Vybild över älven med hus i bakgrunden

Hållbar användning av vattenmiljöer

Tillgång till rent och friskt vatten är en förutsättning för vår rekreation, friluftsliv, livsmedels- och dricksvattenproduktion. Väl gjorda val av varor och material tillsammans med en god avfallshantering gör att uppkomsten av skräp både i sjöar, vattendrag och havet kan minska.

Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Vi behöver också skydda och bevara vattenlevande djur och växter liksom deras livsmiljöer. Det största problemet för Trollhättans vattenområden är övergödning och höga halter av miljöfarliga ämnen. Övergödningen är också globalt sett ett av de områden där de planetära gränserna överskrids. 

Senast granskad 2018-02-16 av Katarina Loodh