Social hållbarhet i fysisk planering

Trollhättans Stad satsar på att utveckla ett socialt hållbarhetstänk i fysisk planering. Detta gör vi genom att exempelvis fokusera på sociala aspekter såsom jämlikhet, jämställdhet, barnperspektiv, tillgänglighet, tillgång till parkmark, möjlighet till fritidsutövning, lekplatser, trygghet och trafiksäkerhet, inkludering och delaktighet med mera.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Social konsekvensanalys (SKA)

En social konsekvensanalys (SKA) är ett sätt att arbeta med den sociala dimensionen i planeringsprocessen. En SKA redogör för och analyserar konsekvenser som ett förslag skulle kunna medföra om det realiseras. En förändring kan få väldigt olika konsekvenser för olika grupper av människor, vilket behöver synliggöras. Därför är det viktigt att löpande i arbetet med sociala aspekter utgå från och ta hänsyn till olika målgruppers behov. Syftet är att öka kunskapen om platsen och identifiera viktiga sociala aspekter.

Senast granskad 2021-06-04 av JOADEBLA