Två händer med blyertspennor som skissar på byggnader

Detaljplaneprocessen

Detaljplaner hanteras på olika sätt beroende på hur omfattande planen är och vad detaljplanen ska reglera. Nedan beskrivs stegen i en planprocess.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En detaljplan upprättas för att pröva en ny åtgärd inom ett område. En detaljplan upprättas antingen på begäran av tillexempel kommunstyrelsen eller markägaren eller efter att positivt planbesked lämnats. Planbesked kan sökas av en person, organisation eller företag.

En detaljplan färdigställs normalt inom ca ett år från det att beslut om igångsättande/start-PM tagits.

Vid framtagande av detaljplan kan kommunen välja att använda standardförfarande eller, vid mer komplicerade fall, utökat förfarande. Vilket som ska tillämpas regleras genom ett antal kriterier som regleras i plan- och bygglagen.

Bilden föreställer en processpil med orden; program, samråd, granskning, antagande och slutligen laga kraft

PROGRAM

Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program. Programmet ska samrådas på samma sätt som när en detaljplan tas fram.

Efter att programsamråd skett sammanställer och kommenterar plankontoret de synpunkter som framförts. Därefter fattar kommunstyrelsen eller sammhällsbyggnadsnämnden beslut om inriktningen på det fortsatta planarbetet.

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Om ett program har tagits fram ska det användas som utgångspunkt. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning. Miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas om detaljplanen kan medföra en betydande miljöpåverkan.

SAMRÅD

Efter beslut i Samhällsbyggnadsnämnden samråds planförslaget med fastighetsägare, hyresgäster, länsstyrelsen, kommunala nämnder och bolag m fl. som berörs av förslaget.

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget finns tillgängligt på hemsidan och hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, på våning 3 i Stadshuset. Normalt kan man lämna synpunkter under 6 veckor.

Vid komplicerade detaljplaner får allmänheten reda på att den ska samrådas via annons i Ttela och på kommunens anslagstavla. I dessa fall finns samrådsförslaget även tillgängligt på Stadsbiblioteket och i Stadshusets entré. 

Delutlåtande/samrådsredogörelse

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande eller en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet. 

GRANSKNING

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. De som haft synpunkter under samrådet som inte tillgodosetts tillsänds samrådsredogörelsen.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida och hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, på våning 3 i Stadshuset. Normalt kan man lämna synpunkter under 2-3 veckor.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

ANTAGANDE

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

LAGA KRAFT

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2022-04-05 av HJAOSK