Inkludering och integration

Trollhättans Stad arbetar brett och aktivt för att skapa förutsättningar för integration av alla kommuninvånare. Målet är att skapa en samhällsgemenskap med mångfald och inkludering som grund.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Inkludering och integration är en viktig del för utvecklingen av ett socialt hållbart samhälle, tillsammans med perspektiven folkhälsa och jämställdhet. Inkludering innebär att varje individ oavsett vem hen är ska ha lika möjlighet att vara delaktig i samhällets olika delar på lika villkor. För att inkludering ska vara möjligt krävs att ett samhälle och dess invånare präglas av öppenhet och tillgänglighet. Ordet integration kan förstås på många olika sätt, och det finns flera olika definitioner och tolkningar. Integration kan vara ett komplement till begreppet inkludering som ju omfattar alla människor, för att kunna lyfta ut de särskilda processer som syftar till att människor med utländsk bakgrund också blir inkluderade i det svenska samhället.

Integration finns i olika delar av samhället. Utöver delaktighet och inflytande kan det handla om till exempel arbetsmarknadsinriktade integrationsprocesser som utbildning, praktik, arbetsmarknadskunskap och nätverk. Det kan också handla om sociala integrationsprocesser som syftar till att skapa möten mellan människor och att bygga nya sociala relationer och nätverk. Civilsamhället är viktigt för den sociala integrationen och kan fungera som en brygga mellan människor med olika bakgrund. Båda dessa integrationsprocesser främjar en socialt hållbar samhällsutveckling både på samhälls- och individnivå.

Integration är alltid en flervägsprocess och ansvaret för integration kan aldrig falla enbart på en viss del av befolkningen eller samhället. För Trollhättan betyder detta att alla Trollhättebor har något att bidra med för att en lyckad integration ska bli verklighet. Det finns många olika sätt för Trollhättebor att engagera sig i integrationsarbetet och en positiv samhällsutveckling, men även hela Trollhättans Stads organisation arbetar på olika sätt med inkludering och integration.

Senast granskad 2021-03-01 av JOADEBLA