Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Kvarteret Renen

SAMRÅD - Detaljplan för del av Tingvalla 3:1, Parkeringshus kvarteret Renen, Tingvalla. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ett parkeringshus på en befintlig pendelparkering. Samråd äger rum mellan den 20 januari och 19 februari.

Person
Planarkitekt Elin Holgérus 0520 - 49 68 22
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förtydligande: En redaktionell justering har utförts i planbeskrivningen under samrådstiden, justeringen avser rubriksättning samt röd text i dokument. 

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras december 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Detaljplan för del av Tingvalla 3:1, kvarteret Renen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december att detaljplanen ska samrådas enligt plan- och bygglagen 5 kap. 11 §. 

Planområdet är beläget i anslutning till Trollhättans resecentrum. Planområdet avgränsas av Bangårdsgatan i väst, bussterminal i nordväst, järnväg i nordost samt bussdepå i fastigheten Renen 6 i söder. Planområdet omfattar cirka 0,35 hektar. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett parkeringshus på en befintlig pendelparkering. Nybyggnationen ska tillföra arkitektoniska kvaliteter och förstärka kapaciteten för bilparkering i ett strategiskt viktigt läge i Trollhättan tätort, en knutpunkt för kommunikation, för att underlätta miljövänliga transporter för att nå klimat- och miljömål.

Detaljplanen möjliggör 436 parkeringsplatser samt 8 handikapparkeringsplatser i en ny byggnad i 5 våningar, infart, en mindre grönyta samt en gång- och cykelväg längs med Bangårdsgatan. Den nya byggnadens utformning ska följa riktlinjerna i det gestaltningsprogram som tas fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 § plan- och bygglagen. Antagande av detaljplanen föreslås ske i samhällsbyggnadsnämnden.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2021-02-08 av hjalmar.oskarsson@trollhattan.se