Personuppgifter, Överförmyndarnämnden

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt, det vill säga tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till dig. Överförmyndarnämnden behandlar personuppgifter i form av Namn, adress, telefon, personnummer och ekonomiska uppgifter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Överförmyndarnämnden behandlar personuppgifter i form av Namn, adress, telefon, personnummer och ekonomiska uppgifter.

Varför hanterar vi dessa personuppgifter?

Överförmyndarnämnden behandlar personuppgifter för att fullgöra myndighetsutövning enligt föräldrabalken och förmynderskapsförordningen.

Var kommer personuppgifterna ifrån?

Personuppgifterna kommer från den enskilda individen eller dess anhöriga i form av ansökningar om ställföreträdarskap. Anmälningar inkommer från Socialtjänsten, Migrationsverket, Skatteverket, försäkringsbolag och eventuellt annan juridisk firma.

Enligt Föräldrabalken, Förmynderskapsförordningen och Förvaltningslagen är tillhandahållande av den registrerades personuppgifter ett lagstadgat krav.

Vad händer om den registrerade inte lämnar sina personuppgifter?

Lämnas inga personuppgifter kan ärendet inte handläggas då varje ärende är individstyrt.

Vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Myndighetsutövning med stöd från föräldrabalken och förmynderskapsförordningen i enlighet med dataskyddsförordningen artikel 6:1 E.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Så länge ärendet är aktivt samt fem år efter avslutat ärende.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Myndigheter, banker och vårdcentral.

Överföring till land utanför EU/EES

Vi överför inga uppgifter till land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller i vissa fall begära radering av dina uppgifter. Du har även rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Vid kontakt med oss önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här

Så här kontaktar du oss

Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt nedan. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

  • Överförmyndarnämnden
  • Trollhättans stad
  • Gärdhemsvägen 9 Trollhättan
  • Telefon 0520 – 49 70 14

Dataskyddsombud

dataskyddsombud@trollhattan.se

Vid kontakt med oss önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 24 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Senast granskad 2018-12-12 av KATLOO