Personuppgifter, Kultur- och fritidsnämnden

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt, det vill säga tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till dig. Kultur- och fritidsförvaltningen behandlar personuppgifter som namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Kultur- och fritidsförvaltningen behandlar personuppgifter som: Namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer.

Varför hanterar vi dessa personuppgifter?

Kultur- och fritidsförvaltningen hanterar enbart personuppgifter som rör våra kunder och intressenter och som behövs för att hålla kontakt och fullgöra förvaltningens ansvarsområde.  

Var kommer personuppgifterna ifrån?

Kultur- och fritidsförvaltningen hanterar de personuppgifter som den registrerade lämnat.

Vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Rättslig grund är samtycke eller upprättande av avtal. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Ansökningshandlingar bevaras, övriga personuppgifter gallras när dessa inte längre är aktuella.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Mottagare av personuppgifter kan t.ex. vara Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan samt de personuppgiftsbiträden som kommunstyrelsen använder för att kunna utföra sitt uppdrag.

Överföring till land utanför EU/EES

Personuppgifter överförs via Facebook.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller i vissa fall begära radering av dina uppgifter. Du har även rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här

Så här kontaktar du oss

Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt nedan. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att skicka in klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vid kontakt med oss önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Uppgifter lämnas endast ut mot att du besöker oss och visar legitimation

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
Gärdhemsvägen 9
461 83 Trollhättan

Förvaltning/Bolag

Kultur- och fritidsförvaltningen
kulturfritid@trollhattan.se
Telefon 0520 49 50 00

Dataskyddsombud

dataskyddsombud@trollhattan.se

Vid kontakt med oss önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 24 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Senast granskad 2018-12-12 av KATLOO