Foto på odling i stad

Stadsodling

Tänk att få njuta av sina egenodlade grönsaker som växt fram mitt i stan. Att stadsodla är positivt ur flera olika aspekter: stadsbilden blir grönare, luften blir friskare, outnyttjade platser tas till vara på och DU kan få din egen trädgård.

Person
Landskapsingenjör Sebastian Runander 0520-49 53 50
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

VAD ÄR STADSODLING?

En stadsodling kan vara blommor på balkongen, kryddodlingen i köksfönstret eller rabatten i villaträdgården. Det kan också vara en allmän yta där du tillsammans med din förening kan få en plats att odla på. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill uppmuntra till stadsodling och ge alla invånare förutsättningen att få odla i Trollhättan. Därför upplåter vi allmän platsmark för just stadsodling där det passar in i stadsmiljön.

VARFÖR STADSODLA?

 • Odling är något som alla kan delta i och skapar nya mötesplatser för människor.
 • Stadsodling skapar förutsättningar för ekologiska och närodlade råvaror till fler människor och uppmuntrar till ett hållbart leverne.
 • Staden blir vackrare och grönare av stadsodling.
 • Stadsodling gör så att människor, djur och växter mår bättre: luften blir renare.
 • Stadsodling är bra för biologisk mångfald och hjälper oss att bevara ett rikt insektsliv i staden.
 • Genom stadsodling tas outnyttjad mark tillvara på. 

STADSODLING PÅ ALLMÄN PLATSMARK

Allmän platsmark är den mark som ägs av staden och som är till för allmänheten. Det kan vara parker, torg, lekplatser med mera. Samhällsbyggnadsförvaltningen avgör vilka platser som lämpar sig för stadsodling, därför ska alla som vill stadsodla skicka in en ansökan till oss. När du skickar din ansökan till oss väljer du ett förslag på var du vill ha din stadsodling och sedan tar vi ställning till det förslaget.

HUR GÖR JAG FÖR ATT STADSODLA?

För att få stadsodla på allmän platsmark måste ansökan göras genom en organisation eller förening. Om du som privatperson vill odla och inte är med i någon förening eller organisation finns stadsodlingsföreningar i Trollhättan som välkomnar alla som vill odla: läs mer om Trestad Stadsodling här. Gör sedan så här:

 • Läs igenom riktlinjerna för stadsodling innan er förening eller organisation ansöker.
 • Skicka in föreningens ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen genom E-tjänst eller blankett.
 • Om platsen som föreslagits för odlingen ligger inom ett område som inte är allmän platsmark så är det markägaren som avgör om stadsodling är tillåtet eller inte. Om du ansöker via E-tjänsten finns en karta över markägandet i staden.
 • När föreningens plats för stadsodling blivit godkänd måste föreningen söka tillstånd hos polisen
 • Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter
 • När godkännandet från polisen kommit så är det bara att börja odla enligt de riktlinjer som finns :)

STADSODLINGSBIDRAG

Trollhättans Stad har infört ett stadsodlingsbidrag för att stimulera, uppmuntra och stödja olika odlingsinitiativ i Trollhättan. Bidraget kan sökas av föreningar som en delfinansiering i uppstarten av ett odlingsprojekt som främjar ekologiska, småskaliga och bostadsnära odlingar i Trollhättan. Odlingen ska bidra till att vi får en grönare stad och öka människors möjlighet och intresse att engagera sig i sitt närområde. Bidraget kan endast sökas för projekt som bedrivs på Trollhättans Stads mark.

Blankett för ansökan om stadsodlingsbidrag

FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

Då är ni välkomna att kontakta oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
samhallsbyggnad@trollhattan.se

Relaterad information

Broschyr: Stadsodling

Senast granskad 2018-04-16 av Katarina Loodh