Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Chauffören 1 med flera

SAMRÅD - Detaljplan för Chauffören 1 med flera, Hjulkvarn. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en vårdcentral i två till tre våningar med tillhörande parkeringsgarage. Samråd har ägt rum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras juni 2021.

Planområdet är beläget i norra delen Hjulkvarn, nordost om Trollhättans centrum. Planområdet angränsar i väster och norr mot Kungsportsvägen, i öster mot väg E45 och i söder mot ett grönområde som utgör en buffertzon mellan Kungsportsvägen och befintlig bostadsbebyggelse. Planområdet omfattar totalt cirka 1,3 hektar.

Syftet med detaljplanen är att pröva och skapa förutsättningar för att uppföra en vårdcentral i två till tre våningar med tillhörande parkeringsgarage. Utöver vårdcentral ska byggnaden även inrymma lokaler för rehabilitering med gym, apoteksmöjligheter, café samt lokaler för administration.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 §.

Samråd ägde rum mellan den 24 juni och 1 augusti 2021. 

Den 1 juli höll Samhällsbyggnadsförvaltningen ett digitalt samrådsmöte för att informera om planförslaget. De frågor som ställdes under mötet sammanfattades och finns att tillgå på denna sida under rubriken relaterad information. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2021-08-03 av Hjalmar Oskarsson