Bilden visar olika valörer av svenska sedlar

Riktlinjer för stadsodlingsbidrag

Trollhättans Stad har infört ett stadsodlingsbidrag för att stimulera, uppmuntra och stödja olika odlingsinitiativ i Trollhättan. Bidraget kan sökas av föreningar som en delfinansiering i uppstarten av ett odlingsprojekt som främjar ekologiska, småskaliga och bostadsnära odlingar i Trollhättan. Odlingen ska bidra till att vi får en grönare stad och öka människors möjlighet och intresse att engagera sig i sitt närområde.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bidraget kan endast sökas för projekt som bedrivs på Trollhättans Stads mark, där Gatu-Parkkontoret är förvaltare. Om stadsodling som godkänns på annan mark (där Gatu-Parkkontoret inte är förvaltare) kan Gatu-Parkkontoret ändå godkänna bidragsansökan.

Målet är att fler och nya odlare och odlingar ska ge glädje och kunskap om odling men också öka kontakten mellan generationer. Även att öka kontakten mellan människor från olika delar av staden och världen, och genom detta skapa fler mötesplatser runt om i Trollhättan.

Bidrag kan sökas för:

 • Iordningställande av ett nytt odlingsområde
 • Inköp av utrustning så som pallkragar, vattenslang, redskap med mera
 • Inköp av material så som jord, fröer, blommor med mera
 • Odlingsprojekt som sprider kunskap om ekologisk odling, biologisk mångfald samt som når nya grupper av odlingsintresserade

Bidrag kan inte sökas för:

 • Lönekostnader och löpande verksamhetskostnader
 • Kommersiella och vinstdrivande odlingsprojekt
 • Kostnader för förstudier och utredningar
 • Inhägnande åtgärder så som staket, stängsel, häckar med mera

Avtal om stadsodlingsbidrag kan endast sökas efter att man har fått sin ansökan om stadsodling godkänd. Går ansökan via e-tjänsten så skickas det automatiskt ut ett meddelande om när det går att söka bidrag. En ekonomisk sammanställning, där kostnader för uppstarten av stadsodlingen, ska bifogas som underlag till detta avtal. Bidrag betalas ut upp till 500 SEK per projekt och kan endast sökas en gång för respektive projekt. Det är alltså inte ett bidrag som går att söka på nytt varje år. En och samma förening/organisation kan ha fler projekt på olika platser och kan därmed få bidrag på upp till 500 SEK för respektive projekt.

Föreningar/organisationer som ansöker om bidrag ska ta avstånd från diskriminerande attityder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet eller annan trosuppfattning, ålder, språk, sexuell läggning eller funktionsvariation.

Bidrag beviljas under förutsättning att projektet genomförs så som beskrivits i ansökan om stadsodling. Samhällsbyggnadsförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna ansökningar och kan i efterhand komma att begära in förtydligande av uppgifter eller granska uppgifter som ligger till grund för bidraget.

Den som har fått bidrag kan bli skyldig att återbetala hela eller delar av bidraget om:

 • Projektet läggs ner
 • Projektet ändras mot vad som är beskrivet i ansökan utan att ansvarig hos Gatu-Parkkontoret har godkänt förändringen
 • Bidraget används på annat sätt än vad som har beskrivits i den ekonomiska sammanställningen, utan att ansvarig hos Gatu-Parkkontoret har godkänt förändringen

Så här ansöker du om bidrag

Via e-tjänsten skanna in och bifoga:

 • Ekonomisk sammanställning
 • Kvitton på inköpt material

Via post:

 • skriv ut blanketten i två exemplar
 • fyll i de efterfrågade uppgifterna 
 • signera
 • skicka med en ekonomisk sammanställning samt kvitton på inköpt material till: Trollhättans Stad, Gatu-Parkkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 461 83 Trollhättan
 • märk kuvertet med "Stadsodlingsbidrag"
 • glöm inte att uppge din adress eller e-postadress, så att vi kan återkoppla till dig

Vid frågor kontakta ansvarig landskapsingenjör på telefonnummer 0520-49 53 50

Senast granskad 2020-07-20 av CLASBEN