Folkhälsa

Folkhälsa handlar om hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt, psykiskt och socialt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige har sedan länge blivit allt bättre. Det finns dock skillnader i hälsa beroende på utbildningsnivå, socioekonomi, etnicitet, ålder och kön. Skillnaden i hälsa mellan olika grupper ökar. Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är en god och jämlik hälsa, där skillnaderna i hälsa mellan olika grupper minskar.

Pigga blommor som lyser upp i gräset

Vad påverkar folkhälsan?

Utvecklingen av hälsan i befolkningen är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. Folkhälsan påverkas av allt från strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället och av många

Pingviner som dansar

Samverkan

Många insatser som påverkar hälsan i befolkningen ingår i det primärkommunala ansvaret. Hur kommunen väljer att arbeta med bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp, miljö och natur har stor betydelse för trollhättebornas hälsa,

Närbild på en livboj

Hur arbetar vi med trygghet?

Trollhättans Stads brottsförebyggande arbete bygger på samverkan mellan kommunen, polisen och frivilligorganisationer. Grannsamverkan bedrivs i ett flertal bostadsområden.

Schematisk bild över hälsans bestämningsfaktorer

Hälsans bestämningsfaktorer

Om människors hälsa och livskvalitet ska påverkas i positiv riktning måste såväl livsvillkor som levnadsvanor förändras. 

Senast granskad 2017-09-12 av KATLOO