Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Kvarteret Renen

SAMRÅD - Detaljplan för del av Tingvalla 3:1, Parkeringshus kvarteret Renen, Tingvalla. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ett parkeringshus på en befintlig pendelparkering. Samråd har ägt rum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förtydligande: En redaktionell justering har utförts i planbeskrivningen under samrådstiden, justeringen avser rubriksättning samt röd text i dokument. 

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras december 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Detaljplan för del av Tingvalla 3:1, kvarteret Renen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december att detaljplanen ska samrådas enligt plan- och bygglagen 5 kap. 11 §. 

Planområdet är beläget i anslutning till Trollhättans resecentrum. Planområdet avgränsas av Bangårdsgatan i väst, bussterminal i nordväst, järnväg i nordost samt bussdepå i fastigheten Renen 6 i söder. Planområdet omfattar cirka 0,35 hektar. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett parkeringshus på en befintlig pendelparkering. Nybyggnationen ska tillföra arkitektoniska kvaliteter och förstärka kapaciteten för bilparkering i ett strategiskt viktigt läge i Trollhättan tätort, en knutpunkt för kommunikation, för att underlätta miljövänliga transporter för att nå klimat- och miljömål.

Detaljplanen möjliggör 436 parkeringsplatser samt 8 handikapparkeringsplatser i en ny byggnad i 5 våningar, infart, en mindre grönyta samt en gång- och cykelväg längs med Bangårdsgatan. Den nya byggnadens utformning ska följa riktlinjerna i det gestaltningsprogram som tas fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 § plan- och bygglagen. Antagande av detaljplanen föreslås ske i samhällsbyggnadsnämnden.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2022-03-31 av JOSÅKEBEN