Hustak i centrala Trollhättan med Hunneberg och himmel i bakgrunden

Trollhättan utvecklas för framtiden


Framtidens hållbara Trollhättan tar form just nu.
Vår stad är ständigt i rörelse. Den utvecklas och förändras för att det ska bli ännu bättre för alla att bo, leva och verka här. På den här sidan hittar du projekten och planerna som ska ta oss dit.

 

Senaste nyheterna

Fem personer och två hundar på ett gärde.

Multibana på gång i Strömslund

Våren 2025 beräknas en aktivitetsbana, dirtbike-bana och en pumptrack-bana stå klar i Strömslund.

22 april 2024
Bild på Villa Elfhög och Elfhögsstigen i Trollhättan

Sprängarbeten nattetid vid Elfhögsstigen 1-17 april

Den 1-17 april genomförs sprängarbeten nattetid vid Elfhögsstigen och Villa Elfhög, då Elfhögsstigen måste flyttas som en del av utvecklingen i området. På grund av närheten till järnvägen tillåter Trafikverket endast sprängningarna under natten

26 mars 2024
Illustration med kanin, träd och en rabatt och en skylt där det står "Invigning av trädgårdslandets lekplats"

Snart invigs Trollhättans nya temalekplats: Trädgårdslandets lekplats

Nu är vi snart i mål med ombyggnationen av lekplatsen i Storegårdsparken. Och det är inte en vanlig upprustning som gjorts, utan en omvandling till en ny temalekplats. Fredagen den 29 mars invigs Trädgårdslandets lekplats.

13 mars 2024
Anna med en fluga i handen och barn som tittar på föreställningen

Teatersaga om biologisk mångfald på turné i Trollhättans förskolor

Trädgårdsmästaren och äppelmysteriet är teatersagan som ska få förskolebarnen i Trollhättan att närma sig naturen och våra livsviktiga pollinatörer, som ett steg att sprida kunskap om biologisk mångfald.

12 mars 2024
 
 

Pågående projekt

 

Trafik, gatumiljö och cykling

Rad med asfalteringsmaskiner

Asfaltering

Varje år utför många asfalteringsprojekt, dels för att underhålla stadens gator och vägar men också för att återställa platser där det till exempel grävts i gatorna i andra projekt.

Visualiseringsbild av den norra dragningen för nya slussar

Ny slussled i Trollhättan

Regeringen beslutade år 2018 att ge Trafikverket och Sjöfartsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga nya slussar i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet. Byggstarten i Trollhättan skulle kunna ske år 2027/2028.

Stenmur i Bergslagsparken med texten "Trollhättan" som är belyst

Tryggare offentliga platser: åtgärder 2023

Under 2023/2024 gör vi extra åtgärder och satsningar för att stärka tryggheten på offentliga platser runt om i Trollhättan.

Kungsportsvägen i Trollhättan under ombyggnation

Ombyggnation av Kungsportsvägen

Under 2023/2024 bygger vi om Kungsportsvägen efter att nya Hjulkvarnelundsvägen blivit klar. Samtidigt utför Trollhättan Energi arbeten längs vägen.

Bilden visar Hjortmosseporten i Trollhättan

Rivning av Hjortmosseporten och byggnation av ny gång- och cykelbana

Under 2024 rivs Hjortmosseporten för att skapa plats för en ny gång- och cykelbana längs gatan och även en anslutning upp till banvallen.

Slåttervägen i Trollhättan under ombyggnation

Ny gång- och cykelväg på Slåttervägen

Under 2023 bygger vi en ny gång- och cykelväg på Slåttervägen. Samtidigt tillgänglighetsanpassas busshållplatser längs sträckan.

Visualiseringsbild över hur Kungsgatan kan se ut efter ombyggnation

Ombyggnation av Kungsgatan

Nu är det dags att bygga om Kungsgatan! Planen är att omvandla gågatan till en tydlig park- och paradgata, med gångstråk, plats att sitta, uterum för arbete och socialt umgänge. Det blir en nära nog bilfri gata, anpassad för gångtrafikanter och cyklister.

Par med vagn i busshållplats

Förbättringar av busshållplatser 2024

Varje år förbättrar vi ett antal hållplatser runt om i Trollhättan. Läs mer om varför, hur och vilka projekt som är aktuella under 2024.

 

Kultur, fritid, park och grönområden

Barn sitter på hästar på en ridanläggning.

Upprustning ridanläggningar

Trollhättans Stad arbetar med upprustning av ridanläggningarna Ängens Gård och Stommens Gård.

Stenmur i Bergslagsparken med texten "Trollhättan" som är belyst

Tryggare offentliga platser: åtgärder 2023

Under 2023/2024 gör vi extra åtgärder och satsningar för att stärka tryggheten på offentliga platser runt om i Trollhättan.

Barn i idrottshall

Ny idrottshall i Skogshöjden

Runt 2026 planeras det att en ny idrottshall ska stå klar vid Skogshöjdens fritidsanläggning.

Personer går genom entré till Folkets Park.

Stadsparken växer fram

I januari 2021 startade arbetet med Trollhättans nya stadspark. Området som berörs är Folkets Park och Lunnen, det grönområde som ligger intill Folkets Park. Arbetet med Folkets Park blev klart 2021, och under 2022 påbörjades etapp 2 med huvudfokus

Ombyggnation av lekplatsen i Storegårdsparken

Äntligen har det blivit dags - i höst rustar vi upp och utvecklar lekplatsen i Storegårdsparken. Lekplatsen omvandlas från en områdeslekplats till en utflyktslekplats med tema där fokus är odling, biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet.

 

Klimat, miljö och biologisk mångfald

Grönska i naturen

Räkna med grönt

Trollhättans Stads nuvarande modell för framräknande av grönytefaktor revideras och utvecklas till att premiera åtgärder som ökar förutsättningar för biologisk mångfald.

Bild på villaträdgård och en skylt med texten: ”Vi boostar vår trädgård för biologisk mångfald”

Boosta(d) med natur

I det är projektet strävar vi efter att öka den biologiska mångfalden i Trollhättan genom att engagera privatpersoner, företag och organisationer.

Blåvinge fjäril

Grönplan för Trollhättans tätorter

En grönplan för Trollhättans tätorter ska tas fram som ett underlag i kommunens planering.

En bild på ett insektshotell med grönska runt omkring

Gröna tak och insektshotell

Tillsammans med Trollhättan Energi anlägger vi gröna tak, insektshotell och informationsskyltar i Trollhättans tätort.

Förprojektering för cirkulär masshantering för en klimatneutral samhällsbyggnadssektor

Projektet innebär nästa steg för en kommunkoncernsövergripande omställning till cirkulär masshantering. Detta kommer minska kostnader och koldioxidutsläpp samt främja hållbar resurshushållning genom ökat återbruk.

Ängsmark med symbol av illustrerade djur och växter med texten "för biologisk mångfald i Trollhättan"

Inventering av skötta gräsytor

Tillsammans med Eidar och Kraftstaden låter vi gräset växa på utvalda ytor för att undersöka om en anpassad skötsel av dem kan bidra till en ökad artmångfald.

Personal från Trollhättans Stad, Kraftstaden och Eidar vid förskolan Soluret, som är en av 10 utvalda förskolor i projektet Gröna skolgårdar.

Grönare skolgårdar

I ett samarbete med de kommunala bolagen Eidar och Kraftstaden ska vi öka den biologiska mångfalden på förskolor och skolor.

Bild på skog

Trädinventering med hjälp av AI (T.AI.TRÄ)

Projektet T.AI.TRÄ öppnar upp för Trollhättans resa in i världen av artificiell intelligens (AI) genom att fokusera på användningen av teknologin för inventering av stadens träd. Här undersöks hur AI kan bidra till ett förbättrat välbefinnande

Delar av Storgatan i Trollhättan, verksamhet, parkeringar och gatumiljö

DAG-CIG: A Data-centric Ecosystem to Facilitate Agile Development of Municipalities to Meet Climate Goals

Trollhättans Stad deltar i ett projekt tillsammans med Högskolan Väst och Kraftstaden som under ett år ska ta fram ett system för hur färska sensordata kan hjälpa oss att, med klimatmålen i fokus, snabbt revidera de sätt vi och våra partners/leverantörer

Bäck och spång i Trollhättans stadspark

Biologisk mångfald i Trollhättans nya stadspark

Med bidrag från LONA renoverar och restaurerar vi dammen och bäcken i Lunnen.

Bild över flerfamiljshus i en så kallad  miljonprogramsmiljö

Cirkulär och inkluderande upprustning av Trollhättans allmännytta

I ett förstudieprojekt ska vi tillsammans med involverade partners ta fram och presentera förslag på hur storskalig renovering av flerbostadshus kan göras på ett hållbart sätt.

Bild ljus och mörkerbild över Europa

Ljus- och mörkerplan i Trollhättan

Vi ska ta fram en plan som ska visa möjligheter att anpassa den offentliga belysningen för att ta större hänsyn till arter som störs av ljusföroreningar. I projektet ingår också genomföra ett mindre förändringsprojekt inom den offentliga belysningen.

Inhägnad ängsyta med gräs runt om

EXPBIO - EU-projekt för biologisk mångfald

Trollhättan är med i ett EU-projekt där flera länder inom Nordsjöregionen samarbetar för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald.

Man som cyklar med två barn i en lådcykel.

Car-GoNE-City: Minska bilberoendet med eldrivna lastcyklar

I det europeiska forskningsprojektet Car-GoNE-City utforskas potentialen i delade, eldrivna lastcyklar för att minska användningen av privatbilar i europeiska städer. Genom att integrera dessa transportmedel i stadsmiljöer siktar projektet på

 

Digitala lösningar och framtidens mobilitet

Elsparkcyklar parkerade på ett torg

Mikromobilitets databehov och informationsdelning (MIDIS)

Projektet syftar till att främja användningen av mikromobilitet i svenska städer genom att utveckla infrastrukturer och digitala tjänster för säker och attraktiv användning.

Bild på skog

Trädinventering med hjälp av AI (T.AI.TRÄ)

Projektet T.AI.TRÄ öppnar upp för Trollhättans resa in i världen av artificiell intelligens (AI) genom att fokusera på användningen av teknologin för inventering av stadens träd. Här undersöks hur AI kan bidra till ett förbättrat välbefinnande

Man som cyklar med två barn i en lådcykel.

Car-GoNE-City: Minska bilberoendet med eldrivna lastcyklar

I det europeiska forskningsprojektet Car-GoNE-City utforskas potentialen i delade, eldrivna lastcyklar för att minska användningen av privatbilar i europeiska städer. Genom att integrera dessa transportmedel i stadsmiljöer siktar projektet på

Bilar som köar i mörker

Processer & samarbetsmodeller för transporteffektiva stadsdelar (STARK)

Trollhättan deltar i ett projekt där fallstudier i fyra mellanstora svenska kommuner identifierar framgångsrika metoder, lösningar och affärs- och samarbetsmodeller för hur kommuner tillsammans med fastighetsägare och mobilitetsleverantörer kan

Delar av Storgatan i Trollhättan, verksamhet, parkeringar och gatumiljö

DAG-CIG: A Data-centric Ecosystem to Facilitate Agile Development of Municipalities to Meet Climate Goals

Trollhättans Stad deltar i ett projekt tillsammans med Högskolan Väst och Kraftstaden som under ett år ska ta fram ett system för hur färska sensordata kan hjälpa oss att, med klimatmålen i fokus, snabbt revidera de sätt vi och våra partners/leverantörer

Tre personer i stadsmiljö som tittar på telefon

Digitalt och Analogt Samspel i Stadskärnan (DAS)

I det här projektet ska vi utforska och öka förståelsen för hur kommuner, genom samarbete med näringslivet, kan omsätta sina strategier till konkreta åtgärder för att skapa en digitalt innovativ och levande stadskärna.

Stadsutvecklingsområden

 
Människor som går och cyklar framför Filfabriken på Vårvik

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Torg med fontän och människor i rörelse

Stadskärnan

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med utveckling av centrum och vilka projekt som bedrivs för att stadskärnans attraktivitet ska öka.

 

Planeringsprojekt

 
Man i reflexväst antecknar på en karta vid järnvägsområde

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. I planprocessen kan du vara med och påverka genom att lämna dina synpunkter på förslagen som tas fram.

Lär dig mer om detaljplaneprocessen

 

Detaljplaner under arbete

Resecentrum och del av Tingvalla

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN - Just nu pågår arbetet med att se över avgränsningar och prioritering av kommande detaljplaner i området.

Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Halvorstorp 1:7 med flera

ÖVERKLAGAD - Detaljplan för Halvorstorp 1:7 med flera. Planen möjliggör bostäder och lekplats samt utveckling av befintlig bostadsfastighet och tillgänglighet till intilliggande naturområde. Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2024-01-25

Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Malöga 6:2

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN – Detaljplan för Malöga 6:2, industri, Stallbacka. Kommunfullmäktige har beslutat om positivt planbesked (KF 2024-02-26 § 58). Förslag till detaljplan tas fram.

Flygfoto med planområdet markerat med vitstreckad linje.

Planprogram för Sydöstra stadsdelarna

ARBETE MED FÖRSLAG TILL PLANPROGRAM – Planprogram för Sydöstra stadsdelarna. Just nu arbetar vi med ett planprogram för de sydöstra stadsdelarna. Syftet med planprogrammet är att ta ett samlat grepp om den framtida markanvändningen och utvecklingen

En bild tagen ovanifrån som visar området.

Campusområdet

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN - Detaljplan för Campusområdet.

Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Gullriset 2

SAMRÅD – Detaljplan för del av Gullriset 2 med flera, bostäder, Skoftebyn. Samråd har ägt rum.

Vybild över bostadsområde som angränsar till skogsparti och Göta älv

Översiktsplaner

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller kommunens utveckling och användningen av marken och vattnet. Det kan finnas flera olika planer som ingår i översiktsplanen. Ibland görs till exempel en fördjupning för ett visst geografisk område i form av en fördjupad översiktsplan (FÖP) eller ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP). Dina synpunkter och tankar är viktiga i översiktsplaneringen.

Lär dig mer om översiktsplanering

 

Översiktsplaner under arbete

TÖP: Strategi för gestaltad livsmiljö

Just nu arbetar vi med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen inom ämnesområdet Arkitektur och gestaltad livsmiljö. Strategi för gestaltad livsmiljö är en tematisk fördjupning och ett komplement till gällande ÖP som ska ge ett ökat stöd och

Man och kvinna som promenerar längs landsväg med en hund, ladugårdar i bakgrunden.

FÖP: Trollhättans landsbygder

FÖRARBETE. Just nu arbetar vi med en fördjupad översiktsplan för Trollhättans landsbygder. Syftet med planen är att visa på kommunens intention gällande markanvändning och utveckling av Trollhättans småtätorter och landsbygder.

 
 

Aktuell trafikinformation

Håll koll på aktuella trafikavstängningar i kommunen

Gör din felanmälan

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar