Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 AKTUELLT

Bild som visar en äldre industribyggnad i Stridsbergsområdet

Stridsbergsområdet, Vårvik

SAMRÅD - Detaljplan för Stridsbergsområdet, Källstorp 4:3 med flera, Vårvik. Detaljplanen är en av flera detaljplaner som tas fram för den nya stadsdelen Vårvik. Planförslaget är ute på samråd till den 11 december 2019.

Bild som visar naturmiljö med träd som växer invid Göta älv

Knorretorpet, Vårvik

SAMRÅD - Detaljplan för Knorretorpet, del av Källstorp 4:5 med flera, Vårvik. Detaljplanen är en av flera detaljplaner som tas fram för den nya stadsdelen Vårvik. Planförslaget är ute på samråd till den 11 december 2019.

bild som visar Kungsportsvägen med parkmiljö och villabebyggelse

Del av Hjulkvarnelund, Stallbacka 4:1 med flera

SAMRÅD - Detaljplan för del av Hjulkvarnelund, Stallbacka 4:1 med flera. Detaljplanen syftar till att säkerställa utbyggnaden av en ny huvudgata väster om Kungsportsvägen. Planförslaget är ute på samråd till den 11 december 2019.

Bild som visar utformningen av den nya bron över Göta älv

Stridsbergsbron, Vårvik & Hjulkvarn

GRANSKNING - Detaljplan för Stridsbergsbron, del av Källstorp 4:1 och Stallbacka 6:1 med flera. Detaljplanen syftar till att säkerställa utbyggnaden av en ny bro över Göta Älv. Planförslaget är ute på granskning till den 29 oktober 2019.

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Senast granskad 2019-10-31 av Johanna Berg