Politiker och personal i Trollhättans Stad håller upp skyltar för de 17 globala målen.

Agenda 2030 i Trollhättan

Kommunfullmäktige antog den 24 maj 2021 ett koncernövergripande styrdokument Agenda 2030 i Trollhättan – strategi 1.0. Innebörden av strategin är att Trollhättans Stad ska fortsätta stärka den hållbara utvecklingen utifrån Stadens och de kommunala bolagens övergripande mål och strategier.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Agenda 2030

FN antog 2015 dokumentet Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. De globala målen omfattar ekologiska, social och ekonomisk hållbarhet. Det handlar alltså om hur vi behöver utveckla vår civilisation för att möjliggöra en hållbar framtid för kommande generationer. Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen här:

www.globalamalen.se.

Trollhättan har antagit en Agenda-2030-strategi

Innebörden av strategin är att Trollhättans Stad ska fortsätta stärka den hållbara utvecklingen utifrån Stadens och de kommunala bolagens övergripande mål och strategier. Dessutom ska extra fokus läggas på två fördjupningsområden där samverkan mellan stadens förvaltningar, kommunala bolagen och övriga samhället behöver utvecklas. Fördjupningsområdena är "Bred samverkan för biologisk mångfald" och "Gemensam färdplan social hållbarhet".

Agenda 2030-strategin kommer därmed att fungera som en ”hatt” för flera andra dokument som styr Stadens arbete inom olika områden kopplade till Agenda 2030. Vårt främsta styrdokument, den årliga Mål- och resursplanen betonar vikten av hållbar utveckling enligt följande: Trollhättans Stad har ett ansvar att uppnå målen och ska under kommande år intensifiera sitt arbete för att nå upp till de mål som Agenda 2030 syftar till.

Staden har också en övergripande hållbarhetspolicy som har en tydlig koppling till Agenda 2030 och såväl en ekologisk hållbarhetsstrategi som en social hållbarhetsstrategi. De båda hållbarhetsstrategierna kommer att finnas kvar och efter smärre ändringar planeras en aktualitetsförklaring av dessa under 2021.

Den nu antagna Agenda 2030-strategin omfattar även de kommunala bolagen, Eidar, Kraftstaden och Trollhättan Energi. De har även egna planer och strategier som i mångt och mycket går i linje med Agenda 2030. Innebörden av Agenda 2030-strategin är alltså att pågående arbete inte ska stöpas om utan utvecklas vidare i linje med antagna dokument och pågående arbete.

Den stora nyheten i dokumentet är att två koncernövergripande fördjupningsområden nu sjösätts. Det är alltså samarbeten mellan Stadens organisation och de kommunala bolagen, och framåt även med en rad andra aktörer i samhället. Fördjupningsområdena har fokus inom Mål 10 Minskad ojämlikhet och Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald. Nedan beskrivs de arbeten som nu startat.

Bred samverkan för biologisk mångfald

Syftet är att öka den biologiska mångfalden på kommunal mark framförallt i tätortsmiljö. Den mark kommunen äger sköts om av flera olika verksamheter och andra verksamheter nyttjar sedan dessa ytor. Det handlar om allt från parker till skolgårdar, vägkanter till skogsdungar mellan bebyggelse. Statsbidrag för detta projekt har sökts och beviljats i april 2021. De berörda enheterna och bolagen har i ett första steg själv fått ta fram förslag på åtgärder baserat på dokumentet ”Receptsamling för biologisk mångfald”. Ett första steg är att analysera möjliga nya skötselrutiner, ta fram plan över investeringsåtgärder samt behov av kompetensutveckling. Efter det finns underlag för att söka fortsatt extern finansiering och därmed få mer långtgående effekter av åtgärderna. Vissa identifierade åtgärder kommer också kunna genomföras direkt.

Detta arbete kommer att pågå under flera år och förhoppningsvis spridas och locka till erfarenhetsutbyte med andra aktörer i Trollhättan, t ex fastighetsägare, företag, jordbruk och medborgare.

Gemensam färdplan social hållbarhet

Trollhättans stad har en stark strävan att utveckla samhället på ett socialt hållbart sätt, vilket tydligt uttrycks i MRP:s övergripande mål och hållbarhetspolicy. För att förstärka arbetet ytterligare behöver samverkan mellan förvaltningar och kommunala bolag fördjupas, liksom samverkan med näringsliv, myndigheter, föreningar med flera. Syftet med detta fördjupningsarbete är att skapa en gemensam överblick över nuläget inom social hållbarhet, diskutera vilka prioriteringar som behöver göras och utifrån denna analys ta fram en plan. Färdplanen kommer att beskriva mål, strategier och insatser för det gemensamma arbetet framåt.

Två ungdomar står och blickar ut över älven

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat, klimatreglering och tillhandahållande av rent vatten.

Två händer från olika personer som håller två hjärtan

Social hållbarhet

Trollhättans Stad ska sträva efter att vara en kommun där invånarna lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. Trollhättan ska vara en kommun där människors lika värde står i centrum. Trollhätteborna känner tillit och förtroende

Hållbarhetspolicy

Trollhättans Stad arbetar för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling med utgångspunkt i de globala målen i Agenda 2030. Vår samhällsgemenskap präglas av tillit och närhet, där människors lika värde står i centrum.

Senast granskad 2021-09-23 av PERIVA