Fladdermus på en trädstam.

Fladdermöss i kommunen

Vi har en relativt rik fladdermusfauna i kommunen. Tio av Sveriges 19 arter har hittats. Göta älv och dess dalgång är särskilt betydelsefull.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Många fladdermöss utmed älven

Under 2015 och 2016 inventerade Miljökontoret fladdermöss på 20 områden i kommunen. Till vår hjälp för att inventera anlitade vi företaget Naturcentrum, som är experter på fladdermöss.

Hunnebergs sydbrant var en de artrikaste områdena med åtta arter. Alla områden som låg vid eller i närheten av älven visade sig också vara artrika. Till exempel Älvabo och Knorren. Områden som låg längre bort från älven och där det var mer barrskog hade generellt sett färre arter.

Det var också många individer i områdena nära älven. Sannolikt kan art- och individrikedomen delvis förklaras med att det i älven kläcks många myggor och sländor. Den goda tillgången på föda och lämpliga lövskogar gör miljön vid älven betydelsefull.

Sällsynt dammfladdermus

Sammanlagt hittades tio olika arter. Vanligast var nordfladdermus, dvärgpipistrell och vattenfladdermus. Andra arter som var ganska vanliga var större brunfladdermus, gråskimlig fladdermus och mustasch-/tajgafladdermus. Den större brunfladdermusen och den gråskimliga fladdermusen verkar vara starkt knutna till älven.

En annan art som också verkar vara knuten till älven, men som är mycket sällsynt är dammfladdermusen. Vid Knorren noterades den söka föda över älvens öppna vattenyta vid flera tillfällen. Arten är idag starkt hotad i Sverige. 

Rapport: Inventering av fladdermöss i Trollhättans kommun 2015-2016

LONA-logotype. Länsstyrelsen medfinansierar lokalt naturvårdsprojekt.Inventeringen har varit ett projekt tillsammans med Vänersborgs kommun. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård har medfinansierat inventeringen.

Fladdermöss i Vänersborgs kommun

Allmänt om fladdermöss

I Sverige finns 19 fladdermusarter, vilket är en fjärdedel av alla däggdjursarter i landet. De är en av jordens äldsta djurgrupper och ekologiskt viktiga. Alla fladdermöss i Sverige äter insekter och bidrar på så sätt att hålla nere mängden skadeinsekter i vår miljö. De är skyddade och får inte fångas, dödas eller skadas. Läs mer om dem på Naturvårdsverkets hemsida:

Naturvårdsverkets hemsida om fladdermöss

Senast granskad 2023-03-13 av JEAWAD