Stadsarkivet

Stadsarkivet

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Handlingar i vårt arkiv är tillgängliga för forskare och allmänhet - med undantag för de som skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

Verksamhet

Kommunstyrelsens förvaltning

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

  • rätten att ta del av allmänna handlingar,
  • behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
  • forskningens behov

I Trollhättans stadsarkiv bevaras arkiven från Trollhättans kommun samt arkiven från de upphörda kommunerna Gärdhem, Flundre, Fors, delar av Lagmansered, Norra Björke, Rommele, Södra Väne, Upphärad samt Väne Åsaka vilka inkorporerades med Trollhättans kommun under 1950- och 1970- talens kommunsammanslagningar. De äldsta arkiven härrör från 1863.

Arkivhandlingarna är en källa till kunskap om Trollhättan och dess historia.

Offentlighet och sekretess

Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser (SFS 2009:400) tillämpas.

Regeringskansliets beskrivning om offentlighetsprincipen

Beställning av kopior på arkivhandlingar

För att beställa kopior av arkivhandlingar kontakta arkivföreståndaren, enligt kontaktuppgifterna ovan.

Taxa för kopia av allmän handling med mera

Du är även välkommen att besöka stadsarkivet. För besök rekommenderas tidsbokning.

Stadsarkivet har en forskarplats.

Beställning av betygskopia

Senast granskad 2021-11-23 av KLALIW