Illustration över hur värmen från solen stannar kvar i ett växthus, för att symbolisera växthuseffekten.

Klimat

En av vår tids viktigaste fråga är klimatförändringarna och den omställning som måste till för att hålla nere temperaturökningarna. Enligt FN:s klimatpanel IPCC senaste rapport så är vi på väg mot 2 graders uppvärmning redan vid år 2030.

Person
Hållbarhetsstrateg Fia Johannessen 0520-49 74 77
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Växthuseffekten

Växthuseffekten uppstår av de många olika gaserna i atmosfären som fångar upp en del av solens strålar och värmer jorden. De vanligaste växthusgaserna är koldioxid, metan och dikväveoxid (lustgas). Även vattenånga är en växthusgas.

Tack vare växthuseffekten är jorden en planet där miljontals växter och djur kan leva. Jorden har en medeltemperatur på cirka 15 grader. Utan växthuseffekten hade den varit cirka -18 grader.

När man pratar om växthuseffekten som ett bekymmer, så pratar man om den förstärkta växthuseffekten. När vi tillför mer växthusgaser till atmosfären hålls mer värme kvar och jordens medeltemperatur stiger.

Sedan den senaste istiden har det varit ett stabilt klimat på jorden och koldioxidhalten har legat på mellan 260-280 ppm. Idag ligger nivån på över 410 ppm.

Koldioxidbudget

En koldioxidbudget visar hur mycket koldioxid som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Koldioxidbudgeten kan vara enbart ett kunskapsunderlag. Det visar utifrån vetenskap hur mycket mer koldioxid vi kan släppa ut innan koldioxidhalten är uppe i en nivå som på sikt ger 2 grader eller 1,5 graders uppvärmning.

Uppsala universitet har tagit fram ett sådant kunskapsunderlag för Västra Götalandsregionen som vi har skalat ner för Trollhättans del av utsläppsutrymmet. Detta kunskapsunderlag berör främst de utsläpp som sker i det geografiska området för Trollhättans kommun. Se mer under relaterad information.

Diagrammet visar de faktiska utsläpp, svarta staplar, i Trollhättan och det utrymme som finns för ytterligare utsläpp (koldioxidbudget). Släpper vi ut mer riskerar vi en temperaturökning på mer än 2 grader.

Diagrammet visar de faktiska utsläpp, svarta staplar, i Trollhättan och det utrymme som finns för ytterligare utsläpp (koldioxidbudget). Släpper vi ut mer riskerar vi en temperaturökning på mer än 2 grader.

En koldioxidbudget kan också vara ett politiskt styrmedel och fungera som en ekonomisk budget. En utmaning för att få detta att lyckas är att det är i praktiken omöjligt att ha lika bra koll på de utsläpp som sker som vi har koll på kommunens ekonomi.

Trollhättans Stad har ett pågående arbete med att ta fram en ny plan för att minska koldioxidutsläppen. Trollhättans stad är också en del av Klimat 2030, Västra Götalands klimatstrategi, med mål att minska utsläppen med 80 % till år 2030.

Framsidan till Västra Götalands klimatstrategi Klimat 2030

Klimatstrategi för Västra Götaland

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som både ger klimatnytta och stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra

Foto på Stallbackabron

Trafik och Miljö

Det sätt vi reser på idag är inte miljömässigt hållbart. I Trollhättan står transporter för tre fjärdedelar av de fossila koldioxidutsläppen och endast personbilar står för mer än hälften av utsläppen.

Energiplanering

Trollhättans Stad var tidigt ute med att arbeta med energifrågorna och har en mycket hög ambitionsnivå. Basen i energiarbetet är Energiplanen.

Senast granskad 2020-07-10 av fia.johannessen@trollhattan.se