Vybild, älven, med hängbron på långt avstånd

Klimat och miljö

Trollhättans Stad har historiskt sett haft ett ambitiöst miljöarbete. Prioriterade områden i mål- och resursplanen (MRP) för 2024-2027 är minskad klimatpåverkan och ökad biologisk mångfald.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan Stad har en ambition att vara en förebild och ligga i framkant när det kommer till ekologisk hållbarhet. Miljöarbetet styrs av de prioriterade målen i mål- och resursplanen (MRP) samt strategin för ekologisk hållbarhet.

Ett av tre mål i mål- och resursplanen lyder "Vi tar ett stort kliv mot ett samhälle i ekologisk balans". Med en ekologisk balans menas i detta mål att det är en hållbar balans i klimatet och atmosfären samt att det är en hållbar balans i ekosystemen och den biologiska mångfalden. För att säkerställa en långsiktigt hållbar och robust utveckling är Trollhättan Stads prioritering för de kommande fyra åren en kraftigt minskad klimatpåverkan och en ökad biologisk mångfald.

Illustration över hur värmen från solen stannar kvar i ett växthus, för att symbolisera växthuseffekten.

Klimat

En av vår tids viktigaste fråga är klimatförändringarna och den omställning som måste till för att hålla nere temperaturökningarna. Enligt FN:s klimatpanel IPCC senaste rapport så är vi på väg mot 2 graders uppvärmning redan vid år 2030.

Ryrbäckens naturreservat, stig.

Naturvård och biologisk mångfald

Trollhättans Stad arbetar för att bevara och utveckla biologisk mångfald i kommunen. Ett arbete vi gör tillsammans i bred samverkan.

Trollhättans hållbara nyhetsbrev

Trollhättans Stad har ett nyhetsbrev om hållbar utveckling lokalt och globalt. Brevet riktar sig till både medborgare och medarbetare, företag och andra kommuner.

Politiker och personal i Trollhättans Stad håller upp skyltar för de 17 globala målen.

Agenda 2030 i Trollhättan

Kommunfullmäktige antog den 24 maj 2021 ett koncernövergripande styrdokument Agenda 2030 i Trollhättan – strategi 1.0. Innebörden av strategin är att Trollhättans Stad ska fortsätta stärka den hållbara utvecklingen utifrån Stadens och de kommunala

Strategi för ekologisk hållbarhet

Trollhättans strategi för ekologisk hållbarhet utgår från de fyra regionala utmaningarna:

Vybild över älven med hus i bakgrunden

Hållbar användning av vattenmiljöer

I Trollhättan ska vi skydda och bevara sjöar och vattendrag med dess djur och växter samt deras livsmiljöer. Våra vatten ska vara välmående och i framtiden ska de ta emot mindre mängder näringsämnen och miljöstörande ämnen.

Djupblå himmel med vita molntussar

Minskad klimatpåverkan och ren luft

Trollhättan ska vara ledande i omställningen till hållbara drivmedel och resurseffektiva transporter. Luftkvalitén i Trollhättan ska fortsätta hålla sig väl under riktlinjer för god luft även när staden växer och blir tätare.

Ko som betar

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

I Trollhättan ska vi bevara och stärka den biologiska mångfalden. Myllret av växter och djurarter är en nödvändighet för att ekosystemen ska vara friska, kunna leverera de funktioner och nyttigheter som vi människor gynnas av eller är beroende

Närbild på blommor i förgrunden, höghus i bakgrunden

God boendemiljö och hållbar konsumtion

I Trollhättan ska vi främja grönområden och den biologiska mångfalden, det bidrar till både hälsa och livskvalitet. Vi ska må bra i våra byggnader och bullernivåerna ska vara godtagbara. Vid inköp väljer vi miljöanpassade varor och tjänster och

Trollhättan Stads engagemang

Trollhättan Stad är engagerad i flera nationella nätverk för hållbarhet inom miljö och klimat. Trollhättan Stad miljöarbete påverkas också av de nationella och regionala miljömålen.

Föreningen Klimatkommunerans logotyp

Klimatkommunerna

Trollhättans Stad är medlem i Klimatkommunerna, en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder.

Logotype för "Håll Trollhättan rent"

Håll Sverige Rent-kommun

Ett nätverk för ett skräpfritt Sverige. Trollhättan är sedan 2014 medlem i nätverket Håll Sverige Rent-kommun där arbetet mot nedskräpning sker på ett systematiskt sätt för att få en skräpfri kommun.

Fairtrade Sveriges logotyp med texten: "Vi är en Fairtrade City, diplomerad av Fairtrade Sverige".

Fairtrade

Trollhättan är en diplomerad Fairtrade City. Tillsammans arbetar näringsliv, organisationer och Trollhättans Stad för att fler ska känna till vad rättvis handel innebär och hur du som konsument kan välja schysst producerade varor.

En pojke med hemmagjord utklädnad till hjälte, leende med knuten näve i vädret. Ovan för logga med texten "bli en vardagshjälte".

Trollhättans miljösatsning på vardagshjältar

Bli en vardagshjälte är Trollhättan Energis satsning för att skapa ansvarsfulla Trollhättebor, även i framtiden.

En vuxen och ett barn som plockar något på en strand, bilden är del av framsidan för publikationen med de regionala miljömålen.

Regionala miljömål

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har beslutat om regionala miljömål för Västra Götaland.

16 mindre och en större illustration som representerar vardera av de 16 svenska miljömålen och det övergripande generationsmålet

Sveriges miljömål

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala

Senast granskad 2024-02-28 av FIAJOH