TÖP: Strategi för gestaltad livsmiljö

Just nu arbetar vi med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen inom ämnesområdet Arkitektur och gestaltad livsmiljö. Strategi för gestaltad livsmiljö är en tematisk fördjupning och ett komplement till gällande ÖP som ska ge ett ökat stöd och inspiration till beslut och arbetssätt som leder till långsiktigt attraktiva, inkluderande och hållbara livsmiljöer för alla som bor och verkar i Trollhättan. Arbetet är preliminärt planerat att pågå fram till årsskiftet 2023 - 2024.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) visar på kommunens intentioner gällande markanvändning och utveckling inom ett visst tema - i detta fall arkitektur och gestaltning av våra livsmiljöer. En TÖP kan tas fram i och med att nya behov har uppstått sedan översiktsplanen antogs eller då det i översiktsplanen inte finns tillräckligt tydliga strategier utpekade gällande temat. Det tematiska tillägget till översiktsplanen får samma status som översiktsplanen. Det är inte juridiskt bindande men ska kunna användas av alla som planerar, bygger och förvaltar i Trollhättan.

Bakgrund

Staden har antagna mål om att Trollhättan ska byggas för alla och nå en befolkning på 70 000 invånare till år 2030. En god gestaltning av staden är en viktig fråga för Trollhättans fortsatta utveckling som en attraktiv och framgångsrik stad. Genom en tydlig ambition och en ökad kunskap om arkitektur och gestaltning stärks Trollhättan som varumärke samtidigt som kommunens möjligheter att lyfta kvalitetsaspekter i byggande och planering ökar, vilket även bidrar till en högre livskvalitet för kommuninvånarna. 

Att utveckla en hållbart gestaltad livsmiljö handlar om att tillföra värden, inte bara för beställaren och brukaren, utan även för det omgivande samhället och framtida generationer. Ett omsorgsfullt gestaltningsarbete kan bidra med egenskaper, värden och kvaliteter som har stor betydelse för hälsa och livskvalitet, samtidigt som den långsiktiga hållbarheten och attraktiviteten i den miljö som utgör trollhättebornas vardagsmiljö ökar.

Den gestaltade livsmiljön inbegriper alla de miljöer som vi vistas i och utformningen av dessa sätter till stor del ramarna för hur vi kan leva våra liv. Förutom våra bostäder kan det vara gator och torg, parker och grönområden, skolor och förskolor, arbetsplatser, konstnärlig utsmyckning av våra offentliga miljöer och så vidare. Hur dessa miljöer utformas är avgörande för om vi trivs och känner att vi hör hemma på en plats. Alla dessa miljöer ska planeras, bebyggas och förvaltas på ett omsorgsfullt sätt. Ibland handlar det om att omhänderta värdefulla miljöer som redan finns i vår omgivning.

Vilken skillnad ska strategin göra?

Strategi för gestaltad livsmiljö är en fördjupning och ett komplement till gällande ÖP inom ämnesområdet Arkitektur och gestaltad livsmiljö som bidrar med kunskap kring gestaltningens betydelse för att bygga ett hållbart samhälle. Strategin innehåller förhållningssätt och förklarar viktiga egenskaper, värden och kvaliteter i Trollhättan som ska ge alla aktörer inom samhällsbyggnadsområdet gemensamma utgångspunkter för hela den bebyggda miljön i Trollhättan.

Den gestaltade livsmiljön inbegriper hela den bebyggda miljön, vilket innefattar både befintlig och tillkommande bebyggelse – byggnader, parker, torg och gator. Stadsbyggnadsprinciper är ett viktigt stöd för att beskriva och konkretisera hur gestaltningsåtgärder kan göra skillnad för attraktiviteten och den långsiktiga hållbarheten i våra vardagsmiljöer. Strategin ska kunna användas som ett processverktyg och ett underlag vid dialoger om hur den byggda miljön planeras, utformas och förvaltas. I strategin poängteras innebörden av att varje projekt utgör en del av en större helhet som förutsätter ett gestaltningsarbete i flera olika skeden av samhällsbyggandet med en nödvändig samverkan mellan flera olika aktörer.

Här hittar du framöver bilagor och utredningar som är kopplade till planen. 

 

 
 

Process för TÖP - så jobbar vi med planen

Inventering, kartläggning, information och dialog

Inför arbetet med att utforma Strategi för gestaltad livsmiljö har en kartläggning av nuvarande arbetssätt med aktörer inom samhällsbyggnadsområdet gjorts, vilket har bidragit till att identifiera behov, utmaningar och möjligheter. En viktig del i arbetet är även att informera och genomföra tidiga dialoger med dem som berörs av planen. Den genomförda kartläggningen har bidragit till att tydliggöra viktiga frågeställningar i det fortsatta arbetet med att informera och genomföra dialoger om utformningen av våra gestaltade livsmiljöer.

Stadsbyggnadsprinciperna används som stöd i en handbok och en verktygslåda som ska förenkla arbetet och bidra till att öka kunskapen kring hur gestaltningsarbetet kan leda vidare till ett konkret genomförande och förvaltning av socialt, kulturellt och ekologiskt hållbara livsmiljöer för trollhätteborna.

Stadsbyggnadsprincipen om att koppla samman staden kan exempelvis handla om att förtäta kring kollektivtrafikstråk, att prioritera stråk för gående och cyklister mellan viktiga målpunkter för hela staden  eller att skapa flerfunktionella, tillgängliga och inkluderande mötesplatser för flera målgrupper. En god gestaltning av offentliga mötesplatser inbegriper även flera aspekter av tillgänglighet som tydliggörs i ytterligare en stadsbyggnadsprincip. Utformningen av våra offentliga platser får inte utesluta någon genom fysiska hinder. God tillgänglighet krävs för att personer med funktionshinder ska kunna delta i det offentliga livet. Likväl måste andra former av tillgänglighet tillgodoses när staden utvecklas, såsom ekonomisk tillgänglighet (har jag råd?) och mental tillgänglighet (hittar jag? / vågar jag?). Med stöd av stadsbyggnadsprinciperna utformas riktlinjer och checklistor som förstärker och förenklar vårt arbete och underlättar vid framtida planering och beslutsfattande för att nå en utveckling som överensstämmer med Trollhättans vision samt sociala- och ekologiska hållbarhetsmål.

Här påbörjas arbetet med att ta fram planen.

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett samrådsförslag för strategin. En viktig del i det arbetet är en bred samverkan med olika aktörer inom samhällsbyggnadsområdet för att utforma konkreta verktyg utifrån de formulerade målbilderna för den gestaltade livsmiljön.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter  

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådsförslaget kommer finnas tillgängligt här på hemsidan.  

Samrådsredogörelse  

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i en samrådsredogörelse. Efter samråd kan det komma att göras en bearbetning av planförslaget. Samrådsredogörelsen, med förslag på ändringar och planförslaget kommer finnas tillgängliga här på hemsidan.  

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under utsällningsperioden har du möjlighet att återigen tycka till om förslaget. Skriftliga synpunkter som kommit in under utställningsperioden sammanställs. 

Utställningshandlingar

Granskningshandlingarna hittar du här under när vi är här i processen. Bilagor och utredningar kopplat till handlingarna hittar du längre upp på sidan. 

Här beslutar politiken om godkännandet av planen

Det slutgiltiga planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 

Senast granskad 2023-09-05 av JOSÅKEBEN