Solnedgång över Strömslund

Översiktsplan 2050

Trollhättans stad har påbörjat arbetet med en ny översiktsplan för hur Trollhättan ska utvecklas fram till år 2050.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En process som tar lång tid

Att ta fram en översiktsplan är en process som tar tid, tillsamman ska vi planera framtidens Trollhättan och det finns goda möjligheter att tycka till under arbetets gång. Under våren 2025 kommer vi bjuda in allmänheten till ett första tillfälle att delta i arbetet genom en öppen dialog om framtidens Trollhättan. Hela projektet beräknas pågå fram till 2028, då kommer vi ha en ny översiktsplan!

 
Flygplansvy över Trollhättan med Vattentornet och Högskolan väst

Se filmen: Vad är en översiktsplan och vad finns i planen?

Här kan du se en film som beskriver vad en översiktsplan är, och vilka hänsyn och frågeställningar en översiktsplan ska hantera.

Se filmen på Vimeo

 

Kommunomfattande översiktsplan

Varje kommun ska enligt lag ha en översiktsplan för hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige.

Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till intressen och värden som till exempel naturvärden, kulturvärden och bostadsförsörjning.

Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Tidplan för projektet

  • Förslag till ny översiktsplan - Samråd hösten 2026
  • Granskning av ny översiktsplan vintern 2027
  • Antagande våren 2028
 

Ny översiktsplan växer fram - steg för steg

Under hösten 2024 påbörjas ett internt förarbete där förutsättningar och nulägesbeskrivning tas fram.

Under hösten 2024 påbörjas ett internt förarbete där förutsättningar och nulägesbeskrivning tas fram. Arbetet kommer pågå i ungefär ett år och under våren 2025 planeras en tidig dialog med allmänheten. I den tidiga dialogen har vi inget färdigt förslag att presentera, vi vill i stället börja med att ta emot inspel från våra invånare, besökare och företag. Den tidiga dialogen kommer ge oss en grund för att ta fram ett samrådsförslag.

Nu börjar arbetet med att utforma ett samrådsförslag, förslaget kommer ställas ut på samråd för att samla in synpunkter från allmänhet, föreningar, näringsliv och myndigheter.

Efter förarbetet påbörjas arbetet med att utforma ett samrådsförslag. Samrådsförslaget innehåller en mark- och vattenanvändningskarta som visar den politiska viljeinriktningen för utveckling av staden, men även ställningstaganden och inriktningar för hur stadens ska utvecklas. Till samrådsförslaget finns också en konsekvensbeskrivning där konsekvenserna av förslaget ska redogöras.

 

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Samrådet är första tillfället för allmänhet, föreningar, näringsliv och myndigheter att ta del av förslaget och tycka till. Målet med samrådet är att ta emot synpunkter, tankar och förbättringsförslag på det presenterade förslaget.

Samrådsredogörelse

Synpunkter och kommentarer sammanställs i en så kallad samrådsredogörelse. Utifrån de synpunkter som inkommit kan delar av förslaget förändras och bearbetas. Samrådsredogörelsen, med förslag på ändringar och planförslaget kommer finnas tillgängliga här på hemsidan.

Ytterligare en möjlighet att tycka till Under granskningsperioden ges ny möjlighet att återigen tycka till om förslaget. Synpunkter som kommit in under utställningsperioden sammanställs.

Granskningen innebär ytterligare en möjlighet att tycka till, under granskningen ställs ett nytt förslag ut och syftet är precis som vid samrådet att ta emot synpunkter, tankar och förbättringsförslag. Hur mycket som förändras mellan samrådsförslag och granskningsförslag beror på vilken typ av synpunkter som inkommer i samrådet. Synpunkter som kommer in under granskningsperioden sammanställs också.

Här beslutar politiken om godkännandet av planen Det slutgiltiga planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Efter granskningen kan ytterligare förändringar göras av översiktsplanen, när planen anses färdig överlämnas den till politiken för antagande. Det är Kommunfullmäktige som antar översiktsplanen.

 

Mer planering innan genomförande

Översiktsplanen blickar 25 år framåt kring Trollhättans utveckling och eventuella förändringar kommer att ta tid innan de genomförs. Förändringar som föreslås i en översiktsplan är inte juridiskt bindande och ska betraktas som en politisk viljeinriktning för stadens utveckling.

För mycket av det som föreslås i en översiktsplan krävs ytterligare planering och processer innan de eventuellt kan bli verklighet. Även inom dessa processer finns möjlighet att tycka till om utvecklingen.

 

Vanliga frågor och svar om översiktsplanering

Översiktsplan 2050 ska vara klar och beslutad 2028

Senast granskad 2024-06-24 av ANDGLE