Vybild över älven med hus i bakgrunden

Hållbar användning av vattenmiljöer

I Trollhättan ska vi skydda och bevara sjöar och vattendrag med dess djur och växter samt deras livsmiljöer. Våra vatten ska vara välmående och i framtiden ska de ta emot mindre mängder näringsämnen och miljöstörande ämnen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Välmående sjöar och vattendrag ger förutsättningar till friluftsliv samtidigt som de oftast uppvisar en stor biologisk mångfald. Våra vatten är också viktiga för landskapets ekologiska och vattenhållande funktion.Samtidigt är vatten vårt viktigaste livsmedel. Väl-mående sjöar och vattendrag är av stor betydelse för att kunna nyttja vattnet som råvara till dricksvatten.

Ekologiska kantzoner längs sjöar och vattendrag kan medföra många positiva effekter. De bidrar till bland annat till en ökad artrikedom. I samband med stadens fysiska planering för bostäder, verksamheter eller infrastruktur finns möjlighet att avsätta sådana kantzoner.

Dagvatten. Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten för med sig ämnen som kan skada växt- och djurliv i recipienten. Vattendirektivets fokus på recipientstatus medför att staden redan i samhällsbyggnadsprocessen behöver ta ställning till dagvattnets kvalitet och behov av rening.

I Trollhättan ska vi ha:                                 

4 Välmående sjöar och vattendrag

4.1 Artrikedomen i och kring vattenförekomster ska bibehållas eller öka.

5. Hållbara och kretsloppsanpassade avloppslösningar

5.1 Fosfor ska prioriteras vad gäller kretsloppsanpassning.

5.2 Hållbar dagvattenhantering ska tillämpas

Strategin för ekologisk hållbarhet innefattar även:

Djupblå himmel med vita molntussar

Minskad klimatpåverkan och ren luft

Trollhättan ska vara ledande i omställningen till hållbara drivmedel och resurseffektiva transporter. Luftkvalitén i Trollhättan ska fortsätta hålla sig väl under riktlinjer för god luft även när staden växer och blir tätare.

Ko som betar

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

I Trollhättan ska vi bevara och stärka den biologiska mångfalden. Myllret av växter och djurarter är en nödvändighet för att ekosystemen ska vara friska, kunna leverera de funktioner och nyttigheter som vi människor gynnas av eller är beroende

Närbild på blommor i förgrunden, höghus i bakgrunden

God boendemiljö och hållbar konsumtion

I Trollhättan ska vi främja grönområden och den biologiska mångfalden, det bidrar till både hälsa och livskvalitet. Vi ska må bra i våra byggnader och bullernivåerna ska vara godtagbara. Vid inköp väljer vi miljöanpassade varor och tjänster och

Senast granskad 2024-02-28 av FIAJOH