Personuppgifter, Kommunstyrelsen

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt, det vill säga tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till dig. Kommunstyrelsen behandlar personuppgifter i form av personnummer, namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, fastighetsbeteckningar och bilder.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Kommunstyrelsen behandlar personuppgifter i form av:

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress(er)
 • Telefonnummer
 • E-postadresser
 • Etniskt ursprung
 • Politiska åsikter
 • Religös eller filisofisk övertygelse
 • Medlemskap i en fackförening
 • Hälsa
 • Persons sexualliv eller sexuella läggning
 • Löneuppgifter
 • Uppgifter om lagöverträdelse
 • Fastighetsbeteckning(ar)
 • Bilder

Varför hanterar vi dessa personuppgifter?

Kommunstyrelsen behandlar personuppgifter för att kunna utföra de uppgifter som Kommunstyrelsen ansvarar för enligt lag, förordning eller avtal.

Var kommer personuppgifterna ifrån?

De personuppgifter som inhämtas från den enskilde själv behövs för att lagen kräver det eller för att det är nödvändigt för att ingå ett avtal. Utan personuppgifterna kan Kommunstyrelsen inte fullfölja sitt uppdrag.

Personuppgifter som inte inhämtas från den enskilde själv inhämtas från t.ex. Folkbokföringsregistret eller Fastighetsregistret.

Vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingarna är avtal, rättslig förpliktelse, uppgifter av allmänt intresse, myndighetsutövning eller samtycke. (Du har närsomhelst rätt att återkalla dit samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.)

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Personuppgifter inom kommunstyrelsen sparas eller gallras enligt dokumenthanteringsplan.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Mottagare av personuppgifter kan t.ex. vara Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan samt de personuppgiftsbiträden som kommunstyrelsen använder för att kunna utföra sitt uppdrag.

Överföring till land utanför EU/EES

Personuppgifter överförs via Facebook.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta kommunstyrelsen om du vill ha ut information om de uppgifter kommunstyrelsen har om dig, för att begära rättelse, överföring eller begära att kommunstyrelsen begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller i vissa fall begära radering av uppgifter. Du har även rätt att kräva att personuppgifter flyttas från kommunstyrelsen till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter du själv tillhandahållit kommunstyrelsen.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här

Så här kontaktar du oss

Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt nedan. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen i Trollhättans Stad

Organisationsnummer: 212000-1546

Förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Telefon: 0520- 49 50 00

e-post: trollhattans.stad@trollhattan.se

Postadress: Gärdhemsvägen 9, 461 83 Trollhättan

Dataskyddsombud

dataskyddsombud@trollhattan.se

Vid kontakt med oss önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 24 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Senast granskad 2022-06-22 av KLALIW