Närbild på blommor i förgrunden, höghus i bakgrunden

God boendemiljö och hållbar konsumtion

I Trollhättan ska vi främja grönområden och den biologiska mångfalden, det bidrar till både hälsa och livskvalitet. Vi ska må bra i våra byggnader och bullernivåerna ska vara godtagbara. Vid inköp väljer vi miljöanpassade varor och tjänster och andelen ekologiska livsmedel ökar i den offentliga verksamheten. Vi utbildar för ett livslångt lärande för en hållbar utveckling så att både globala och nationella miljömål kan uppnås.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I Trollhättan finns fantastiska möjligheter till rekreation och friluftsliv. I takt med att trollhätteborna blir fler och bebyggelsen utökas och förtätas blir utmaningarna om hur samhällena ska planeras och utformas stora. Förtätningen behöver kombineras med möjlighet till rekreation, bevarande och en utökad biologisk mångfald.

Hållbar konsumtion. Det sätt på vilket människor och miljö utsätts för farliga kemiska ämnen hänger, liksom flera av nutidens andra stora miljöproblem, ihop med våra konsumtions- och produktionsmönster. Staden kan via sina inköp välja resurseffektiva varor och tjänster med låg hälso- och miljöpåverkan.

Ekologiska livsmedel. Marknaden för ekologiska produkter växer stadigt och offentlig sektors konsumtion av ekologiska livsmedel är ett sätt att ge förutsättningar för biologisk mångfald. Genom att fokusera på ekologiskt producerade livsmedel påverkas flera miljömål i positv riktning.

Lärande för hållbar utveckling. Ett livslångt lärande är en viktig del för att uppnå den samhällsomställning som krävs för att nå både de svenska miljömålen och de globala målen för en hållbar utveckling.

I Trollhättan ska vi ha:

7. Hållbara och gröna tätorter.

7.1 Grönområden och gröna stråk ska utvecklas så att alla invånare har tillgång till grönområden.

7.2 När grönkonsekvensbedömningar visar på höga sociala värden ska dessa kompenseras i samband med exploatering.

7.3 Dagvatten ska används som ett estetiskt inslag i stadsbilden.

7.4 Värdet av ekosystemtjänster ska uppmärksammas i den fysiska planeringen.

8. Goda förutsättningarna för friluftsliv och rekreation.

8.1 Bevara och utveckla värdefulla friluftsområden.

9. En hållbar konsumtion

9.1 Varor och tjänster som köps in ska uppfylla höga kemikalie- och miljökrav.

9.2 Uppkomsten av avfall ska minska i enlighet med den så kallade avfallstrappan.

10. Hög andel ekologiska livsmedel.

10.1 Andelen ekologiska livsmedel ska öka och vara 60 % år 2030.

10.2 Möjlighet ska finnas i livsmedelsupphandling att komplettera med närproducerade livsmedel.

11. I Trollhättan ska vi utbilda och lära för en hållbar utveckling.

11.1 Lärandet ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling

Strategin för ekologisk hållbarhet innefattar även:

Djupblå himmel med vita molntussar

Minskad klimatpåverkan och ren luft

Trollhättan ska vara ledande i omställningen till hållbara drivmedel och resurseffektiva transporter. Luftkvalitén i Trollhättan ska fortsätta hålla sig väl under riktlinjer för god luft även när staden växer och blir tätare.

Vybild över älven med hus i bakgrunden

Hållbar användning av vattenmiljöer

I Trollhättan ska vi skydda och bevara sjöar och vattendrag med dess djur och växter samt deras livsmiljöer. Våra vatten ska vara välmående och i framtiden ska de ta emot mindre mängder näringsämnen och miljöstörande ämnen.

Ko som betar

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap

I Trollhättan ska vi bevara och stärka den biologiska mångfalden. Myllret av växter och djurarter är en nödvändighet för att ekosystemen ska vara friska, kunna leverera de funktioner och nyttigheter som vi människor gynnas av eller är beroende

Senast granskad 2024-02-28 av FIAJOH