Översiktsbild Trollhättan

Bostäder, tomter och offentliga lokaler

Många som väljer Trollhättan gör det för boendemiljöns skull. Närheten till både skog och vatten lockar, antingen du väljer att bo i eget hus eller i lägenhet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

5000 nya bostäder ska byggas på 10 år

Planarbetet utgår från målet om att Trollhättan ska vara 70 000 invånare år 2030. Om 10 800 nya Trollhättebor ska få plats krävs cirka 5 000 nya bostäder.

Arbetet med att ta fram nya bostäder i Trollhättan pågår för fullt. Här är några av de projekt som planeras och byggs just nu. 

Hus

Alingsåker etapp 1

Via Trollhättans Stads tomtkö, säljer vi tomten Hunden 3.

Hus

Alingsåker etapp 2

Via Trollhättans Stads tomtkö, har vi kvar en förturstomt till försäljning.

Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Ekekullen 2 med flera

GRANSKNING - Detaljplan för Ekekullen 2 med flera, Strömslund (tidigare Detaljplan för Kv. Ekekullen m.m.). Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten och möjliggöra för byggnation av ett eller flera flerbostadshus i upp till fyra våningar.

Ett flygfoto över planområdet i Sjuntorp

Del av Fors 1:1, Sjuntorp

LAGA KRAFT - Detaljplan för Del av Fors 1:1, Sjuntorp. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

fotomontage som visar föreslagna hus

Fotkvarnen 2 med flera, Hjortmossen

LAGA KRAFT- Detaljplan för Fotkvarnen 2 med flera, Hjortmossen. Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för två nya flerbostadshus innehållande ca 50 lägenheter. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ortofoto på detaljplaneområdet

Fönsterlisten 3 med flera

Ändring av detaljplan för del av Fönsterlisten 3 med flera, Upphärad. Antagandebeslutet har nu vunnit laga kraft.

Ny bebyggelse i enlighet med detaljplanen.

Kvarteret Gullön

LAGA KRAFT - Detaljplan för del av Kvarteret Gullön, Centrala staden. Planförslaget ger möjlighet till utveckling av kvarteret med fler bostäder och förbättrad utomhusmiljö. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Planprogram för tätortsutbyggnad vid Hults höjd

Kommunstyrelsen har gett planbesked för att pröva en utbyggnad av tätorten med 500 nya bostäder i Hults höjd. Innan detaljplanearbetet påbörjas ska ett planprogram tas fram för att pröva områdets förutsättningar.

Karta över Hälltorpsgård norra

Hälltorps gård norra

Byggnation pågår för ca 120 lägenheter både hyresrätter och bostadsrätter.

Översiktligt karta över Innovatumområdet

Innovatum norra, ändring

LAGA KRAFT - Ändring av detaljplan för del av Innovatum norra, Nohab 2 med flera. Planen föreslår några justeringar av gällande detaljplan för nordöstra Innovatumområdet.

Illustrationsbild över Innovatum, även omgivning med gröna skogar och Göta Älv.

Innovatum södra delen, etapp 2

Planen föreslår nya byggrätter för bostäder. Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19. Antagandebeslutet har vunnit laga kraft.

Flygfoto med planområdet utritat.

Kuratorn 2 med flera

LAGA KRAFT - Detaljplan för Kuratorn 2 med flera, Karlstorp. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för nya bostäder i 4-8 våningar samt en mindre livsmedelsbutik inom området. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen

Hus

Lärketorpet nordvästra delen

Via Trollhättans Stads tomtkö, planeras en försäljning av 34 tomter under första halvåret 2022.

Vy över bostädernas placering.

Kvarteret Oden

LAGA KRAFT - Detaljplan för kvarteret Oden, Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för olika typer av verksamheter i befintlig centrumbyggnad samt att pröva påbyggnad med bostadshus i 2-4 våningar.

Flygfoto över planområdet.

Kvarteret Rödjan

GRANSKNING - Detaljplan för del av kvarteret Rödjan, Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny byggnad inom fastigheten Rödjan 8 och del av Rödjan 1. Granskning pågår till den 20 oktober 2021.

Hus

Norra Björke

Via Trollhättans Stads tomtkö, säljer vi tomter där fastighetsbildning inte har skett, så tomtmarken kan utformas efter kundens särskilda önskemål.

Översiktsfoto, presentationsbild av flerbyggnadshus på Offerhäll.

Sandhem 3:1 och Stavrelund 2:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus i kanten av Offerhällsparken. Illustration Contekton. Antagandebeslutet har nu vunnit laga kraft.

Ett fotokollage med naturbilder och skisser på hur föreslagna tomter ser ut

Sjölanda Etapp 1

Planen föreslår tomter för villabebyggelse. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

En illustrationsplan med föreslag till utformning av de nya bostadshusen med omnejd

Skoftebyn 1:1, Nysätra

Planen föreslår tio stycken mindre flerbostadshus. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Vårvik och Hjulkvarnelund

I Vårvik och Hjulkvarnelund kommer en ny grön och vänlig del av din stad att växa fram på historisk mark. Här skapar vi mötesplatser, utvecklar rekreationsområden och lägger grunden för framtida verksamheter och bostäder.

Flygfoto som med gul markering visar Zebrans placering i omgivningen.

Zebran

Planen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2012-11-15.

Senast granskad 2021-07-06 av Ulrica Kullander