Översyn av planens aktualitet

Här redovisas aktualitetsprövningar av antagna översiktsplaner. Efter att översiktsplaner antas behöver deras aktualitet regelbundet ses över. En sådan översyn ska göras minst en gång varje mandatperiod.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En översyn görs för den kommunövergripande översiktsplanen såväl som för fördjupningar och tematiska tillägg till översiktsplanen. Den senaste aktualitetsprövningen gjordes i form av en planeringsstrategi som antogs av kommunfullmäktige den 30 oktober 2023. Syftet med planeringsstrategin är att främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. I samband med att planeringsstrategin antogs gav kommunfullmäktige även uppdraget att en ny kommunövergripande översiktsplan ska tas fram. 

I planeringsstrategin redovisas ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Kommunfullmäktige tar även ställning till vad de ändrade planeringsförutsättningarna innebär för kommunen översiktsplanering och hur fortsatt arbete ska bedrivas. Vidare görs en bedömning av i vilken utsträckning som översiktsplanen är aktuell i förhållande till innehållskraven i plan- och bygglagen. 

Kommunfullmäktige har bedömt att översiktsplanen fortsatt ska anses vara aktuell. Samtidigt görs bedömningen att arbete med en ny översiktsplan ska påbörjas för att en ny plan ska hinna antas innan vissa delar av gällande översiktsplan börjar bli inaktuella. Därtill framgår det i planeringsstrategin att det har skett många förändringar i kommunens planeringsförutsättningar samt att det finns många mindre brister i översiktsplanen. Ingen av dessa brister eller förändringar bedöms på egen hand motivera att en ny översiktsplan behöver tas fram. Däremot bedöms den kumulativa effekten av förändringar och brister motivera behovet av en ny översiktsplan. 

En aktualitetsprövning av gällande översiktsplan gjordes även 2019-2020. Många av de bedömningar som gjordes då är fortfarande aktuella. 

Planeringsstrategi.pdf

Aktualitetsprövning 2019-2020.pdf

Senast granskad 2023-11-13 av ANDOSK