Två föräldrar med en nyfödd bebis utomhus med bostadsmiljö i bakgrunden

Trollhättan utvecklas för framtiden


Framtidens hållbara Trollhättan tar form just nu.
Vår stad är ständigt i rörelse. Den utvecklas och förändras för att det ska bli ännu bättre för alla att bo, leva och verka här. På den här sidan hittar du projekten och planerna som ska ta oss dit.

 

Senaste nyheterna

Vybild över gator och byggnader i centrala Trollhättan

Planerade satsningar i stadskärnan efter stor trafikutredning

En trafikutredning som genomförts under hösten har resulterat i en rad åtgärder som ska öka tillgängligheten till stadskärnan för besökare och öka attraktionskraften.

1 december 2023
Dalida framför skolelever

Upphärad har fått en skola att längta till

Efter sommarlovet kunde eleverna på Upphärads skola äntligen flytta in i sina nya klassrum. Invigningen den 28 november lockade både politiker, tjänstemän, medarbetare, pensionerad personal, elever, vårdnadshavare och släktingar.

30 november 2023
Bildkollage med Luffar-Lasse, Emma Sundh, VR-glasögon

Prisutdelningar och framtidsvisioner på öppet hus med samhällsbyggnad

Fullspäckat program när samhällsbyggnad i Trollhättan bjuder in till öppet hus och nämndsmöte. Luffar-Lasse-rondell, framtidsvisioner för slussområdet, två prisutdelningar och föreläsning med hållbarhetsinspiratören Emma Sundh är några exempel

23 november 2023
En bild på grävmaskin som arbetar i skog. En bild på tre personer som åker skidor på konstsnöspår.

Utbyggnad av konstsnöspåret

Trollhättans konstsnöspår har varit en välbesökt plats under vintertid. Nu är arbetet igång att förlänga spåret ytterligare.

22 november 2023
 
 

Pågående projekt

 

Trafik, gatumiljö och cykling

Rad med asfalteringsmaskiner

Asfaltering

Varje år utför många asfalteringsprojekt, dels för att underhålla stadens gator och vägar men också för att återställa platser där det till exempel grävts i gatorna i andra projekt.

Slussarna i Trolhättan

Ny slussled i Trollhättan

Regeringen beslutade år 2018 att ge Trafikverket och Sjöfartsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga nya slussar i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet. Byggstarten i Trollhättan skulle kunna ske år 2027/2028.

Slåttervägen i Trollhättan under ombyggnation

Ny gång- och cykelväg på Slåttervägen

Under 2023 bygger vi en ny gång- och cykelväg på Slåttervägen. Samtidigt tillgänglighetsanpassas busshållplatser längs sträckan.

Kungsportsvägen i Trollhättan under ombyggnation

Ombyggnation av Kungsportsvägen

Under 2023/2024 bygger vi om Kungsportsvägen efter att nya Hjulkvarnelundsvägen blivit klar. Samtidigt utför Trollhättan Energi arbeten längs vägen.

Stenmur i Bergslagsparken med texten "Trollhättan" som är belyst

Tryggare offentliga platser: åtgärder 2023

Under 2023/2024 gör vi extra åtgärder och satsningar för att stärka tryggheten på offentliga platser runt om i Trollhättan.

Par med vagn i busshållplats

Förbättringar av busshållplatser

Varje år förbättrar vi ett antal hållplatser runt om i Trollhättan. Läs mer om varför, hur och vilka projekt som är aktuella under 2023.

Visualiseringsbild över hur Kungsgatan kan se ut efter ombyggnation

Ombyggnation av Kungsgatan

Nu är det dags att bygga om Kungsgatan! Planen är att omvandla gågatan till en tydlig park- och paradgata, med gångstråk, plats att sitta, uterum för arbete och socialt umgänge. Det blir en nära nog bilfri gata, anpassad för gångtrafikanter och cyklister.

 

Kultur, fritid, park och grönområden

Barn sitter på hästar på en ridanläggning.

Upprustning ridanläggningar

Trollhättans Stad arbetar med upprustning av ridanläggningarna Ängens Gård och Stommens Gård.

Stenmur i Bergslagsparken med texten "Trollhättan" som är belyst

Tryggare offentliga platser: åtgärder 2023

Under 2023/2024 gör vi extra åtgärder och satsningar för att stärka tryggheten på offentliga platser runt om i Trollhättan.

Barn i idrottshall

Ny idrottshall i Skogshöjden

Runt 2026 planeras det att en ny idrottshall ska stå klar vid Skogshöjdens fritidsanläggning.

Personer går genom entré till Folkets Park.

Stadsparken växer fram

I januari 2021 startade arbetet med Trollhättans nya stadspark. Området som berörs är Folkets Park och Lunnen, det grönområde som ligger intill Folkets Park. Arbetet med Folkets Park blev klart 2021, och under 2022 påbörjades etapp 2 med huvudfokus

Ombyggnation av lekplatsen i Storegårdsparken

Äntligen har det blivit dags - i höst rustar vi upp och utvecklar lekplatsen i Storegårdsparken. Lekplatsen omvandlas från en områdeslekplats till en utflyktslekplats med tema där fokus är odling, biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet.

 

Klimat, miljö och biologisk mångfald

Två barn som målar på en tegelvägg

Gröna tak

Tillsammans med Trollhättan Energi anlägger vi gröna tak, insektshotell och informationsskyltar i Trollhättans tätort.

Grönska i naturen

Räkna med grönt

Trollhättans Stads nuvarande modell för framräknande av grönytefaktor revideras och utvecklas till att premiera åtgärder som ökar förutsättningar för biologisk mångfald.

Ängsmark med symbol av illustrerade djur och växter med texten "för biologisk mångfald i Trollhättan"

Inventering av skötta gräsytor

Tillsammans med Eidar och Kraftstaden låter vi gräset växa på utvalda ytor för att undersöka om en anpassad skötsel av dem kan bidra till en ökad artmångfald.

Personal från Trollhättans Stad, Kraftstaden och Eidar vid förskolan Soluret, som är en av 10 utvalda förskolor i projektet Gröna skolgårdar.

Grönare skolgårdar

I ett samarbete med de kommunala bolagen Eidar och Kraftstaden ska vi öka den biologiska mångfalden på förskolor och skolor.

Bild på villaträdgård och en skylt med texten: ”Vi boostar vår trädgård för biologisk mångfald”

Boosta(d) med natur

I det är projektet strävar vi efter att öka den biologiska mångfalden i Trollhättan genom att engagera privatpersoner, företag och organisationer.

Delar av Storgatan i Trollhättan, verksamhet, parkeringar och gatumiljö

DAG-CIG: A Data-centric Ecosystem to Facilitate Agile Development of Municipalities to Meet Climate Goals

Trollhättans Stad deltar i ett projekt tillsammans med Högskolan Väst och Kraftstaden som under ett år ska ta fram ett system för hur färska sensordata kan hjälpa oss att, med klimatmålen i fokus, snabbt revidera de sätt vi och våra partners/leverantörer

Bäck och spång i Trollhättans stadspark

Biologisk mångfald i Trollhättans nya stadspark

Med bidrag från LONA renoverar och restaurerar vi dammen och bäcken i Lunnen.

Bild på skog

Trädinventering med hjälp av AI (T.AI.TRÄ)

Projektet T.AI.TRÄ öppnar upp för Trollhättans resa in i världen av artificiell intelligens (AI) genom att fokusera på användningen av teknologin för inventering av stadens träd. Här undersöks hur AI kan bidra till ett förbättrat välbefinnande

Bild över flerfamiljshus i en så kallad  miljonprogramsmiljö

Cirkulär och inkluderande upprustning av Trollhättans allmännytta

I ett förstudieprojekt ska vi tillsammans med involverade partners ta fram och presentera förslag på hur storskalig renovering av flerbostadshus kan göras på ett hållbart sätt.

 

Digitala lösningar och framtidens mobilitet

Elsparkcyklar parkerade på ett torg

Mikromobilitets databehov och informationsdelning (MIDIS)

Projektet syftar till att främja användningen av mikromobilitet i svenska städer genom att utveckla infrastrukturer och digitala tjänster för säker och attraktiv användning.

Bild på skog

Trädinventering med hjälp av AI (T.AI.TRÄ)

Projektet T.AI.TRÄ öppnar upp för Trollhättans resa in i världen av artificiell intelligens (AI) genom att fokusera på användningen av teknologin för inventering av stadens träd. Här undersöks hur AI kan bidra till ett förbättrat välbefinnande

Tre personer i stadsmiljö som tittar på telefon

Digitalt och Analogt Samspel i Stadskärnan (DAS)

I det här projektet ska vi utforska och öka förståelsen för hur kommuner, genom samarbete med näringslivet, kan omsätta sina strategier till konkreta åtgärder för att skapa en digitalt innovativ och levande stadskärna.

Bilar som köar i mörker

Processer & samarbetsmodeller för transporteffektiva stadsdelar (STARK)

Trollhättan deltar i ett projekt där fallstudier i fyra mellanstora svenska kommuner identifierar framgångsrika metoder, lösningar och affärs- och samarbetsmodeller för hur kommuner tillsammans med fastighetsägare och mobilitetsleverantörer kan

Delar av Storgatan i Trollhättan, verksamhet, parkeringar och gatumiljö

DAG-CIG: A Data-centric Ecosystem to Facilitate Agile Development of Municipalities to Meet Climate Goals

Trollhättans Stad deltar i ett projekt tillsammans med Högskolan Väst och Kraftstaden som under ett år ska ta fram ett system för hur färska sensordata kan hjälpa oss att, med klimatmålen i fokus, snabbt revidera de sätt vi och våra partners/leverantörer

Stadsutvecklingsområden

 
Människor som går och cyklar framför Filfabriken på Vårvik

En ny del av din stad - Vårvik och Hjulkvarnelund

En helt ny stadsdel med plats för bostäder, verksamheter och rekreation, en ny bro över Göta älv och en stadspark. Läs mer om helheten kring projektet där vi utvecklar en ny del av din stad.

Torg med fontän och människor i rörelse

Stadskärnan

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med utveckling av centrum och vilka projekt som bedrivs för att stadskärnans attraktivitet ska öka.

 

Planeringsprojekt

 
Man i reflexväst antecknar på en karta vid järnvägsområde

Detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. I planprocessen kan du vara med och påverka genom att lämna dina synpunkter på förslagen som tas fram.

Lär dig mer om detaljplaneprocessen

 

Detaljplaner under arbete

Planprogram för resecentrum och del av Tingvalla

GODKÄNNANDE - Planprogram för Resecentrum och del av Tingvalla. Syftet med planprogrammet är att övergripande studera och föreslå lämplig markanvändning för en långsiktig bebyggelseutveckling i området. Planprogrammet ska lägga grunden för en

Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Halvorstorp 1:7 med flera

ANTAGANDE - Detaljplan för Halvorstorp 1:7 med flera. Planen möjliggör bostäder och lekplats samt utveckling av befintlig bostadsfastighet och tillgänglighet till intilliggande naturområde. Granskning har ägt rum.

En bild tagen ovanifrån som visar Sjölanda

Sjölanda östra

LAGA KRAFT/ÖVERKLAGAD - Detaljplan för Sjölanda östra. Planens syfte är att möjliggöra för en utveckling av befintlig bebyggelse och säkerställa att det finns förutsättningar för en trafiksäker lösning för kollektivtrafik i Sjölanda.

En bild tagen ovanifrån som visar Hults höjd

Tätortsutbyggnad vid Hults höjd

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN – Detaljplan för Överby 10:5 och 10:6 med flera, tätortsutbyggnad vid Hults höjd.

En bild tagen ovanifrån som visar området.

Campusområdet

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN - Detaljplan för Campusområdet.

Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Gullriset 2

SAMRÅD – Detaljplan för del av Gullriset 2 med flera, bostäder, Skoftebyn. Samråd har ägt rum.

Vybild över bostadsområde som angränsar till skogsparti och Göta älv

Översiktsplaner

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller kommunens utveckling och användningen av marken och vattnet. Det kan finnas flera olika planer som ingår i översiktsplanen. Ibland görs till exempel en fördjupning för ett visst geografisk område i form av en fördjupad översiktsplan (FÖP) eller ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP). Dina synpunkter och tankar är viktiga i översiktsplaneringen.

Lär dig mer om översiktsplanering

 

Översiktsplaner under arbete

TÖP: Strategi för gestaltad livsmiljö

Just nu arbetar vi med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen inom ämnesområdet Arkitektur och gestaltad livsmiljö. Strategi för gestaltad livsmiljö är en tematisk fördjupning och ett komplement till gällande ÖP som ska ge ett ökat stöd och

Man och kvinna som promenerar längs landsväg med en hund, ladugårdar i bakgrunden.

FÖP: Trollhättans landsbygder

FÖRARBETE. Just nu arbetar vi med en fördjupad översiktsplan för Trollhättans landsbygder. Syftet med planen är att visa på kommunens intention gällande markanvändning och utveckling av Trollhättans småtätorter och landsbygder.

Planområde FÖP sydöstra stadsdelarna

FÖP: Sydöstra stadsdelarna

FÖRARBETE. Just nu arbetar vi med en fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Syftet med planen är att ta ett samlat grepp om den framtida markanvändningen och utvecklingen av de sydöstra stadsdelarna,

 
 

Aktuell trafikinformation

Håll koll på aktuella trafikavstängningar i kommunen

Gör din felanmälan

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar