Två ungdomar står och blickar ut över älven

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat, klimatreglering och tillhandahållande av rent vatten.

Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Ekologisk hållbarhet brukar ofta beskrivas som att den sätter ramarna eller ligger till grund för de två andra hållbarhetskomponenterna (social och ekonomisk hållbarhet).

Trollhättans stad ställer sig bakom Brundtland-kommissionens definition av hållbar utveckling: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

 

Trollhättans Stads strategi för ekologisk hållbarhet, som PDF-dokument

Djupblå himmel med vita molntussar

Minskad klimatpåverkan och ren luft

Trollhättan ska leda omställningen med hållbara drivmedel och resurseffektiva transporter. Det ska ske samtidigt som luftkvalitén i Trollhättan fortsätter hålla sig väl under riktlinjer för god luft även när staden växer och blir tätare.

Vybild över älven med hus i bakgrunden

Hållbar användning av vattenmiljöer

Tillgång till rent och friskt vatten är en förutsättning för vår rekreation, friluftsliv, livsmedels- och dricksvattenproduktion. Väl gjorda val av varor och material tillsammans med en god avfallshantering gör att uppkomsten av skräp både i

Vybild, älven, med hängbron på långt avstånd

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

I Trollhättan vill vi ha en livskraftig eller återställd biologisk mångfald. Det är en förutsättning för ansvarsfull långsiktig ekonomisk utveckling, och för mänskligt välstånd.

Närbild på blommor i förgrunden, höghus i bakgrunden

God boendemiljö och hållbar konsumtion

Att skapa förutsättningar för god boendemiljö och hållbar konsumtion handlar om att värna kvaliteten i tätorterna så att ökad täthet kan kombineras med möjligheter till rekreation och vistelse i natur.

Senast granskad 2019-06-26 av asa.sandberg@trollhattan.se