Djupblå himmel med vita molntussar

Minskad klimatpåverkan och ren luft

Trollhättan ska vara ledande i omställningen till hållbara drivmedel och resurseffektiva transporter. Luftkvalitén i Trollhättan ska fortsätta hålla sig väl under riktlinjer för god luft även när staden växer och blir tätare. Ökningen av koldioxid i atmosfären måste både stanna och vända ner för att hålla den globala temperaturökningen under 2,0 grader och då helst 1,5 grad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sverige har åtagit sig att följa det globala klimatavtalet från Paris och beslutat att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Trollhättans stad kan arbeta för att nå målet genom åtgärder så som bränslebyten i fordonsflottan, agera för att det byggs klimatsmarta bostäder och lokaler samt göra klimatsmarta val i livsmedelshanteringen.

I Trollhättan ska vi ha:

1. Fossilbränslefri stad år 2020

1.1 Utsläppen av koldioxid ska inte överstiga antagen koldioxidbudget

1.2 Energianvändningen ska minska.

1.3 Trafikstrukturen ska verka för ökande andelar gång-, cykel- och kollektivtrafik.

2. Klimatsmarta bostäder och lokaler

2.1 Klimatfrågan ska uppmärksammas i byggprocessen i samband med planering och markanvisningar.

2.2 Trähusbyggandet ska öka.

3. Klimatsmart och hälsosam mat

3.1 Matsvinnet ska minska.

3.2 Andelen vegetarisk mat ska öka.

Strategin för ekologisk hållbarhet innefattar även:

Vybild över älven med hus i bakgrunden

Hållbar användning av vattenmiljöer

I Trollhättan ska vi skydda och bevara sjöar och vattendrag med dess djur och växter samt deras livsmiljöer. Våra vatten ska vara välmående och i framtiden ska de ta emot mindre mängder näringsämnen och miljöstörande ämnen.

Närbild på blommor i förgrunden, höghus i bakgrunden

God boendemiljö och hållbar konsumtion

I Trollhättan ska vi främja grönområden och den biologiska mångfalden, det bidrar till både hälsa och livskvalitet. Vi ska må bra i våra byggnader och bullernivåerna ska vara godtagbara. Vid inköp väljer vi miljöanpassade varor och tjänster och

Ko som betar

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

I Trollhättan ska vi bevara och stärka den biologiska mångfalden. Myllret av växter och djurarter är en nödvändighet för att ekosystemen ska vara friska, kunna leverera de funktioner och nyttigheter som vi människor gynnas av eller är beroende

Senast granskad 2024-02-28 av FIAJOH