Bilden visar en grön vattenkanna som vattnar en grön planta. Bilden är animerad.

Riktlinjer för stadsodling

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Riktlinjer för stadsodling i Trollhättans stad

Dessa riktlinjer har tagits fram för att möjliggöra och uppmuntra till stadsnära odling i Trollhättans Stad.

Allmän platsmark

Allmän platsmark får enligt lag inte göras otillgänglig för allmänheten. Detta betyder att man inte får stängsla in ett odlingsområde på allmän plats. I plan- och bygglagen finns inga hinder för att odla på allmän platsmark; park eller natur. Att göra en avgränsning med häckar, stängsel eller dylikt som stänger ute allmänheten, är inte tillåtet.

Vem får odla på allmän plats?

Kommunen kommer endast att teckna avtal för odling på allmän plats med föreningar eller organisationer, och inte med enskilda personer. Inom föreningen/organisationen ska ansvarig kontaktperson/kontaktpersoner utses. Det är sedan föreningens/organisationens ansvar att organisera odlingen och ansvara för att de enskilda odlarna inom föreningen/organisationen följer gällande lagar, regler, riktlinjer och annat som anges i ett upprättat avtal mellan kommunen och föreningen/organisationen.

Områden som kan bli aktuella för odling

Trollhättans Stad har generellt sett en positiv inställning till att befintlig parkmark utnyttjas till odling och vill uppmuntra stadsnära odling på parkmark. Odlingsföreningar/odlingsorganisationer uppmuntras att själva föreslå en plats där de skulle vilja tillämpa stadsodling, vilken sedan kommer att lämplighetsbedömas och utvärderas av Gatu-Parkkontoret och övriga berörda instanser innan beslut tas. Området måste ligga minst 5 m från allmän väg och minst 10 m från närmsta bebyggelse. Exempel på områden som inte kan bli aktuella för odling är kommunens anlagda ”finparker” samt områden som är av betydelse för allmänhetens lek och spontanidrott. Om platsen för odling som har föreslagits inte ligger på allmän platsmark så är det markägaren som avgör om stadsodling är tillåtet eller inte.

Typ av odling

Inom den upplåtna odlingsytan får det odlas blommor, kryddor, bär, grönsaker, rotfrukter och dylikt. Annuella (ettåriga) växter rekommenderas då platsupplåtelse för stadsodling görs för ett år i taget, därmed kan man inte garantera att fleråriga växter och grödor kommer att få stå kvar under nästkommande år. Det är inte tillåtet att odla växter och grödor som enligt lag är förbjudna eller som anses vara olämpliga. Det är föreningens/organisationens ansvar att inte heller odla växter eller grödor som räknas till (främmande) invasiva arter. För mer information och lista över invasiva arter, gå in på länken till artdatabanken längst ner.

Drivbänkar och täckning av odlingsytor

Drivbänk får uppföras men får inte utformas så att skada på människor och/eller djur kan föreligga. Glas är inte tillåtet på grund av risken för glasskärvor.

Gödsling och bekämpningsmedel

Konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel får inte användas vid odlingen. Enligt Miljöbalkens 2 kapitlet Allmänna hänsynsregler ska alla som bedriver, eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, undvika att använda sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Föreningen/organisationen ska se till att övergödning inte sker så att gödningen urlakas. Väl brunnen naturgödsel, till exempel på plats egentillverkad kompost, är tillåten och ska grävas ner direkt vid utläggning. Länk till Miljöbalken finns längst ner.

Sophämtning

För den kommunala avfallshanteringen gäller dels bestämmelserna i Miljöbalken, dels till Miljöbalkens underliggande förordningar som andra lagrum rörande avfallsområdet. Utsättning av sopkärl ska först godkännas av Gatu-Parkkontoret. Sedan kan ansökan om sophämtning göras till Trollhättan Energi AB. Avfall ska förvaras och hämtas i den typ av avfallsbehållare som föreskrivs. Avser föreningen/organisationen att ta hand om avfallet själva, exempelvis att samtligt avfall slängs i egna sopkärl hemma, behöver ingen ansökan om avfallshantering göras.

Nedskräpning

Miljöbalkens materiella regler om nedskräpning, 15 kapitlet, säger att ingen får skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

Försäljning

Enligt Plan- och bygglagen får stadsodling endast bedrivas icke kommersiellt. Dock får viss försäljning av överskott ske, så länge det är inom ramen för Skatteverkets regler om inkomst av hobby. Tillställningar så som skördefester, växtbytardagar och liknande är tillåtna.

Kommunens ansvar

Avtal

Kommunen ansvarar för upprättande av avtal mellan kommunen och odlarföreningen/odlarorganisationen. På Gatu-Parkkontoret är landskapsingenjören ansvarig för kontakterna med föreningarna/organisationerna. Denna person kan också hjälpa till med informationsgenomgångar gällande riktlinjerna. Förutom detta avtal krävs även polistillstånd för användande av allmän plats, så kallad platsupplåtelse, som föreningen/organisationen ska söka själva. Platsupplåtelse måste också sökas på nytt varje år innan det befintliga tillståndet går ut.

Avveckling av verksamheten

Om odlingsverksamheten inte sköts och ger anledning till upprepade klagomål från medborgare och närboende har kommunen rätt att avveckla odlingsområdet efter samråd med berörd förening/organisation. Är föreningen/organisationen inte nåbar har kommunen rätt att avveckla odlingsområdet efter 30 dagar från det datumet kommunen försökte få kontakt med föreningen/organisationen.

Odlarföreningens/odlarorganisationens ansvar

Iordningställande av området

Föreningen/organisationen ansvarar för ytterligare önskat iordningställande av området efter kommunens grovbearbetning av området, så som exempelvis avgränsning av odlingsytor och odlingsbäddar.

Ansvar för ordning och reda

Föreningen/organisationen ansvarar för att gällande lagar, regler och riktlinjer följs inom odlingsområdet. Föreningen/organisationen ansvarar under odlingsperioden för att odlingsområdet med eventuella odlingsbänkar med mera är i sådant skick att skada på människor, djur och miljö inte föreligger. Även under perioden då inte odling är aktuellt ska föreningen/organisationen hålla koll på odlingsområdet och se till att det är rent och prydligt samt att skada på människor, djur och miljö inte föreligger. Alla objekt som har införskaffats till odlingen avlägsnas efter en eventuell avveckling av verksamheten. Om vandalisering eller annan typ av förstörelse av odlingsområdet sker så är det föreningens/organisationens ansvar att städa upp och återställa odlingsområdet. Det är också upp till föreningen/organisationen att göra en polisanmälan om vandalism om så önskas.

Vatten

Föreningen/organisationen ansvarar för och bekostar bevattning av odlingsområdet. Uppsamling av regnvatten kan med fördel göras i lämpliga kärl.

Renhållning

Föreningen/organisationen ansvarar och bekostar samtliga åtgärder och all annan typ av renhållning som behövs för att området ska vara prydligt och välskött.

Sanitära faciliteter

Odlingarna är belägna stadsnära och nära bostäder där sanitära faciliteter generellt inte anses behöva ordnas ytterligare.

Trafik

Inga transporter med bil, traktor eller dylikt får ske utanför allmän gata/väg. Gräsytor eller gång- och cykelväg får inte användas som körväg. Eventuella körskador klassas som skadegörelse på allmän plats/platsmark. Parkering får endast ske på anvisad plats. Skulle föreningens/organisationens medlemmar orsaka körskador på kommunens mark kommer kommunen göra en återställning av den skadade ytan och fakturera kostnaden till föreningen/organisationen.

Avveckling av verksamheten

Om föreningen/organisationen vill avveckla odlingen inom det upplåtna området så ansvarar föreningen/organisationen för att området återställs till ursprungligt skick eller på sådant sätt som överenskommes med kommunen. Allt material så som drivbänkar, odlingslådor med mera ska tas omhand vid en eventuell avveckling av odlingsytan. Kontaktpersonen, eller person utsedd av kontaktpersonen, ska anmäla till Gatu-parkkontoret om att en avveckling har gjorts. Detta för att ansvarig kontaktperson hos Gatu-parkkontoret ska kunna hålla koll på vilka odlingar som är aktiva.

Överlåtelse

Om kontaktperson för föreningen/organisationen byts ut skall detta anmälas till ansvarig hos Gatu-Parkkontoret till ett av adressalternativen nedan.

Senast granskad 2020-07-08 av YVOSTR