Ryrbäckens naturreservat, stig.

Naturvård och biologisk mångfald

Trollhättans Stad arbetar för att bevara och utveckla biologisk mångfald i kommunen. Ett arbete vi gör tillsammans i bred samverkan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi vill att det ska finnas en omväxlande och rik naturmiljö för trollhätteborna, idag och i framtiden. Med vårt arbete bidrar vi till att nå mål inom hållbar utveckling.

Fokus på biologisk mångfald

Ett av två fokusområden i Stadens Agenda 2030-strategi är biologisk mångfald. Vi arbetar tillsammans med kommunala bolag för att få till en bred samverkan, och vi vill gärna ha med fler aktörer i samhället. En kan inte göra allt, tillsammans kan vi göra mycket!

På olika sätt försöker vi bevara, restaurera och utveckla värdefull natur. I vårt arbete ser vi bland annat till att:

  • bevaka så att värdefulla naturområden är kvar,
  • ha goda underlag så vi har koll på områden med höga naturvärden och hotade arter,
  • förvalta vår mark så att de biologiska värdena utvecklas,
  • skydda områden med höga värden för natur- och friluftsliv,
  • visa, berätta om och göra naturen tillgänglig för fler.

En del av vårt arbetet sker i form av projekt och ofta med medfinansiering från sökta bidrag. Flera projekt sker i samverkan med olika förvaltningar, kommunala bolag eller andra aktörer.

Gräsmark med äng och en symbol för biologisk mångfald

Flera projekt för biologisk mångfald

Spana in projekt vi har gjort eller har igång för att stärka förutsättningarna för biologisk mångfald. Här hittar du till exempel Grönare skolgårdar, Räkna med grönt, Inventering av gräsmarker, Grönplan, Inventering av ljus- och mörkerplan, Boosta(d) med natur.

Fjäril bland blommor, symbol med växter och djur och texten För biologisk mångfald i Trollhättan

Rådgivning och tips för biologisk mångfald

Nu kan du anmäla intresse för att få en privat rådgivning för att stärka förutsättningarna för biologisk mångfald i din trädgård. Anmälan är öppen till 25 april.

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort problem och vad du gör spelar stor roll. Hjälp till att stoppa spridningen!

Ek i Karlsbergsparken, ett skyddsvärt träd.

Skyddsvärda träd

Sverige har ett av Europas största bestånd av skyddsvärda träd och närmare 750 av dem finns i Trollhättan. Vi har alla ett stort ansvar för att värna dessa träd, att se till att de har det bra.

Betesdjur i Kalltorps ekhage.

Naturvårdsplan

I vår naturvårdsplan beskriver vi större värdefulla naturområden i kommunen. Den är viktig för att kunna planera naturvårdsinsatser och för frågor och beslut om användningen av marken.

Senast granskad 2023-11-16 av JEAWAD