Ett glatt par sitter i knät på varandra i en fåtölj och använder en telefon och läsplatta

Digitalisering

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I Trollhättan tar vi vara på digitaliseringens möjligheter

I Trollhättan har vi bestämt oss för att ta vara på de möjligheter som den digitala utvecklingen skapar. Med digitala verktyg och processer kan vi förenkla vardagen för människor och företag i Trollhättan, effektivisera arbetet i kommunala förvaltningar och bolag, och stödja innovation och delaktighet på nya sätt. Vår övergripande ambition är att den digitala omställningen ska bidra till ett hållbart och växande Trollhättan. En ännu smartare, öppnare, starkare och attraktivare stad, till nytta och glädje för både besökare och alla oss som bor och verkar här.

Digital strategi för koncernen Trollhättans Stad

Hösten 2021 antogs en strategi som pekar ut en tydlig riktning för stadens digitaliseringsarbete, där alla stadens verksamheter är med i den digitala omställningen.

Strategin ska bidra till:

  • Enklare vardag för invånare, företag och organisationer.
  • Smartare och öppnare kommunala verksamheter som stödjer innovation och delaktighet.
  • Högre kvalitet och effektivitet i den kommunala verksamheten.
 

Fem faktorer för digital framgång

Likt regeringens digitaliseringsstrategi utgår Trollhättans Stads strategi från fem övergripande faktorer:

Digital ledning.pngDigital innovation.pngDigital kompetens.pngDigital infrastruktur.pngDigital trygghet.png

 
 
 

Vi tar oss snabbare framåt tillsammans - Intelligent Cities Challenge (ICC)

Inom ramen för EU-nätverket SERN arbetar vi tillsammans med Vänersborg samt Ravenna och Cervia i Italien för att växla upp digitaliseringsarbetet i våra städer. Sedan 2020 är alla fyra också en del av EU-nätverket The Intelligent Cities Challenge (ICC). Här samverkar totalt 136 städer över hela Europa med det uttalade syftet att "använda avancerad teknologi för att uppnå intelligent, socialt ansvarstagande och hållbar tillväxt". Genom att utbyta erfarenheter, kunskap och nya idéer och engagera medborgarna i arbetet kan vi driva på utvecklingen och komma snabbare framåt tillsammans.

Läs mer om nätverket ICC

Läs mer om nätverket SERN

I vårt samarbete fokuserar vi på tre utvecklingsområden: e-förvaltning och digitala tjänster, invånarinflytande samt smart och hållbar besöksnäring.

Ordbild sv.jpg

I ett flertal projekt utvecklar vi nya smarta digitala tjänster tillsammans med våra medborgare/invånare.

 
Närbild på en kvinna i möte som håller presentation
 

E-förvaltning och digitala tjänster

Utmaningar

  • Att driva på samhällsutvecklingen för att möta invånarnas förväntningar och behov.
  • Att öka jämlikhet och säkerhet för alla medborgare och i synnerhet för missgynnade grupper.
  • Att utveckla en smart stad genom effektiva online-tjänster inom till exempel turism/besöksnäring, utbildning och mobilitet där ökat medskapande och invånarinflytande kan vara ett arbetssätt.
 

Projekt på gång

Trollhättans Stad har stora mängder information som kan vara av intresse och till nytta inte bara för den kommunala verksamheten, utan också för privatpersoner, organisationer, medier, forskare och näringsliv. Det kan handla om allt från sociala frågor, politik, ekonomi, geografi och juridik till miljö, turism och utbildning. Genom att göra mer data lättillgängliga för alla att ta del av och använda bidrar vi till att skapa insyn, tillväxt och effektivitet och ger företag möjligheter att skapa nya innovativa digitala tjänster. Arbetet har kommit en bit på väg. Öppna data från Trollhättan och Vänersborg finns bland annat i Västra Götalandsregionens "Dataportal Väst".

Både Trollhättan och Vänersborg etablerar nu en ny självserviceportal för sina medborgare/invånare på respektive stads webbplats. Här ingår bland annat "Mina sidor". Där kan man till exempel anmäla sig till och se sin plats i den kommunala tomtkön, boka borgerlig vigsel, boka plats på öppna förskolan, ansöka om föreningsbidrag och mycket annat. Självserviceportalen med "Mina sidor" introduceras i maj 2022.

 
Drottningtorget i Trollhättan en solig och varm dag. Människor i alla åldrar vistas på torget.
 

Smart och hållbar besöksnäring

Utmaningar

  • Förbättra förutsättningarna för besöksnäringen genom att utarbeta strategier för hållbar mobilitet, digital rörlighet, tillgänglighet och ansvarsfullt resande.
  • Öka möjligheterna för besöksnäringen genom att stödja digitalisering och utveckla innovativa förhållningssätt och verktyg för kommunikation.
  • Stödja digitaliseringen av lokala event, genom att utveckla möjligheter för virtuella event, hybrid-event (både fysisk och digital närvaro), satellit-event (event som sker samtidigt på många platser).
 

Projekt på gång

För att stödja besöksnäringen som drabbats hårt av pandemin, startade vi utbildningsprojektet UPREST i februari 2021. Genom öka den digitala kompetensen i branschen vill vi skapa förutsättningar för en livskraftig och hållbar lokal besöksnäring i våra städer. I ett första skede kartlägger vi de kunskapsbehov som finns, för att därefter utveckla och erbjuda konkreta utbildningspaket för företag verksamma inom besöksnäringen. UPREST kommer att pågå fram till 2024 och genomförs i samarbete med Högskolan Väst. Projektet finansieras av EU-medel genom programmet Erasmus+.

Har du ett företag inom besöksnäringen och vill utveckla er kompetens, kontakta Visit Trollhättan Vänersborg (kontaktuppgift, länk eller liknande).

Hur populära är egentligen våra gångstråk och vandringsleder? Finns det behov av fler parkeringsplatser i stan? Är kundunderlaget tillräckligt stort för ytterligare restauranger? Ökade kunskaper om hur grupper av människor rör sig i Trollhättan och vilka platser de besöker ger oss bättre beslutsunderlag och nya förutsättningar att vidareutveckla vår besöksnäring. Från och med våren 2022 kommer vi därför att kartlägga rörelsemönster i staden vid ett antal tillfällen med hjälp av data från mobiloperatörer. Det handlar alltså inte om data på individnivå, utan om anonymiserade digitala fotavtryck.

Vill du veta mer ... kontakta ....

Relaterad information

Digitaliseringsstrategi Trollhättan

Senast granskad 2023-04-14 av JENMAR