Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Chauffören 1 med flera

VILANDE - Detaljplan för Chauffören 1 med flera, Hjulkvarn. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en vårdcentral i två till tre våningar med tillhörande parkeringsgarage. Granskning har ägt rum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detaljplanen har pausats efter granskningsskedet. Om detaljplanen återupptas kommer berörda bli meddelade. 

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras februari 2022.

Planområdet är beläget i norra delen Hjulkvarn, nordost om Trollhättans centrum. Planområdet angränsar i väster och norr mot Kungsportsvägen, i öster mot väg E45 och i söder mot ett grönområde som utgör en buffertzon mellan Kungsportsvägen och befintlig bostadsbebyggelse. Planområdet omfattar totalt cirka 1,5 hektar.

Syftet med detaljplanen är att pröva och skapa förutsättningar för att uppföra en vårdcentral med tillhörande parkeringsgarage. Nockhöjden har anpassats för att rymma en byggnad i träkonstruktion i två till tre våningar och för att möjliggöra en upphöjning av källarplanet, vilket innebär att garaget kan uppföras med ljusinsläpp. Planförslaget möjliggör anpassning till befintliga gång-, cykel- och bilvägar.

Efter samrådet har planområdet utökats för att inrymma naturmark som en skyddsbarriär mot E45 i öster.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 §.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2024-02-22 av HJAOSK