Social hållbarhet

Trollhättans Stad ska sträva efter att vara en kommun där invånarna lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. Trollhättan ska vara en kommun där människors lika värde står i centrum. Trollhätteborna känner tillit och förtroende för varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Person
FolkhälsostrategJohanna Linnarsson 0520-49 79 70
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Detta är formuleringen av policyn för social hållbarhet som återfinns i Trollhättans Stads övergripande styrdokument Mål- och Resursplanen.

Trollhättans Stad arbetar aktivt för att stärka social hållbarhet och minska skillnaderna i hälsa. Många insatser som påverkar hälsan i befolkningen ingår i det primärkommunala ansvaret. Hur kommunen väljer att arbeta med bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp, miljö och natur har stor betydelse för trollhättebornas hälsa, likaså möjligheter till utbildning, arbete och umgänge med nära och kära. Arbetet i Trollhättans Stad utgår därför från verksamheternas grunduppdrag och hur detta skapar förutsättningar för social hållbarhet.

Utskottet för social hållbarhet

Utskottet för social hållbarhet i Trollhättans Stad är sedan 2015 ett permanent politiskt utskott under kommunstyrelsen.

Två broschyrer som ligger på ett bord

För ett jämlikt Trollhättan

Strategi för social hållbarhet För att ge en struktur i arbetet med social hållbarhet har Trollhättans Stad tagit fram den sociala hållbarhetsstrategin ”För ett jämlikt Trollhättan!” i samarbete med samtliga förvaltningar.

Social hållbarhet i fysisk planering

Trollhättans Stad satsar på att utveckla ett socialt hållbarhetstänk i fysisk planering. Detta gör vi genom att exempelvis fokusera på sociala aspekter såsom jämlikhet, jämställdhet, barnperspektiv, tillgänglighet,

Healthy Cities

Trollhättans Stad är medlem i det svenska Healthy Cities-nätverket som består av cirka 20 kommuner och regioner i landet som samverkar för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor hos invånarna.

Senast granskad 2017-10-16 av Katarina Loodh