Två ungdomar står och blickar ut över älven

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat, klimatreglering och tillhandahållande av rent vatten.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ekologisk hållbarhet brukar ofta beskrivas som att den sätter ramarna eller ligger till grund för de två andra hållbarhetskomponenterna (social och ekonomisk hållbarhet).

I Trollhättan har vi genom mål- och resursplanen pekat ut två prioriterade områden, klimat och biologisk mångfald under denna mandatperioden. Till det kommer Strategin för Ekologisk hållbarhet som har ett längre tidsperspektiv än mål- och resursplanen och ser till hela området ekologiskt hållbarhet och inte bara två huvud-områden. I Trollhättans Stads strategi för ekologisk hållbarhet har staden beaktat den globala nivån – Agenda 2030, den nationella nivån – Sveriges miljömål, de regionala miljömålen samt det regionala åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland.

Trollhättans Stads strategi för ekologisk hållbarhet

Strategin utgår från dessa fyra områden:

Djupblå himmel med vita molntussar

Minskad klimatpåverkan och ren luft

Trollhättan ska vara ledande i omställningen till hållbara drivmedel och resurseffektiva transporter. Luftkvalitén i Trollhättan ska fortsätta hålla sig väl under riktlinjer för god luft även när staden växer och blir tätare.

Vybild över älven med hus i bakgrunden

Hållbar användning av vattenmiljöer

I Trollhättan ska vi skydda och bevara sjöar och vattendrag med dess djur och växter samt deras livsmiljöer. Våra vatten ska vara välmående och i framtiden ska de ta emot mindre mängder näringsämnen och miljöstörande ämnen.

Ko som betar

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

I Trollhättan ska vi bevara och stärka den biologiska mångfalden. Myllret av växter och djurarter är en nödvändighet för att ekosystemen ska vara friska, kunna leverera de funktioner och nyttigheter som vi människor gynnas av eller är beroende

Närbild på blommor i förgrunden, höghus i bakgrunden

God boendemiljö och hållbar konsumtion

I Trollhättan ska vi främja grönområden och den biologiska mångfalden, det bidrar till både hälsa och livskvalitet. Vi ska må bra i våra byggnader och bullernivåerna ska vara godtagbara. Vid inköp väljer vi miljöanpassade varor och tjänster och

Utpekade områden klimat och biologisk mångfald

Här kan du läsa mer om vad vi gör inom de två områdena klimat och biologisk mångfald.

Illustration över hur värmen från solen stannar kvar i ett växthus, för att symbolisera växthuseffekten.

Klimat

En av vår tids viktigaste fråga är klimatförändringarna och den omställning som måste till för att hålla nere temperaturökningarna. Enligt FN:s klimatpanel IPCC senaste rapport så är vi på väg mot 2 graders uppvärmning redan vid år 2030.

Ryrbäckens naturreservat, stig.

Naturvård och biologisk mångfald

Trollhättans Stad arbetar för att bevara och utveckla biologisk mångfald i kommunen. Ett arbete vi gör tillsammans i bred samverkan.

Senast granskad 2024-02-28 av FIAJOH