Flygfoto med planområdet markerat med vitstreckad linje.

Getskäret 5 och 6 med flera

GRANSKNING – Detaljplan för Getskäret 5 och 6 m.fl., Tingvalla. Samråd har ägt rum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför gör vi den här planen?

För att utöka byggrätten för bostadshus och garage/carport samt att möjliggöra mindre verksamheter utan omgivningspåverkan. Tidigare tillbyggnader är inte planenliga men har tidigare bedömts som mindre avvikelser. Nu behövs ett större grepp tas om fastigheterna och ny detaljplan tas fram.

Syfte med planen:

[yftet med detaljplanen är att möjliggöra för en mer flexibel användning av fastigheterna där centrumändamål för vandrarhem, detaljhandel utom handel med livsmedel och skrymmande varor samt tillfällig vistelse för korttidsuthyrning av bostäder möjliggörs.

Planområde:

Området är beläget i Tingvalla, i centrala delen av Trollhättan. Det föreslagna planområdet omfattar ca 2750 kvm, varav Getskäret 5 omfattar 896 kvm och Getskäret 6 omfattar 674 kvm. Övrig mark utgörs av gatumark. Fastigheterna ägs av Villa Villekulla HB/MKL bygg AB och används idag för boende. Avgränsningen av planområdet har gjorts med hänsyn till utbredningen av nu gällande detaljplan. Vägmark föreslås tas med för att den nya detaljplanen ska ges en lämplig utformning med hänsyn till intilliggande detaljplaner.

Området angränsar i söder till Gärdhemsvägen och Flottbergsrondellen. Öster om fastigheterna ligger Mjölnaregatan med bebyggelse i form av flerbostadshus på andra sidan vägen. I norr fortsätter bostadskvarteret Getskäret. I väster angränsar fastigheterna till Magnus Åbergsgatan och bostadskvarteret Springholmen på andra sidan vägen.]

Vad innebär förslaget?

Detaljplanen möjliggör en mer flexibel användning av fastigheterna Getskäret 5 och Getskäret 6. I stället för endast bostäder möjliggörs också centrumändamål för vandrarhem och detaljhandel utom handel med livsmedel och skrymmande varor.

I översiktsplanen från 2013 lyfts att det i den centrala staden ska eftersträvas en tät och livfull blandstad.  Där anges även att blandningen av boende och verksamheter är angelägen att bevara och utveckla. För att skapa förutsättningar för ett livfullt centrum uppmuntrar översiktsplanen till förtätning. Det nämns även att verksamheter med liten omgivningspåverkan redan idag kombineras med bostäder och att den utvecklingen ska uppmuntras.

Förfarande:

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6§

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Här börjar vi arbeta med planen

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, eventuella illustrationer och fastighetsförteckning.

Information och dialog med berörda

Innan vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra en dialog med de som berörs av den nya planen.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Sakägare, myndigheter och övriga berörda har fått information om hur synpunkter ska skickas in. Samrådsförslaget hittar du under fliken "Planhandlingar, utredningar och bilagor" högst upp på sidan. 

Planhandlingarna finns även att ta del av digitalt på http://detaljplaner.trollhattan.se/.

Hjälp oss att bli bättre!

Vi på plankontoret arbetar med ett nytt upplägg och utseende på våra planbeskrivningar och för att undersöka hur du som användare och läsare upplever denna skulle vi uppskatta om du har möjlighet att svara på några frågor. Dina svar kommer att hjälpa oss att utveckla planprocessen så att du som medborgare på ett enkelt sätt kan få till dig rätt information. Du når enkäten via länken nedan.

Klicka här! 

Delutlåtande

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

När granskningstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas. Mindre ändringar av planförslaget kan ske efter granskning. 

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2024-03-20 av HJAOSK