Flygfoto över planområdet.

Del av kvarteret Rödjan

LAGA KRAFT - Detaljplan för del av kvarteret Rödjan, Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny byggnad inom fastigheten Rödjan 8 och del av Rödjan 1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Pil som markerar granskning av befintliga steg i detaljplaneprocessen (program, samråd, granskning, antagande och laga kraft)

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras juni 2022.

Planområdet är beläget i Trollhättans centrumområde, i närhet till resecentrum och Bergslagsparken. Det avgränsas av Järnvägsgatan/Drottninggatan i norr och öster samt fastigheterna Rödjan 9 och 5 i väster och söder. Planområdet omfattar 0,2 hektar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny byggnad inom fastigheten Rödjan 8 och del av Rödjan 1. Den nya byggnaden placeras längs med Drottninggatan på den yta som idag används för parkeringsplatser. Detaljplanen syftar även till att värna de kulturvärden som finns hos en äldre tegelbyggnad inom fastigheten Rödjan 1 som uppfördes som kvarnbyggnad under 1910-talet.

Planförslaget innehåller en ny byggnad i 8 våningar med cirka 60 lägenheter. Parkeringsplatser löses genom underjordisk parkering. På parkeringsdäckets tak ska en gårdsmiljö anordnas för de boende. Samnyttjande av gårdsmiljön kan ske med befintlig byggnad inom Rödjan 1.

Den nya byggnadens utformning ska tillföra arkitektoniska kvaliteter i centrala Trollhättan och förslaget ska förhålla sig till ett gestaltningsprogram som tas fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2022-07-18 av JOHBER