Översiktsbild Trollhättan

Bostäder, tomter och offentliga lokaler

Många som väljer Trollhättan gör det för boendemiljöns skull. Närheten till både skog och vatten lockar, antingen du väljer att bo i eget hus eller i lägenhet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

5000 nya bostäder ska byggas på 10 år

Planarbetet utgår från målet om att Trollhättan ska vara 70 000 invånare år 2030. Om 10 800 nya Trollhättebor ska få plats krävs cirka 5 000 nya bostäder.

Arbetet med att ta fram nya bostäder i Trollhättan pågår för fullt. Här är några av de projekt som planeras och byggs just nu. 

Hus

Alingsåker

Via Trollhättans Stads tomtkö, säljer vi två tomter.

Hus

Lärketorpet nordvästra delen

Via Trollhättans Stads tomtkö säljer vi två tomter.

Hus

Norra Björke

Via Trollhättans Stads tomtkö, säljer vi tomter där fastighetsbildning inte har skett, så tomtmarken kan utformas efter kundens särskilda önskemål.

Ett flygfoto över planområdet i Sjuntorp

Del av Fors 1:1, Sjuntorp

LAGA KRAFT - Detaljplan för Del av Fors 1:1, Sjuntorp. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Ekekullen 2 med flera

ANTAGANDE - Detaljplan för Ekekullen 2 med flera, Strömslund (tidigare Detaljplan för Kv. Ekekullen m.m.). Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten och möjliggöra för byggnation av ett eller flera flerbostadshus i upp till fyra våningar.

fotomontage som visar föreslagna hus

Fotkvarnen 2 med flera, Hjortmossen

LAGA KRAFT- Detaljplan för Fotkvarnen 2 med flera, Hjortmossen. Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för två nya flerbostadshus innehållande ca 50 lägenheter. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ortofoto på detaljplaneområdet

Fönsterlisten 3 med flera

Ändring av detaljplan för del av Fönsterlisten 3 med flera, Upphärad. Antagandebeslutet har nu vunnit laga kraft.

Ny bebyggelse i enlighet med detaljplanen.

Kvarteret Gullön

LAGA KRAFT - Detaljplan för del av Kvarteret Gullön, Centrala staden. Planförslaget ger möjlighet till utveckling av kvarteret med fler bostäder och förbättrad utomhusmiljö. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Översiktligt karta över Innovatumområdet

Innovatum norra, ändring

LAGA KRAFT - Ändring av detaljplan för del av Innovatum norra, Nohab 2 med flera. Planen föreslår några justeringar av gällande detaljplan för nordöstra Innovatumområdet.

Illustrationsbild över Innovatum, även omgivning med gröna skogar och Göta Älv.

Innovatum södra delen, etapp 2

Planen föreslår nya byggrätter för bostäder. Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19. Antagandebeslutet har vunnit laga kraft.

Flygfoto med planområdet utritat.

Kuratorn 2 med flera

LAGA KRAFT - Detaljplan för Kuratorn 2 med flera, Karlstorp. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för nya bostäder i 4-8 våningar samt en mindre livsmedelsbutik inom området. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen

Vy över bostädernas placering.

Kvarteret Oden

LAGA KRAFT - Detaljplan för kvarteret Oden, Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för olika typer av verksamheter i befintlig centrumbyggnad samt att pröva påbyggnad med bostadshus i 2-4 våningar.

Flygfoto över planområdet.

Del av kvarteret Rödjan

LAGA KRAFT - Detaljplan för del av kvarteret Rödjan, Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny byggnad inom fastigheten Rödjan 8 och del av Rödjan 1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Översiktsfoto, presentationsbild av flerbyggnadshus på Offerhäll.

Sandhem 3:1 och Stavrelund 2:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus i kanten av Offerhällsparken. Illustration Contekton. Antagandebeslutet har nu vunnit laga kraft.

Ett fotokollage med naturbilder och skisser på hur föreslagna tomter ser ut

Sjölanda Etapp 1

Planen föreslår tomter för villabebyggelse. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

En illustrationsplan med föreslag till utformning av de nya bostadshusen med omnejd

Skoftebyn 1:1, Nysätra

Planen föreslår tio stycken mindre flerbostadshus. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Vårvik och Hjulkvarnelund - en ny del av din stad

Läs mer om helheten i projekten kring Vårvik och Hjulkvarnelund när en ny del av din stad växer fram.

Flygfoto som med gul markering visar Zebrans placering i omgivningen.

Zebran

Planen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2012-11-15.

Senast granskad 2022-12-08 av ULRKUL