Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 AKTUELLT

 

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Chauffören 1 med flera

SAMRÅD - Detaljplan för Chauffören 1 med flera, Hjulkvarn. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en vårdcentral i två till tre våningar med tillhörande parkeringsgarage. Samråd äger rum till och med den 1 augusti 2021.

Senast granskad 2021-06-24 av Hjalmar Oskarsson