Personuppgifter, Utbildningsnämnden

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt, det vill säga tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till dig. Utbildningsförvaltningen behandlar personuppgifter som: Namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer samt i viss mån bilder.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Utbildningsförvaltningen behandlar personuppgifter som: Namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer samt i viss mån bilder.

Varför hanterar vi dessa personuppgifter?

Utbildningsförvaltningen hanterar enbart personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra förvaltningens skyldigheter.

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är frivillig verksamhet och personuppgifter behandlas med stöd av avtal/överenskommelse. Inom skolan behandlas personuppgifter bland annat utifrån skollagen och elevens rätt till utbildning. Här ingår skolpliktsbevakning och undervisning.

Vi behandlar även personuppgifter på personal och barn/elever när vi ansöker om bidrag. Exempel på detta är statsbidrag från Skolverket som används för att utveckla skolan samt ge barn och elever bättre förutsättningar att nå målen.

Var kommer personuppgifterna ifrån?

Utbildningsförvaltningen hanterar personuppgifter som har lämnats från den registrerade eller som har inhämtats från Skatteverkets folkbokföringsregister.

Vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Rättslig grund för Utbildningsförvaltningens behandling av personuppgifter är: Fullgörande av rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning, Uppgift av allmänt intresse såsom arkiv (diarium), Fullgörande av avtal (överenskommelse) samt Samtycke.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Personuppgifter avseende betygshandlingar, skolpliktsbevakning och myndighetsutövning bevaras. Övriga personuppgifter gallras när uppgifterna inte längre behövs för att Utbildningsförvaltningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Vilka kan se dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Till vem kan personuppgifterna lämnas ut?

Enligt offentlighetsprincipen kan efter prövning dina uppgifter komma att lämnas till den som begär det.

Personuppgifter lämnas ut till SCB (Statistiska Centralbyrån) inom ramen för uppgiftsskyldigheten till Skolverket. Inför gymnasieantagningen lämnar vi ut personuppgifter på elever till Antagning Fyrbodal. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

I samband med ansökningar om bidrag, såsom statsbidrag från Skolverket, kan vi i ansökningsförfarandet komma att lämna ut personuppgifter på personal och barn/elever. Särskild information om detta kommer då att ges till personal eller till berörd vårdnadshavare.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Utbildningsförvaltningen delar normalt inte personuppgifter förutom med de personuppgiftsbiträden som används för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter.

Överföring till land utanför EU/EES

Vi använder Facebook och Instagram utifrån samtycke vid bildpublicering.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter Utbildningsförvaltningen har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att behandlingen begränsas, för att göra invändningar eller i vissa fall begära radering av dina uppgifter.

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla det.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här

Så här kontaktar du oss

Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt nedan. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vid kontakt med oss önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i ditt ärende. Uppgifter lämnas endast ut mot att du besöker oss och visar legitimation.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
Gärdhemsvägen 9
461 84 Trollhättan

Förvaltning

Utbildningsförvaltningen
utbildning@trollhattan.se
Telefon 0520 - 49 50 00

Dataskyddsombud

dataskyddsombud@trollhattan.se

Vid kontakt med oss önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext kan komma att uppdateras. 

Senast granskad 2018-12-12 av CLABEN