Närbild på Översiktsplaner, med Översiktsplan 2013 överst

Översiktsplaner

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller kommunens utveckling och användningen av marken och vattnet. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Översiktsplanen redovisar

  • Den långsiktiga strategiska utvecklingen av kommunen
  • Stadens ställningstagande till grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden.
  • Stadens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas
  • Hur Staden avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt miljöbalkens 3 och 4 kap. och iaktta gällande miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens 5 kap.
  • Konsekvenserna av planen, bland annat miljökonsekvenserna.

Vad är en översiktsplan?

Gemensamt för alla översiktsplaner är att de inte innehåller några juridiskt bindande bestämmelser vare sig för myndigheter eller enskilda. Planen har däremot en viktig vägledande funktion. Den ska ligga till grund för beslut i Stadens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor, tillståndsprövningar och skyddsförordnanden enligt flera andra speciallagar. Samtidigt ger den en bred och tidig information till kommuninvånarna, företag och organisationer om hur kommunen ser på utvecklingen i olika delar i kommunen och vad som kan komma att hända där i framtiden.

Deltagande

Medborgarinflytandet i översiktsplaneringen är viktigt. Allmänhetens delaktighet är genom samrådet en lagreglerad demokratisk rätt. Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Planens innehåll och konsekvenser ska redovisas så att det är lätt för alla att förstå.

Fördjupningar och tillägg

Kommunens översiktsplan kan bestå av flera olika planer för skilda geografiska områden. T.ex. hela kommunen eller fördjupningar för en tätort eller en stadsdel. Tillsammans utgör de kommunens samlade översiktsplan. Kommunens översiktsplan är därför inte alltid samlad i ett dokument utan kan bestå av ett antal planer.

Pågående översiktsplaner

Här redovisas pågående översiktsplaner.

Antagna översiktsplaner

Här redovisas de översiktsplaner som blivit antagna.

Relaterad information

I Kartportalen kan du ta del av kartmaterial och planeringen av framtidens Trollhättan.

Kartportalen, Trollhättans Stad (extern länk som öppnas upp i nytt fönster)

Senast granskad 2023-10-06 av ANDGLE