Bild visar planhandling

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. 

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 AKTUELLT

 

Flygfoto med planområdet markerat med svart streckad linje.

Förskola Sylte

GRANSKNING - Detaljplan för del av Sylte 4:1, Förskola Sylte. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av ny förskola samt säkerställa en ändamålsenlig pedagogisk utemiljö som bidrar till barns lek,

Flygfoto med planområdet utritat.

Del av Kvarteret Rostvingen

GRANSKNING – Ändring av detaljplan för del av KV Rostvingen, Lextorp. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheterna till att medge byggrätt för verksamheter inom fastigheten Rostvingen 4. Granskning äger rum till och med 6 maj.

Planer under arbete

Här hittar du detaljplaner som är under arbete.

Lagakraftvunna planer

På följande sidor hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft den senaste tiden och är under genomförande.

Senast granskad 2021-05-06 av Hjalmar Oskarsson