Hållbarhetspolicy

Trollhättans Stad arbetar för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling med utgångspunkt i de globala målen i Agenda 2030. Vår samhällsgemenskap präglas av tillit och närhet, där människors lika värde står i centrum. Trollhättan strävar efter att vara en interkulturell stad där vår mångfald blir en styrka.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi främjar en god miljö och jämlik hälsa för oss som bor och verkar i Trollhättan, där var och en lever ett gott liv utan orättfärdiga skillnader. Vi utgår från ett främjande och förebyggande förhållningssätt. Kretsloppstänkande och god hushållning med resurser är ledstjärnor i allt vi gör.

Det innebär att:

 • Vi verkar för ett öppet, jämställt och inkluderande samhälle och visar aktning för alla människors värdighet och rättigheter.
 • Alla medborgare får möjlighet att vara medskapande i samhällsutvecklingen, på så sätt stärks demokratin.
 • Vi arbetar för ett Trollhättan fritt från våld, där människor värnar om varandra och är trygga, såväl i hemmet som i det offentliga rummet.
 • Stadens arbete ska vara kunskapsbaserat och långsiktigt, och utgå från ett helhetsperspektiv, där alla våra verksamheter arbetar tillsammans mot samma mål.
 • Vi har modet att utveckla nya arbetssätt, men också mod att ompröva det vi gör idag för att få bästa resultat av vårt arbete.
 • Barnrättsperspektivet enligt barnrättslagen ska genomsyra alla politiska beslut och stärkas i alla verksamheter.
 • Vi bidrar till att förverkliga de nationella miljömålen.
 • Vi arbetar målmedvetet för att vara en förebild som nyskapande och pådrivande i miljöarbetet.
 • Vi minskar utsläppen av växthusgaser i överensstämmelse med Parisavtalet.
 • Vi ökar andelen inköpta ekologiska och närproducerade varor.
 • Vi stärker förutsättningarna för biologisk mångfald och integrerar ekosystemtjänster i våra beslut.
 • Vi verkar för en cirkulär ekonomi och en hållbar konsumtion.
 • Vi ställer miljökrav på leverantörer, partners och oss själva.
 • Vi ökar andelen inköpta ekologiska varor.
 • Vi arbetar med omställning till mer hållbara transportsystem, tillgängligt för alla.
 • Kommunen växer genom långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling.

 

Senast granskad 2021-06-04 av FIAJOH