Så här läser du protokoll

Enligt kommunallagen måste protokoll föras, på ordförandes ansvar, i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.

Verksamhet

Kommunstyrelsens förvaltning

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ärenden

Varje ärende i protokollet är skrivet som en paragraf (§). Varje ärende har också ett diarienummer, ex 2007/555. Till detta diarienummer knyts alla handlingar som rör ärendet.

Vill du veta mer om ett ärende som behandlats i nämnden kontakta respektive nämnds sekreterare eller registrator. Kontaktuppgifter till dessa hittar du vid respektive nämnds protokoll.

Ibland förekommer det att en paragraf är borttagen eller att text maskats. Detta har då gjorts med hänsyn till sekretess eller personuppgiftslagen (PUL).

Så här ser protokollet ut

Sammanfattning

– Beskriver vad ärendet handlar om.

Beslutsunderlag

– Förteckning över vilka handlingar som ligger till grund för beslutet.

Därutöver redovisar protokollet vilka förslag/yrkanden som läggs fram i nämnden, propositioner som ordföranden ställer och vilket beslut som fullmäktige/nämnden fattar.

Ledamöterna kan också reservera sig mot beslut och lägga till anteckningar till protokollet. Detta ska framgå av protokollet.

Senast granskad 2021-11-23 av KLALIW