Bild ljus och mörkerbild över Europa

Ljus- och mörkerplan i Trollhättan

Vi ska ta fram en plan som ska visa möjligheter att anpassa den offentliga belysningen för att ta större hänsyn till arter som störs av ljusföroreningar. I projektet ingår också genomföra ett mindre förändringsprojekt inom den offentliga belysningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Projektet genomförs med bidrag från LONA

Den LOkala NAturvårdssatsningen ger kommunen möjlighet att satsa på naturvård och friluftsliv.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

Biologisk mångfald är en förutsättning för ett gott liv på jorden för oss människor. I dagsläget går trenden åt fel håll – mångfalden och artrikedomen minskar. I Trollhättan är ambitionerna höga för att stärka den biologiska mångfalden. 

Målsättning med projektet

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta fram en plan som innebär ökad hänsyn till nattlevande insekter, fladdermöss med flera som är beroende av mörker för födosök, fortplantning med mera.

 

Det här ska göras

 
 
  • Under 2023 har arbetet startat med kunskapsinhämtning och framtagande av kartor som visar vilka områden i tätorterna som har natur som bedöms vara känsligast för ljusföroreningar.
  • Arbetet fortsätter under 2024 med att definiera hur offentlig belysning ska anpassas för att minimera störning av nattlevande djur. Det gäller både vid nyanläggning samt anpassning av befintlig belysning. I projektet ingår även att genomföra minst ett pilotprojekt i fält med anpassad belysning.

Läs mer i nyheten om projektet

 

Bred samverkan för biologisk mångfald

Trollhättan har antagit en Agenda 2030-strategi där vi tar ett större grepp kring stora frågor - tillsammans med våra kommunala bolag. Ett prioriterat område är bred samverkan för biologisk mångfald. Med gemensamma krafttag ska vi öka den biologiska mångfalden på kommunal mark.

 
LONA-logotype. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård medfinansierar projektet.
Senast granskad 2024-01-03 av JOSÅKEBEN