Volymskiss på vårdcentralsbyggnaden.

Chauffören 1

Detaljplan för Chauffören 1, Hjulkvarn. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en vårdcentral i norra delen av Hjulkvarn. Den 10 december höll Samhällsbyggnadsförvaltningen ett digitalt informationsmöte om kommande planering.

Person
Planarkitekt Hjalmar Oskarsson 0520-49 54 74
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Chauffören 1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en vårdcentral i norra delen av Hjulkvarn. Byggnaden är tänkt att inrymma lokaler för vårdcentral, barnavårdscentral, rehabilitering med tillhörande gym samt apotek, café och administration. I dagsläget finns en gällande detaljplan som medger uppförandet av en bensinstation på fastigheten, varför en ny detaljplan behöver tas fram. 

Flygfoto med planområdet utritat.Område för planerad vårdcentral och angränsande grönyta.

Informationsmöte

Den 10 december höll Samhällsbyggnadsförvaltningen ett digitalt informationsmöte för att informera om vad kommande planering kan innebära och hur processen ser ut när en detaljplan tas fram. Även Medpro Clinic Group och deras arkitekt, Okidoki, var med på mötet och informerade om förslaget och deras verksamhet. Presentationen från mötet finns att tillgå på denna sida under rubriken relaterad information.

Frågeställningarna som kom upp under mötet sammanfattas nedan under tematiska rubriker. 

Lokalisering av vårdcentralen 

Den process som nu pågår berör en ny vårdcentral på föreslagen plats och ingen annan. Medpro tittade i första hand på att bygga ut Stavre vårdcentral, men när det framgick att detta inte var möjligt utifrån det behov som fanns så påbörjades en undersökning av alternativa lokaliseringar i Stavre med omnejd. Den plats som nu föreslås valde Medpro att gå vidare med i och med platsens förutsättningar och samrådande med kommunen.  

Utformning av vårdcentralen

Medpro har för avsikt att byggnaden ska ta stor hänsyn till platsen. Tidiga skisser föreslår en lokalisering i norra änden av fastigheten, med tre våningar norrut/östrut och två våningar söderut/västerut. Byggnaden avses kunna utgöra ett skydd för befintlig bostadsbebyggelse mot buller och risker från Kungsportsvägen. 

Trafik och parkering

Det uttrycktes en oro från att trafiken i bostadsområdet kommer att öka i samband med byggnationen. En gång- och cykelanslutning söderifrån ansågs inte önskvärd. Anslutning för gång- och cykeltrafik från väst och norr kommer att undersökas närmre. Ny tillfartsväg till vårdcentralen avses att anläggas vid befintlig trevägskorsning på Kungsportsvägen. 

Behovet av parkeringar avses hanteras inom planområdet, i första hand under mark, men vissa förutsättningar på platsen kan komma att ställa krav på fler markparkeringar. Genom att utesluta en gång- och cykelanslutning söderifrån förväntas besökare till vårdcentralen undvika att parkera inom bostadsområdet. 

Grönområdet 

Under mötet framgick det att naturmarken var väldigt omtyckt och att det inte fanns något intresse av att ändra dess karaktär. I norra delen av området så kommer skog behöva avvecklas för byggnaden, tillfart och parkering. Grönområdet mellan vårdcentralen och befintlig bebyggelse avses vara kvar.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2020-12-22 av Hjalmar Oskarsson