utskottssekreterare Ylva Friggerdal

Omedelbar justering §§ 24 och 27 av Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll. Sammanträdesdatum 24 februari.

Sista dag för överklagan 2021-03-19.

Ansvarig nämndsekreterare Ylva Friggerdal

Handlingar och protokoll, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum 2021-02-25.

Omsorgsnämndens protokoll har omedelbart justerats, sista dag för överklagan 2021-03-19.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Lena Johansson

Omedelbar justering av §§20-24 efter Samhällsbyggnadsnämndens möte 2021-02-25. 

Sista dag att överklaga är 2021-03-19. 

Ansvarig nämndsekreterare: Sofia Lindström

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens ekonomiutskott sammanträder 2021-03-03 klockan 13.00.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts handlingar och protokoll

Omedelbar justering §§ 4-5, 7 av Utbildningsnämndens protokoll. 

Sista dag för överklagan är 2021-03-17.

Ansvarig nämndsekretare Ingela Näslund

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2021-03-18.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens grundskoleutskotts protokoll

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2021-03-18.

Ansvarig sekretare Bente Budau

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll har justerats. Sista dag för överklagan är 2021-03-18.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Protokollet hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens förskoleutskotts protokoll

Valnämndens protokoll från 2021-02-19 med paragrafer 1-2 är justerat 2021-02-23. Sista dagen för eventuell överklagan är 2021-03-16.

Valnämndens handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde måndag den 1 mars 2021 klockan 17:30 i Sessionssalen. 

Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Överförmyndarnämndens protokoll från 2021-02-17 med paragrafer §6-15 är justerat 2021-02-19. Sista dag för eventuell överklagan 2021-03-13.

Omsorgsnämnden sammanträder torsdagen den 25 februari klockan 8:30 i Folkets Hus Clio.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Lena Johansson

Kommunstyrelsens protokoll från 2021-02-17 med paragrafer 31–52 är justerat 2021-02-18. Sista dagen för eventuell överklagan är 2021-03-16.

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens sociala utskottsprotokoll är justerat. 
Sammanträdesdatum 2021-02-11.

Sista dag för överklagan 2021-03-13.

Ansvarig utskottssekreterare Jenny Adamsson

Kallelse till Utbildningsnämndens sammanträde den 23 februari 2021.

Ansvarig sekreterare Ingela Näslund

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: KJC 018
Fabrikat: BMW
Typ: 320i
Ursprunglig uppställningsplats: Södra Malögavägen

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2021-6

Kommunerna Ale, Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg har tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde för Vänersborgsviken och Göta Älv. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har samordnat kommunernas arbete.

De har nu ansökt om att länsstyrelsen skall besluta om att inrätta vattenskyddsområde enligt inlämnad ansökan.

Karta över vattenskyddsområdet och förslag till föreskrifter finns på länsstyrelsens och kommunernas hemsidor.

Tekniskt underlag, interaktiv karta och information om vad ett vattenskyddsområde innebär finns på gavso.se

Berörda markägare och övriga sakägare bereds härmed möjlighet att yttra sig över förslaget.

Eventuellt yttrande skall via E-post (vastragotaland@lansstyrelsen.se) eller per brev (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 40340 Göteborg) ha inkommit till länsstyrelsen senast den 1 april 2021. Ange länsstyrelsens diarienummer 36723-2019.

Diarienummer: 36723-2019

Kontaktperson: Roger Rudolfsson

Protokoll justerat, kommunstyrelsens samordningsutskott 2021-02-08. Sista dag för överklagan är 2021-03-11.

Kommunstyrelsens samordningsutskotts handlingar och protokoll

Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde måndagen den 22 februari 2021 kl. 16.00 i Sessionssalen.

Kultur- och fritidnämndens handlingar och protokoll

Protokoll justerat, kommunstyrelsens personalutskott 2021-02-02. Sista dag för överklagan är 2021-03-09.

Kommunstyrelsens personalutskotts handlingar och protokoll

Detaljplan för Kuratorn 2 med flera, Karlstorp, är ute på granskning till och med den 1 mars 2021.

Kuratorn 2 med flera

Underrättelse om granskning.pdf

Kallelse till Utbildningsnämndens grundskoleutskott den 16 februari 2021.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens grundskoleutskott

Kallelse till Utbildningsnämndens förskoleutskott den 16 februari 2021.

Ansvarig sekreterare Bente Budau

Kallelsen hittar du i nedanstående länk.

Utbildningsnämndens förskoleutskott

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde onsdag den 17 februari 2021 klockan 08:30 i Sessionssalen. 

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Vid förhinder meddela Izabel Johansson på izabel.johansson@trollhattan.se

Kommunfullmäktiges protokoll från 2021-02-01 med paragrafer 1–27 är justerat 2021-02-09.

Sista dagen för överklagan är 2021-03-04

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från 2021-01-28 är justerat 2021-01-04. 
Sista dag för eventuell överklagan är 2021-03-01. 

Ansvarig nämndsekreterare: Sofia Lindström

Samhällsbyggnadsnämndens handlingar och protokoll. 

Omsorgsnämndens protokoll från 2021-01-28 har justerats, sista dag för överklagan 2021-02-26.

Omsorgsnämndens handlingar och protokoll

Ansvarig nämndsekreterare Lena Johansson

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: WPL 43057
Fabrikat: Volkswagen
Typ: Passat
Nationalitet: polsk
Ursprunglig uppställningsplats: Karolinervägen, Velanda

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2021-2

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: STM 634
Fabrikat: Saab
Typ: 9-5
Ursprunglig uppställningsplats: Kobergs egendom (slottet)

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2021-3

Överförmyndarnämndens protokoll från 2021-01-20 med paragrafer §1-5 är justerat 2021-01-22. Sista dag för eventuell överklagan 2021-02-13.

Detaljplan för del av Nyckleby 1:34 med flera, Upphärad, är ute på granskning till och med den 11 februari 2021. 

Del av Nyckleby 1:34 med flera

Underrättelse om granskning.pdf

 

Kommunstyrelsens protokoll från 2021-01-20 med paragrafer 1–26 & 28–29 är justerat 2021-01-25. Sista dagen för eventuell överklagan är 2021-02-16.

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens protokoll från 2021-01-20 med paragrafer 27 är justerat 2021-01-20. Sista dagen för eventuell överklagan är 2021-02-11.

Ansvarig nämndsekreterare Izabel Johansson 

Kommunstyrelsens handlingar och protokoll

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon (SFS 1982:129) till kommunens uppställningsplats på Sjuntorps Biltjänst på Herman Kreftingsgata 5 i Vänersborg.

Registreringsnummer: HST 986
Fabrikat: Volkswagen
Typ: Pick-up 1,9 TD
Ursprunglig uppställningsplats: Ulfsparregatan

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet datum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i ovan nämnda lag. Detta gäller även eventuella föremål som finns i fordonet.

För Trollhättans Stad: Yvonne Ström

Diarienr: Bilflytt 2020-67

Senast granskad 2021-03-02 av Marie Johansson Nordqvist