Illustration över hur värmen från solen stannar kvar i ett växthus, för att symbolisera växthuseffekten.

Klimat

En av vår tids viktigaste fråga är klimatförändringarna och den omställning som måste till för att hålla nere temperaturökningarna. Enligt FN:s klimatpanel IPCC senaste rapport så är vi på väg mot 2 graders uppvärmning redan vid år 2030.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans klimatmål

  • De direkta utsläppen av koldioxid från Trollhättans kommuns geografiska område ska inte överskrida 625 000 ton CO2 från 2020 och framåt.
  • Utsläppen från de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen i Trollhättan ska minska i enlighet med Parisavtalets målsättningar.

Helst bör målet understigas, då Parisavtalets inriktning är att vi ska ha maximalt 2 graders ökning men sträva mot maximalt 1,5 graders ökning.

Dessa mål antogs av kommunfullmäktige 2020-11-23 och går att läsa i sin helhet här:

Koldioxidbudget och Klimatmål för Trollhättan

Växthuseffekten

Växthuseffekten uppstår av de många olika gaserna i atmosfären som fångar upp en del av solens strålar och värmer jorden. De vanligaste växthusgaserna är koldioxid, metan och dikväveoxid (lustgas). Även vattenånga är en växthusgas.

Tack vare växthuseffekten är jorden en planet där miljontals växter och djur kan leva. Jorden har en medeltemperatur på cirka 15 grader. Utan växthuseffekten hade den varit cirka -18 grader.

När man pratar om växthuseffekten som ett bekymmer, så pratar man om den förstärkta växthuseffekten. När vi tillför mer växthusgaser till atmosfären hålls mer värme kvar och jordens medeltemperatur stiger.

Sedan den senaste istiden har det varit ett stabilt klimat på jorden och koldioxidhalten har legat på mellan 260-280 ppm. Idag ligger nivån på över 410 ppm.

I filmen ovan bjuder SMHI på en resa genom dåtid, nutid och framtid som ökar din kunskap om klimat, vad som leder till klimatförändringen och vad vi kan göra åt den.

Koldioxidbudget

En koldioxidbudget visar hur mycket koldioxid som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Koldioxidbudgeten kan vara enbart ett kunskapsunderlag. Det visar utifrån vetenskap hur mycket mer koldioxid vi kan släppa ut innan koldioxidhalten är uppe i en nivå som på sikt ger 2 grader eller 1,5 graders uppvärmning.

Uppsala universitet har tagit fram ett sådant kunskapsunderlag för Västra Götalandsregionen som vi har skalat ner för Trollhättans del av utsläppsutrymmet. Detta kunskapsunderlag berör främst de utsläpp som sker i det geografiska området för Trollhättans kommun. Se mer under relaterad information.

Diagrammet visar de faktiska utsläpp, svarta staplar, i Trollhättan och det utrymme som finns för ytterligare utsläpp (koldioxidbudget). Släpper vi ut mer riskerar vi en temperaturökning på mer än 2 grader.

Diagrammet visar de faktiska utsläpp, svarta staplar, i Trollhättan och det utrymme som finns för ytterligare utsläpp (koldioxidbudget). Släpper vi ut mer riskerar vi en temperaturökning på mer än 2 grader.

Framsidan till Västra Götalands klimatstrategi Klimat 2030

Klimatstrategi för Västra Götaland

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Strategin för att nå detta har beslutats av både Regionfullmäktige och Länsstyrelsen i Västra Götaland. För andra året i rad bjuds kommunerna i Västra Götaland in till Kommunernas klimatlöften,

Foto på Stallbackabron

Trafik och Miljö

Det sätt vi reser på idag är inte miljömässigt hållbart. I Trollhättan står transporter för tre fjärdedelar av de fossila koldioxidutsläppen och endast personbilar står för mer än hälften av utsläppen.

Energiplanering

Trollhättans Stad var tidigt ute med att arbeta med energifrågorna och har en hög ambitionsnivå. Basen i energiarbetet är Energiplanen.

Senast granskad 2022-06-01 av FIAJOH