Bild ljus och mörkerbild över Europa

Statsbidrag till Ljus- och mörkerplan

Länsstyrelsen har den 10 december beviljat 185 000 kronor i statsbidrag (LONA) till en Ljus- och mörkerplan för Trollhättan. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska nu ta fram en plan som ska visa möjligheter att anpassa den offentliga belysningen för att ta större hänsyn till sådana arter. I projektet ingår också genomföra ett mindre förändringsprojekt inom den offentliga belysningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ljusföroreningar är ett problem för många arter, till exempel nattlevande insekter och fladdermöss. Omkring 30 % av ryggradsdjuren och 60 % av ryggradslösa djur är nattaktiva. Många djur har känsliga ögon som är anpassade till nattmörkret.

LED-belysningens intåg gör att det finns en tydlig trend med mer belysning nattetid. Parallellt med detta har det uppmärksammats allt mer att ljusföroreningar är ett hot många arter.

Trollhättans Ljus- och mörkerplan ska ge en övergripande beskrivning av dagens offentliga belysning och identifiera belysta områden som har särskilt behov av anpassning, t ex där gröna korridorer bryts av belysning. Planen ska även ge förslag på generell anpassning vid nyplanering samt en plan för successiv förändring i den befintliga belysningen. Det kan handla om tidsstyrning, rörelsestyrning, anpassning av ljusets färger, avskärmning med mera. Viktigt är att även beakta trygghetsaspekten. Förutom en plan ska projektet även innefatta att genomföra projekt i den offentliga belysningsanläggningen som gynnar den biologiska mångfalden i enlighet med förslag som tas fram i ljus- och mörkerplanen.

Arbetet med detta projekt är en del av ”Bred samverkan för biologisk mångfald” där Trollhättans Stad och bolagen jobbar gemensamt för att utveckla den biologiska mångfalden. Detta efter att kommunfullmäktige 2021 lyft biologisk mångfald som ett av två fokusområden i Trollhättans Agenda 2030-strategi.

LONA-logotype

Senast granskad 2022-12-20 av KLALIW