Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 AKTUELLT

 

Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Knorren, Vårvik

SAMRÅD – Detaljplan för Knorren, del av Källstorp 4:5, Vårvik. Samråd pågår till och med den 10 juni.

En bild tagen ovanifrån som visar Sjölanda

Sjölanda östra

SAMRÅD - Detaljplan för Sjölanda östra. Samråd pågår till och med den 13 maj 2022. Planens syfte är att möjliggöra för en utveckling av befintlig bebyggelse i östra Sjölanda genom utökade byggrätter och säkerställa att det finns förutsättningar

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Senast granskad 2022-05-09 av HJAOSK