Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Kvarteret Renen

VILANDE - Detaljplan för del av Tingvalla 3:1, Parkeringshus kvarteret Renen, Tingvalla. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ett parkeringshus på en befintlig pendelparkering. Samråd ägde rum januari - februari 2021. Detaljplanen är för närvarande vilande i väntan på utredningar kopplat till bland annat parkeringar kring Trollhättans resecentrum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detaljplanen har pausats efter samrådsskedet. Om detaljplanen återupptas kommer berörda bli meddelade. 

Detaljplanen har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen och dateras december 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Detaljplan för del av Tingvalla 3:1, kvarteret Renen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december att detaljplanen ska samrådas enligt plan- och bygglagen 5 kap. 11 §. 

Planområdet är beläget i anslutning till Trollhättans resecentrum. Planområdet avgränsas av Bangårdsgatan i väst, bussterminal i nordväst, järnväg i nordost samt bussdepå i fastigheten Renen 6 i söder. Planområdet omfattar cirka 0,35 hektar. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett parkeringshus på en befintlig pendelparkering. Nybyggnationen ska tillföra arkitektoniska kvaliteter och förstärka kapaciteten för bilparkering i ett strategiskt viktigt läge i Trollhättan tätort, en knutpunkt för kommunikation, för att underlätta miljövänliga transporter för att nå klimat- och miljömål.

Detaljplanen möjliggör 436 parkeringsplatser samt 8 handikapparkeringsplatser i en ny byggnad i 5 våningar, infart, en mindre grönyta samt en gång- och cykelväg längs med Bangårdsgatan. Den nya byggnadens utformning ska följa riktlinjerna i det gestaltningsprogram som tas fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. 6 § då förslaget bedöms vara av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra betydande miljöpåverkan samt är förenligt med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över denna enligt 3 kap. 16 § plan- och bygglagen. Antagande av detaljplanen föreslås ske i samhällsbyggnadsnämnden.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Senast granskad 2024-02-22 av HJAOSK