Personuppgifter, Arbetsmarknads- och socialnämnden

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt, det vill säga tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till dig. Arbetsmarknads- och socialnämnden behandlar personuppgifter i form av personnummer, namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Läs om Personuppgifter hos Datainspektionen

Varför hanterar vi dessa personuppgifter?

Arbetsmarknads- och socialnämnden hanterar personuppgifterna i syfte att kunna genomföra nämndens åtaganden enligt gällande lagstiftning inom arbetsmarknads och socialtjänst.

Var kommer personuppgifterna ifrån?

Arbetsmarknads- och socialnämnden inhämtar personuppgifter enligt samtycke från person som söker sig till nämndens verksamhetsområden. I vissa fall kommer information från Skatteverket och Migrationsverkets databaser.

Enligt Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten får socialtjänsten behandla personuppgifter som är nödvändiga att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras. Enligt lagen har en registrerad person inte rätt att motsätta sig personuppgiftsbehandling enligt nyss nämnda lag.

Vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Arbetsmarknads- och socialnämnden har följande rättsliga grunder för behandling av personuppgifter:

  1. Samtycke
  2. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandling såtillvida inte Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten är tillämplig eller annan registerlag. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
  3. Avtal
  4. Rättslig förpliktelse
  5. Skydd för grundläggande intressen
  6. Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Arbetsmarknads- och socialnämnden hanterar personuppgifterna i enlighet med Socialtjänstlagen (2001:453), Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänst och nämndens dokumenthanteringsplan.

Som grundregel sparas personuppgifterna fem år efter att du inte är längre är aktuell hos nämnden såtillvida du inte är född på datumen 05, 15, 25 i månaden. Då sparas, i enlighet med lagstiftning, dina personuppgifter för forskningsändamål.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Arbetsmarknads- och socialnämnden delar inte per automatik några personuppgifter.

Dock kan lagvårdande myndigheter, såsom förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar få del av personuppgifter då nämnden fullgör sina uppgifter. Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Socialstyrelsen ska enligt lag få viss rapportering sig till känna som innehåller personuppgifter.

Samtliga personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig har vi avtal med. Dessa avtal reglerar personuppgiftsbiträdens åtagande gentemot nämnden.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller i vissa fall begära radering av dina uppgifter. Du har även rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här

Så här kontaktar du oss

Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt nedan. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vid kontakt med oss önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Box 931 
461 29 Trollhättan

Organisationsnummer: 212000-1546

Förvaltning/Bolag

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Officiell e-postadress: social@trollhattan.se (kontrolleras samtliga vardagar klockan 08.00-16.30)

Dataskyddsombud

dataskyddsombud@trollhattan.se

Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 24 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Senast granskad 2023-05-08 av KLALIW