Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 AKTUELLT

En illustration över hur det nya boastadsområdet kan se ut

Gärdhems-Artorp

GRANSKNING - Detaljplan för del av Gärdhems-Artorp 1:3 och del av Högen 1:3. Planförslaget innebär en utveckling av ett område kring Hullsjövägen med cirka 30 nya bostäder. Planförslaget är ute på granskning till den 28 januari 2020.

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Senast granskad 2020-01-21 av Andreas Oskarsson