Healthy Cities

Trollhättans Stad är medlem och värdkommun i det svenska Healthy Cities-nätverket som består av cirka 20 kommuner och regioner i landet som samverkar för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor hos invånarna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det finns Healthy Cities-nätverk runt om i världen och i 30 europeiska länder. Gemensamt är att nätverken arbetar efter Världshälsoorganisationens (WHO:s) långsiktiga strategi Health 2020. Nätverken verkar också för att lyfta jämlik hälsa till den politiska dagordningen globalt. Arbetet utgår ifrån Agenda 2030:s 17 mål för hållbar utveckling.

Kärnan i Healthy Cities arbete är Agenda 2030 mål 3 som handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv samt verka för alla människors välbefinnande. För att verka för jämlik folkhälsa, social hållbarhet och bidra till att de globala hållbarhetsmålen uppnås arbetar vi i grupper:

  • Strategisk grupp. Nätverket har en strategisk grupp som arbetar med utmaningar i organisationer, styrsystem, uppföljning och utvärdering ur ett helhetsperspektiv. Här deltar samtliga medlemmar med representanter.
  • Temagrupp för hälsosam samhällsplanering. En grupp som funnits länge är gruppen för hälsosam samhällsplanering. Syftet med gruppen är att sammanföra folkhälsostrateger och stadsplanerare för erfarenhets- och kunskapsut­byten inom området stadsplanering.

Utöver ovanstående exempel arbetar vi även i mer tillfälliga grupper.

Läs mer om svenska Healthy Cities-nätverket

Senast granskad 2021-06-04 av FIAJOH