Personuppgifter, Omsorgsnämnden

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt, det vill säga tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till dig. För dig som söker eller blir beviljad en insats inom Omsorgsförvaltningen behandlar vi exempelvis namn, adress, telefonnummer, personnummer, inkomstuppgifter, uppgifter om omsorg och hälsa.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För dig som söker eller blir beviljad en insats inom Omsorgsförvaltningen behandlar vi exempelvis:

  • Namn, adress, telefonnummer, personnummer
  • Inkomstuppgifter
  • Uppgifter om omsorg och hälsa

Varför hanterar vi dessa personuppgifter?

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser utifrån lagkrav. Kunna göra en säker identifiering, bedömning och utföra en god och säker och vård och behandling. 

Var kommer personuppgifterna ifrån?

Uppgifter hämtas från dig. Vid behov från andra myndigheter som skatteverkets befolkningsregister, försäkringskassan. Men även genom sammanhållen journalföring, vilket innebär att vi har möjlighet att ta del av uppgifter från annan vårdgivare. 

Vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån ditt samtycke, vår myndighetsutövning och våra rättsliga förpliktelser.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Uppgifter sparas (arkiveras) under lång tid och informationen gallras regelbundet enligt Omsorgsförvaltningens fastslagna rutin som bygger på lagkraven i Socialtjänstlagen SOL, Lagen om särskilt stöd LSS, hälso- och sjukvårdslagen HSL och färdtjänstlagen FL. 

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Den som behöver informationen i sitt arbete har rätt att läsa dina uppgifter. Dina uppgifter kan också behandlas i nationella kvalitetsregister som en del av förbättringsarbeten.

Överföring till land utanför EU/EES

Omsorgsförvaltningen har ingen överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

I de fall du gett samtycke kan du återkalla det. Du kan spärra att andra vårdgivare tar del av dina uppgifter. Därmed begränsar du också möjligheten till att få ditt stöd, omsorg och bra och säker vård. Om du vill spärra din journal behöver en riskbedömning göras tillsammans med dig för att kunna överblicka konsekvenserna. För att radera den krävs ett skriftligt beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller i vissa fall begära radering av dina uppgifter. Som brukare/patient har du rätt att veta vilka mottagarna är för dina personuppgifter, eller vart de är hämtade från.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här

Så här kontaktar du oss

Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt nedan. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vid kontakt med oss önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Uppgifter lämnas endast ut mot att du besöker oss och visar legitimation.

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorg@trollhattan.se

Förvaltning/Bolag (vid utlämnande av handling)

Omsorgsförvaltningen
Gärdhemsvägen 9
461 83 Trollhättan
telefon 0520-49 50 00
omsorg@trollhattan.se

Dataskyddsombud

dataskyddsombud@trollhattan.se

Vid kontakt med oss önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 22 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Senast granskad 2018-12-12 av KATLOO