Ko som betar

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

I Trollhättan ska vi bevara och stärka den biologiska mångfalden. Myllret av växter och djurarter är en nödvändighet för att ekosystemen ska vara friska, kunna leverera de funktioner och nyttigheter som vi människor gynnas av eller är beroende av. Fungerande ekosystem ger oss luften vi andas, maten vi äter och vattnet vi dricker

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I Trollhättan vill vi att de gröna och blå strukturerna ska vara tillgångar för invånarnas välbefinnande och finnas som en framtida resurs. I naturen finns många biologiska värden men också kulturella, sociala och rekreativa värden. De påverkar i hög grad trollhättebornas hälsa, livskvalitet och möjligheten till upplevelser. I grönområden finns möjlighet till många olika aktiviteter och många parker och naturområden fungerar som mötesplatser.

I Trollhättan ska vi ha:                 

6. En rik biologisk mångfald och en väl fungerande grön infrastruktur.

6.1 Områden med höga naturvärden ska finnas kvar och deras värden ska helst öka. 

6.2 Arealen hyggesfritt skogsbruk ska öka.

6.3 Särskilt skyddsvärda träd ska bevaras. 

6.4 I tätorterna ska blomrika miljöer för pollinerare öka.

6.5 Spridningen av invasiva arter ska motverkas.

6.6 Byggande på brukningsvärd jordbruksmark bör undvikas.

Strategin för ekologisk hållbarhet innefattar även:

Djupblå himmel med vita molntussar

Minskad klimatpåverkan och ren luft

Trollhättan ska vara ledande i omställningen till hållbara drivmedel och resurseffektiva transporter. Luftkvalitén i Trollhättan ska fortsätta hålla sig väl under riktlinjer för god luft även när staden växer och blir tätare.

Vybild över älven med hus i bakgrunden

Hållbar användning av vattenmiljöer

I Trollhättan ska vi skydda och bevara sjöar och vattendrag med dess djur och växter samt deras livsmiljöer. Våra vatten ska vara välmående och i framtiden ska de ta emot mindre mängder näringsämnen och miljöstörande ämnen.

Närbild på blommor i förgrunden, höghus i bakgrunden

God boendemiljö och hållbar konsumtion

I Trollhättan ska vi främja grönområden och den biologiska mångfalden, det bidrar till både hälsa och livskvalitet. Vi ska må bra i våra byggnader och bullernivåerna ska vara godtagbara. Vid inköp väljer vi miljöanpassade varor och tjänster och

Senast granskad 2024-02-28 av FIAJOH