Inhägnad ängsyta med gräs runt om

EXPBIO - EU-projekt för biologisk mångfald

Trollhättan är med i ett EU-projekt där flera länder inom Nordsjöregionen samarbetar för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Samverkan och finansiering

Åtta partner från fem länder samverkar i projektet. I Sverige är det Trollhättans Stad och Botaniska trädgården i Göteborg. Botaniska trädgården är huvudpartner.
Projektet genomförs med bidrag från EU Interreg Nordsjöfonden och Västra Götalands Regionen.

 

Om projektet

 
 

Bakgrund

På många håll är ekosystem under press på grund av vad vi människor gör. Samhällen står inför stora utmaningar på grund av klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. EXPBIO går i linje med EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 (Nature restoration law), som är en del av "Den gröna given" (The European Green deal). I den nämns ett stort behov av restaurering för att öka den biologiska mångfalden. Till det behövs bland annat kunskap om restaureringsmetoder och fröblandningar som är lokalt anpassade till olika regioner. EXPBIO ger oss möjlighet att ytterligare fördjupa Trollhättans Stads arbete med biologisk mångfald och är i linje med Stadens Agenda 2030-strategi.

Målsättning med projektet

EXPBIO vill genom samarbete inom Nordsjöregionen förbättra växternas biologiska mångfald och restaurera ekosystem.

Utveckling för en hållbar framtid

Projektet ger oss möjlighet att testa olika sätt att sköta våra gräsytor och pröva tekniker för att bekämpa invasiva arter. Något som vi har nytta av i den långsiktiga skötseln av kommunens mark för att gynna biologisk mångfald. Vi kommer även fortsätta med att sprida information, engagera och ge råd om biologisk mångfald till allmänhet, föreningar och företag. Projektet är på så vis en del i Trollhättan Stads arbete med ekologisk hållbarhet.

 

Det här ska göras

 
 
  • Utbyta kunskap och erfarenhet mellan länder.
  • Skapa lokalt framtagna fröblandningar.
  • Pröva olika restaureringsmetoder.
  • Öka kunskapen om den biologiska mångfalden hos elever, allmänhet, företag och beslutsfattare.
  • Använda medborgarforskning.

I Trollhättan kommer vi särskilt fokusera på:

  • Metodutveckling för skötsel av gräsytor.
  • Förstärkningsåtgärder som till exempel faunadepåer, frö från ängar, stenrösen.
  • Metoder för bekämpning av invasiva arter.
  • Fortsatt satsning på informationsspridning och rådgivning.
 
 
 

VGR_logotype_färg.jpg

Interreg-North-Sea-logo-2023-RGB_EXPBIO_2545x375px.png

Bred samverkan för biologisk mångfald

Trollhättan har antagit en Agenda 2030-strategi där vi tar ett större grepp kring stora frågor - tillsammans med våra kommunala bolag. Ett prioriterat område är bred samverkan för biologisk mångfald. Med gemensamma krafttag ska vi öka den biologiska mångfalden på kommunal mark.

 
Senast granskad 2024-02-15 av JOSÅKEBEN