Personuppgifter, Samhällsbyggnadsnämnden

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt, det vill säga tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till dig. Samhällsbyggnadsnämnden behandlar personuppgifter i form av namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning, fotografier, registreringsnummer och hälsotillstånd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Samhällsbyggnadsnämnden behandlar personuppgifter i form av namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning, fotografier, registrerings­uppgifter och hälsotillstånd.

Varför hanterar vi dessa personuppgifter?

Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna utföra de uppgifter som vi ansvarar för enligt lag, förordning eller avtal.

Var kommer personuppgifterna ifrån?

Personuppgifter kommer från sökanden av de tjänster som myndigheten tillhandahåller. Personuppgifterna behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina krav enligt bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen. Synpunkter från grannar i samband med bland annat bygglovsprövningen inhämtas och registreras ihop med bygglov med mera.

Personuppgifter kan även hanteras i samband med att vi ingår avtal med den sökande. Det kan till exempel vara för att få en förmån, exempelvis handikapptillstånd för parkering.

Om personuppgifterna inte lämnas kan myndigheten inte hantera den ex. ansökan eller anmälan som lämnats in till myndigheten.

Personuppgifter samlas även in från fastighetsregister och befolkningsregister.

Vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Myndighetsutövning, enligt bland annat plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen, miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen med flera.

Andra grunder för behandling är samtycke, allmänt intresse och fullgörande av avtal.

Vid samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Vi behåller endast personuppgifter som det finns ett syfte med att ha kvar informationen. Personuppgifter som behandlas av kommunen ingår i så kallade allmänna handlingar. Då man avgör om en allmän handling ska bevaras eller gallras, ska en värdering av informationen göras, men hänsyn till informationens betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning. Personuppgifterna bevaras eller gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar uppgifterna med andra myndigheter (t.ex. Livsmedelsverket, Skatteverket, Lantmäteriet), SCB, Post Nord, Räddningstjänst, Sotning, Trollhättan Energi AB, Statistikföretag med flera samt de personuppgifts­biträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Överföring till land utanför EU/EES

Överföring till land utanför EU/EES sker via Facebook och Instagram.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller i vissa fall begära radering av dina uppgifter. Du har även rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här

Så här kontaktar du oss

Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt nedan. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@trollhattan.se

Förvaltning/Bolag

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnad@trollhattan.se
0520-49 50 00
Gärdhemsvägen 9, Trollhättan

Dataskyddsombud

datakyddsombud@trollhattan.se

Vid kontakt med oss önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 22 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Senast granskad 2019-05-20 av JOSÅKEBEN